Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-05-31 16:20:11

Oncology Venture Sweden AB: Oncology Ventures andra läkemedelskandidat i klinik - första patienten med multipelt myelom i studie med APO010, ett immunonkologiskt läkemedel

Hørsholm, Danmark den 31 maj 2017 – Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) meddelar idag att den första patienten har blivit inkluderad i fas I/II-studien med APO010 för multipelt myelom (MM). APO010 är en first-in-class FAS-ligand cancerprodukt inom immunonkologiområdet (”IO”). DRPTM (Drug Response Predictor)-screeningen för responsiva patienter med MM är pågående på fyra center och över 50 patienter har redan gått med på att få deras tumörvävnad analyserad med DRP. Totalt kommer 150 utvärderingsbara patienter screenas med Oncology Ventures DRPTM, med målsättningen att identifiera de patienter med multipelt myelom som har högst sannolikhet att dra nytta av behandling med APO010.

”Jag är glad att APO010 nu är i klinisk användning i multipelt myelom. APO010 är en ny immunonkologiprodukt som, precis som vårt immunförsvar, dödar tumörceller och är en first-in-class-produkt som vi tror kan bli en ny behandlingsmöjlighet inom immunonkologi”, säger Peter Buhl Jensen, adjungerad professor, MD, PhD och VD för Oncology Venture. ”Vår första studie är mot multipelt myelom och syftet är att visa monoterapieffekt. Immunonkologi är ett snabbt växande fält, däremot har områdets tidiga framgångar avstannat eftersom flera cancertyper visat sig vara ”kalla” och undvikit immunattacken. Attacken från APO010 liknar en immunattack och har potentialen att förvandla ”kalla tumörer till heta tumörer”. Den nuvarande utmaningen inom immunonkologi är kalla tumörer utan T-celler och det är här det finns en möjlighet för APO010”, kommenterar Peter Buhl Jensen vidare.

Om APO010

APO010 är en multimer form av FAS-ligand för immunonkologisk behandling, med en unik verkningsmekanism. APO010 verkar genom att FAS-receptorn inducerar apoptos hos de maligna cellerna. APO010 förväntas agera i synergi med andra immunonkologiska agenter, som ipilimumab samt PD-1/PD-L1 inhiberande läkemedel. Läkemedelskandidaten kompletteras av Companion Diagnostic (APO010 DRP™) för att anrika patientpopulationen. APO010 har testats på 25 patienter med solida tumörer i en fas-1-studie. Läkemedlet tolererades väl. Prekliniska studier har visat god effekt av APO010 mot multipelt myelom. Nästa steg är att genomföra en fokuserad studie på patienter med multipelt myelom som, genom screening med APO010 DRP™, visat hög sannolikhet att svara på behandling med APO010.

Om Multipelt Myelom

Multipelt Myelom (benmärgscancer) är en systemisk malignitet i blodet som påverkar blodets plasmaceller. Högdosbehandling med stöd av autolog stamcellstransplantation, och introduktion av nya terapiformer som proteasomdämpande bortezomid och IMID-preparat (thalidomide och lenalidomide), har förbättrat behandlingsresultaten. Trots detta kommer alla patienter oundvikligen uppleva att sjukdomen förvärras, och måsta gå vidare till sekundära och vidare behandlingsformer. Oncology Venture tacklar detta viktiga kliniska problem genom att introducera en ny, systemisk kemoterapibehandling kombinerad med prediktiva biomarkörtester. Baserat på DRP™ kommer APO010 utvecklas för användning mot multipelt myelom.

Om screeningsverktyget Drug Response Predictor – DRPTM

DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer, med genetisk information från cellinjer, i kombination med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systemiskt biologiskt nätverk.

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, CEO                                                                          Ulla Hald Buhl, COO, IR & Communication

Telefon: +45 21 60 89 22                                                                       Telefon: +45 21 70 10 49

E-post: pbj@oncologyventure.com                                                     E-post: uhb@oncologyventure.com

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction – DRP™ – för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals Ltd., Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av prostatacancer och APO010 – en immuno-onkologisk produkt för behandling av multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som är ett bolag baserat i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer hos kvinnor vars pipeline omfattar tre lovande fas 2 produktkandidater och OV-SPV2 som kommer att testa och eventuellt utveckla en oral fas 2 tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag för behandling av cancer.

Läs mer om Oncology Venture Sweden AB