Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-09-19 09:36:14

EQL Pharma AB: Resultat av företrädesemissionen

I EQL Pharmas (”EQL Pharma” eller ”Bolaget”) företrädesemission har totalt tecknats Units motsvarande ett belopp om cirka 18,0 miljoner kronor. Därmed uppgår teckningsgraden till 229 procent. Av företrädesemissionen har cirka 7,1 miljoner kronor (91 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 10,9 miljoner kronor (138 procent av företrädesemissionen) tecknats utan företrädesrätt av totalt 564 tecknare.

Som en följd av överteckningen har hela Övertilldelningsoptionen om cirka 2,1 miljoner kronor kunnat tas i anspråk. Inklusive Övertilldelningsoptionen uppgår emissionsbeloppet till 10,0 miljoner kronor, före totala emissionskostnader om cirka 1,5 miljoner kronor inklusive kostnader för garantikonsortium. Efter emissionskostnader tillförs EQL Pharma därmed cirka 8,5 miljoner kronor. Ytterligare kapitaltillskott genom emissionen är möjligt under 2015 genom framtida lösen av de teckningsoptioner TO 2 som emitteras i samband med emissionen, se information nedan. Tilldelning utan företräde, del A: Den del av företrädesemissionen som inte tecknats med företrädesrätt (0,7 miljoner kronor) har tilldelats tecknare som tecknat Units såväl med stöd av företrädesrätt som utan stöd av företrädesrätt, pro rata i förhållande till antalet tecknade Units med företrädesrätt. Antalet tecknare som tecknat Units såväl med stöd av företrädesrätt som utan stöd av företrädesrätt uppgick till 76 tecknare, varav 13 tecknare fått full tilldelning i del A. Resterande 63 tecknare har även deltagit i tilldelningen av Övertilldelningsoptionen, del B nedan. Tilldelning utan företräde, del B: Från Övertilldelningsoptionen har 349 tecknare tilldelats vardera högst 1 000 Units (motsvarande 7 000 kronor). Den stora överteckningen innebär dessvärre att 202 tecknare (36 procent) som tecknat Units utan företrädesrätt inte kunnat beredas någon tilldelning. I enlighet med anvisningarna i memorandumet erhåller endast tecknare som fått tilldelning meddelande därom via avräkningsnota, direkt eller via förvaltare. De tecknare som inte erhållit någon tilldelning meddelas endast via detta pressmeddelande. De som fått tilldelning i Övertilldelningsoptionen har tilldelats Specialrätter SR 1, vilka kommer att handlas som interimsunits till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket, då varje SR 1 omvandlas till två aktier och en teckningsoption TO 2 i EQL Pharma, precis som Betalda Tecknade Units (BTU). Specialrätterna SR 1 har ISIN kod SE0006342150 och kommer att tas upp till handel på AktieTorget från och med onsdagen den 24 september 2014 som ett eget värdepapper. Skälet till att de som tilldelats Units från Övertilldelningsoptionen tilldelas SR 1 istället för BTU är att Euroclear endast kan hantera en serie BTU samtidigt. I övrigt är det ingen skillnad mellan BTU och SR 1. Avräkningsnotor: Avräkningsnotor för de som erhållit tilldelning utan företrädesrätt beräknas kunna skickas ut senast måndagen den 22 september. Observera att Units som inte betalas i tid kan komma att överlåtas till annan tecknare. Antal nya aktier och teckningsoptioner TO 2: Efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 16 324 366 aktier. Därtill emitteras genom emissionen 1 418 883 teckningsoptioner TO 2 som vardera ger rätt att teckna en ny aktie i EQL Pharma under någon av teckningsperioderna: • 16 - 30 mars 2015; eller • 15 - 30 september 2015. Lösenkursen kommer att uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen, avrundat neråt till närmaste helt tiotal öre, under den period om 10 handelsdagar som slutar fem (5) bankdagar innan första dag i teckningsperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 5,50 kronor. Handel med nya aktier och teckningsoptioner TO 2: Handel med de nya aktierna och teckningsoptionerna TO 2 beräknas kunna starta på AktieTorget i slutet av oktober 2014, efter det att emissionen registrerats hos Bolagsverket och de nya aktierna och teckningsoptionerna TO 2 bokats ut hos Euroclear. Övrig information om tilldelning av Units från övertilldelningsoptionen: Tilldelningen av Units från Övertilldelningsoptionen har skett via lottning, varvid Bolaget använt en algoritm för att iterativt tilldela tecknare vardera 1 000 Units (eller det lägre antalet Units om färre än 1 000 Units tecknats) så långt antalet Units i Övertilldelningsoptionen räckt, samt med ett slumpmässigt valt starttal för första iterationen. Bolaget har därför inte kunnat styra vilka tecknare som erhållit tilldelning och vilka som har blivit utan. Observera dessutom att av de tecknare som tecknat Units via förvaltare är en klar majoritet (olika förvaltare har olika praxis för att hantera anmälningar utan företräde) anonyma gentemot Bolaget genom banksekretess. Finansiell projektledare och emissionsinstitut: Vellenova AB (www.vellenova.se) har varit finansiell projektledare för EQL Pharma i samband med företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB (www.aktieinvest.se) har varit emissionsinstitut. Lund den 19 september 2014 Styrelsen i EQL Pharma AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus Vd EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet: EQL Pharma bildades 2006 av Christer Fåhraeus och Karin Wehlin och är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en produkt roadmap som till och med 2015 omfattar minst sex ”first-in-class generics” (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet). Under 2016 och framåt planerar Bolaget att lansera ytterligare ett större antal ”first-in-class generics”. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden.

Läs mer om EQL Pharma AB