Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-08-24 08:26:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SealWacs AB: Sealwacs redovisar som förväntat inga intäkter i andra kvartalet

Sensortillverkaren Sealwacs redovisar som förväntat inga intäkter i andra kvartalet 2018. Förlusten var på oförändrad nivå jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-0,7).
Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-0,22).

Kassa och bank var på 3,0 miljoner kronor (0,7) per den 30 juni. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var -1,5 miljoner kronor (-1,4) för det första halvåret.

Efter andra kvartalets utgång har utvärdering av bolagets sensor pågått under realistiska produktionsförhållanden. Problem och avbrott, som en följd av såväl felaktigt handhavande som produktrelaterade fel har upptäckts och korrigerande åtgärder har vidtagits.


Sealwacs, Mkr Q2-2018 Q2-2017
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -0,7 -0,7
Resultat före skatt -0,7 -0,7
Nettoresultat -0,7 -0,7
Resultat per aktie, kronor -0,12 -0,22

Läs mer om SealWacs AB