Hem

Publicerat: 2019-04-18 09:42:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Fastout Int. AB: Fastout kallar till årstämma den 16 maj

VR- och drönarbolaget Fastout kallar till årsstämma där ägarna bland annat föreslås välja om sittande styrelse och ge styrelsen bemyndigande om nyemission. Detta enligt kallelsen.

Thomas Edselius föreslås väljas om som ordförande och Håkan Lindgren, Martin Tall och Joakim Stenberg föreslås väljas om som ledamöter.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen om nyemissioner enligt följande: Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst upp till 4 miljoner kronor motsvarande högst 160 miljoner aktier. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom kontant betalning, apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Läs mer om Fastout Int. AB