Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2017-11-24 09:59:00

Latvian Forest Company AB: Delårsrapport jan-sept 2017

Latvian Forest Company AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet.

Delårsrapport jan-sept 2017

· Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 21.062 (20.850) TEUR
· Eget kapital uppgår till 0,979 (1,05) EUR per aktie
· Fastighetsinnehaven uppgår till 9.416 (9.117) hektar
· Virkesvolymen uppskattas till 960.000 (915.000) kubikmeter
· Omsättningen var 136,4 (117,1) TEUR
· Operativt rörelseresultat var -151,4 (-89,1) TEUR
· Värdeförändring skog uppgick till 505,3 (560,3) TEUR
· Resultatet efter skatt uppgick till 239,3 (303,4)TEUR
· 606 kubikmeter har avverkats med en intäkt på 20 TEUR vilket motsvarar 33 EUR per kubikmeter

(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

-          en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter;

-          att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning;

-          att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allt eftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild - vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Aktietorget sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 9.416 (9.117) hektar. Av dessa var 6.631 (6.386)) skog och 2.758 (2.730) annan mark inklusive 2.033 (1.988) jordbruksmark Det totala virkesförrådet uppskattades till ca 960.000 (915.000 kubikmeter efter genomförda avverkningar.

Bolagsledningen har presenterat en avverkningsplan till styrelsen som har godkänt en begränsad avverkning upp till 10 000 kubikmeter. Under tredje kvartalet har bolaget avverkat 606 kubikmeter som har gett en intäkt på 20 TEUR. Sammanlagt har under 2017 avverkats 4621 kubikmeter. Det våta sommarvädret har hindrat bolaget från att göra ytterligare avverkningar. Bolaget kommer att öka avverkningstakten under det sista kvartalet 2017. Den allmänna marknadskänslan är positiv med en prisökning på timmer- och massavedssortimenten på över 15 %.

Under det tredje kvartalet har sammanlagt 55 TEUR investerats och 55 hektar med ett virkesförråd om ca 5.000 kubikmeter förvärvats, motsvarande 11 EUR per kubikmeter. Trots stigande priser för timmer och massaved, finns det fortfarande gynnsamma villkor för förvärv av enskilda fastigheter.

Omsättning och resultat

Omsättningen till och med tredje kvartalet uppgick till 136,4 (117,1) (90,3) TEUR och avser huvudsakligen intäkter från försäljning av avverkningar, dvs av rotposter. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. En ökning för externa kostnader förklaras med en mera aktiv insats inom skogsförvaltningen, samma gäller för råvaror och förnödenheter.

Det beräknade verkliga värdet på skogstillgångarna uppgick till sammanlagt 13.706,3 (12.843,8) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 30 september 2017. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/ försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (7,25 %).

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för förvaltning och röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Avverkning och röjning

Under tredje kvartalet har sammanlagt 606 kubikmeter avverkats med en genomsnittlig intäkt av 33 EUR per kubikmeter.

Avsikten är att sammanlagt avverka 10.000 kubikmeter under 2017. Resterande volymer kommer att avverkas under kommande kvartal. Bolaget kommer att utvärdera marknadsutvecklingen opportunistiskt. Eftersom de allmänna marknadstendenserna är fördelaktiga för avverkningar. Bolagsledningen har fått behörighet att förbereda en mera aktiv avverkningsplan för 2018 på styrelsen begäran.

I enlighet med den befintliga skogsförvaltningsplanen har bolaget mera aktivt engagerat sig i åtgärder att långsiktigt öka värdet på skogstillgångarna. Sammanlagt har nästan 135 hektar röjts under det tredje kvartalet. Bolagets netto avverkningsbara volym för de kommande 20 åren planeras till 390.000 kubikmeter som till 82 % består av tall, gran och björk. Det lettiska parlamentet diskuterar aktivt om eventuella lagstiftningsändringar där det väsentliga skall vara en övergång från ålder till diameter som avverkningskriterium. Det kommer att öka avverkningsbart virkesbestånd samt gynna investeringar i sådana skogsbruksåtgärder som röjning och gallring samt skogsplantering.

Finansiering

Bolaget genomförde en företrädesemission med måndag den 26 juni som sista teckningsdag. Sista dag för handel i BTA B var onsdag den 2 augusti 2017 därefter omvandlades teckningsrätterna till B-aktier (LATF B). Teckningsgraden uppgick till 149,7 % vilket motsvarar ca. 3.590 TEUR. Av dessa tecknades ca. 1.940 TEUR med företräde och ca. 1.650 TEUR utan företräde. Emissionen tillförde därigenom Bolaget 2.440 TEUR. Nyemitterade aktier har egistrerats hos Bolagsverket.  

Aktiekapitalet efter ökningen är 2.220.017  EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 19.740.990 B-aktier med kvotvärdet är 0,1120 Euro per aktie.

Främsta syftet med emissionen har varit att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter i linje med Bolagets affärsidé och strategi.

Bolaget har restituerat 978 TEUR skuld och upplupen ränta (https://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/upplupen-ränta) till Galjaden Fastigheter AB.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland olika aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. (se avsnitt om "Väsentliga händelser efter periodens utgång" )

Aktien

2.220.017 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 19.740.990 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 40,5% av kapitalet och 40,9% av rösterna.

Marknaden

Bolagsledningen har noterat en förbättring i priserna på den lokala timmermarknaden under 2017. Samtidigt lider de mindre skogsbolagen av likviditetsbrist. Detta leder till att det finns ett bra utbud av mindre skogsportföljer på 200-300 hektar. Dessutom finns det ett antal utländska investerare som avser att sälja sina innehav i storleksordningen upp till 1500 hektar till följd av generationsskifte. Bolagsledningen kommer att analysera dessa möjligheter. Ifall dessa möjligheter kommer att prissättas tillfredställande kommer styrelsen vara aktiv en köpare, antingen genom kontantförvärv eller med egna aktier som betalningsmedel.

Som nämnts tidigare i rapporten har det lettiska parlamentet aktivt diskuterat eventuella lagstiftningsändringar där det väsentliga skall vara en övergång från ålder till diameter som avverkningskriterium. Dessa kriterier för avverkning skulle till exempel för tall skulle motsvara 30 cm, gran 26 cm och björk 25 cm. Ändringarna skulle innebära att det sammanlagda värdet på Lettlands skogsinnehav skulle stiga med 8% och den avverkningsbara volymen skulle öka med 0,5 miljoner kubikmeter årligen. Detta kommer att gynna Lettlands export. Skogsindustrin motsvarar 10 % av landets totala export eller 1.794 miljarder euro.

I övrigt har inga större förändringar noterats i marknadsförutsättningarna för Latvian Forest Co sedan föregående rapport och uppfattningen är att prisnivåerna på skogs- och jordbruksfastigheter fortsätter att stiga kontinuerligt i Lettland. Skillnaden mot tidigare är att allt högre högstanivåer noteras. Även om genomsnittspriset fortfarande inte stigit allt för mycket är uppfattningen därför att priserna på skogsfastigheter fortsatt rör sig uppåt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Extra bolagsstämman har beslutat att genomföra en riktad nyemission av högst 690 071 serie B aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 77 290,259996 euro den 9november.. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Galjaden Fastigheter AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Galjaden Fastigheter AB, av olika anledningar, inte kunde teckna aktier vid emissionen som beslutades av styrelsen den 29maj 2017. Latvian Forest Company AB har återbetalat lånet till Galjaden Fastigheter AB från likvida medel som bolaget fick genom företrädesemissionen. Avsikten var att 4 071 420 SEK av lånet skulle erläggas för de nyemitterade aktier genom kvittning. Bristande kommunikation mellan fondkommissionären, bolagets VD och Galjaden Fastigheter AB ledde till att kvittningen aldrig ägde rum och att Galjaden Fastigheter AB inte kunde förvärva de emitterade aktierna. Riktad emission omfattar 690 071 aktier med aktiepris 5,90 SEK per aktie dvs. samma villkor som företrädesemissionen.

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 9.478 (9.117) hektar.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2017 är planerad att offentliggöras den 23 februari 2018.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterade redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2017-11-23

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se 

KONCERNENS   YTD 2017 YTD 2016 Q3 2017 Q3 2016
RESULTATRÄKNINGAR
(TEUR)
Nettoomsättning 136.0 116.2 24.4 19.2
Övriga intäkter 0.4 0.9 0.2 0.5
Summa intäkter 136.4  117.1  24.6  19.7 
Råvaror och -52.1 -78.3 -12.8 -50.5
förnödenheter
Övriga externa -208.6 -192.2 -64.9 -56.8
kostnader
Personalkostnader -26.9 -32.4 -9.2 -9.0
Avskrivningar och -0.2 -1.9 0.0 -0.3
nedskrivningar
Övriga kostnader 0.0 0.0 0.0 0.0
Operativt -151.4 -187.7 -62.3 -96.9
rörelseresultat
Reavinster 0.0 38.5 0.0 34.4
fastighetsförsäljningar
Rörelseresultat före -151.4 -149.2 -62.3 -62.5
värdeförändring skog
Värdeförändring skog 505.3 560.3 148.1 124.7
Rörelseresultat 353.9 411.1 85.8 62.2
Finansiella intäkter 7.0 17.1 1.9 17.1
Finansiella kostnader -92.8 -71.8 -47.0 -27.5
Finansnetto -85.8 -54.7 -45.1 -10.4
Resultat före skatt 268.1 356.4 40.7 51.8
Aktuell skatt 0.0 0.0 0.0 0.0
Uppskjuten skatt -28.8 -53.0 -3.8 12.2
ÅRETS RESULTAT 239.3 303.4 36.9 64.0

AKTIEDATA 2017-09-30 2016-09-30
Genomsnittligt antal   aktier 16,809,248 15,856,792
Antal aktier 19,820,990 15,856,792
Resultat per aktie efter   0.014 0.019
skatt, Euro
Eget kapital per aktie,   0.979 1.052
Euro (före och efter
utspädning)
Kassaflöde från den   löpande -0.015 -0.016
verksamheten per aktie, Euro

KONCERNENS       2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
BALANSRÄKNINGAR (TEUR)
TILLGÅNGAR

Skogsmark och övrig mark 7,355.9 7,227.4 7,322.9
Biologiska tillgångar,   13,706.3 12,843.8 13,168.0
växande skog
Inventarier 0.1 0.7 0.4
Depositioner 5.9 5.9 5.9
Fordran uppskjuten skatt 179.8 107.3 132.8
Summa   21,248.0 20,185.1 20,630.0
anläggningstillgångar
Kundfordringar 5.2 8.5 7.6
Kortfristiga fordringar 57.8 111.0 56.6
Likvida medel 1,411.3 160.8 214.9
Summa 1,474.3 280.3 279.1
omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR 22,722.3 20,465.4 20,909.1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 19,410.2 16,677.2 16,769.5
Långfristiga skulder 1,758.8 1,758.8 1,758.8
Skuld uppskjuten skatt 1,493.0 1,382.4 1,417.2
Räntebärande kortfristiga 0.0 488.1 889.9
  skulder
Skatteskulder 0.0 0.0 0.0
Leverantörsskulder 9.1 78.4 15.1
Övriga skulder 19.1 1.8 4.5
Upplupna kostnader och   32.1 78.7 54.1
förutbetalda intäkter
Summa skulder 3,312.1 3,788.2 4,139.6
SUMMA EGET KAPITAL OCH   22,722.3 20,465.4 20,909.1
SKULDER
Ställda säkerheter:   2,720.4 2,252.8 2,654.6
generell pant i
tillgångarna
Soliditet 85.4% 81.5% 80.2%
Skuldsättningsgrad 0.17 0.23 0.25

KONCERNENS     KASSAFLÖDESANALYS (TEUR) 2017-09 2016-09-30 2016-12-31
-30
Rörelseresultat 353.9 411.1 540.9
Justeringar för poster som inte ingår i         
  kassaflödet:
- Beräknad värdeförändring skog -505.3 -560.3 -792.0
-   Avskrivningar anläggningstillgångar 0.2 1.9 2.1
-   Erhållna räntor 2.1 0.7  1.3
- Erlagda räntor -75.7 -42.5 -64.8
- Omräkningsdifferens av resultat i -7.0 -0.1 -
utländsk   valuta
Kassaflöde från den löpande    -231.8 -189.2 -312.5
verksamheten före   förändringar av
rörelsekapital 
Kassaflöde från förändringar i -17.4 -57.6 -90.8
rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande    -249.2 -246.8 -403.3
verksamheten 
Investeringsverksamheten       
Mark -33.0 -700.8
Biologiska anläggningstillgångar -33.0 -477.4 -1,366.2
Maskiner och inventarier 0.1 5.1 5.2
Kassaflöde från    -65.9 -1,173.1 -1,361.0
investeringsverksamheten 
Finansieringsverksamheten 
Nyemissioner 2,440.8  -  - 
Inbetalt ej registrerat aktiekapital - - -
Emissionskostnader -39.4 - -
Förändring av lån -889.9 488.1 886.6
Kassaflöde från    1,511.5 488.1 886.6
finansieringsverksamheten 
PERIODENS KASSAFLÖDE   1,196.4 -931.8 -877.7
Likvida medel vid periodens ingång 214.9 1,092.6 1,092.6
Årets kassaflöde enligt ovan 1,196.4 -931.8 -877.7
Likvida medel vid periodens utgång     1,411.3 160.8 214.9

KONCERNENS   Aktiekapital Övrigt Balanserade Totalt
FÖRÄNDRINGAR             I tillskjutet resultat eget
EGET kapital inkl kapital
  KAPITAL   (TEUR) periodens
resultat
Eget   kapital 31 december 1,776.0 9,483.3 5,114.3 16,373.6
2015/1 januari 2016
Periodens resultat - - 395.9 395.9
Summa intäkter och kostnader - - 395.9 395.9
för året
Nyemissioner - - - -
Kapitalanskaffningskostnader - - - -
Eget   kapital 31 december 1,776.0 9,483.3 5,510.2 16,769.5
2016/1 januari 2017

Periodens resultat 0.0 0.0 239.3 239.3
Nyemissioner 444.0 1,996.8 0.0 2,440.8
Kapitalanskaffningskostnader 0.0 -39.4 0.0 -39.4
Eget   kapital 30 september 2,220.0 11,440.7 5,749.5 19,410.2
2017

MODERBOLAGETS YTD 2017 YTD 2016 Q3 2017 Q3 2016
RESULTATRÄKNINGAR
(TEUR)
Nettoomsättning 47.2 36.9 17.0 12.5
Kostnader för sålda 0.0 0.0 0.0 0.0
varor
Övriga externa -91.9 -83.0 -27.2 -15.0
kostnader
Personalkostnader 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelseresultat -44.7 -46.1 -10.2 -2.5
Resultat från  
finansiella
investeringar
Finansiella intäkter 175.1 84.7 59.2 36.0
Finansiella -54.6 -34.0 -34.2 -9.3
kostnader
Finansnetto 120.5 50.7 25.0 26.7
Resultat efter 75.8 4.6 14.8 24.2
finansiella poster
Uppskjutna skatter 0.0 0.0 0.0 0.0
PERIODENS RESULTAT 75.8 4.6 14.8 24.2

MODERBOLAGETS   BALANSRÄKNINGAR (TEUR) 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
TILLGÅNGAR

Andelar i dotterföretag 6,073.9 6,073.9 6,073.9
Fordran koncernbolag 5,968.8 5,180.1 5,568.6
Depositioner 5.9 5.9 5.9
Uppskjuten skattefordran 0.0 0.0 0.0
Summa anläggningstillgångar 12,048.6 11,259.9 11,648.4
Kortfristiga fordringar 54.9 53.2 67.4
Kassa och bank 1,344.8 102.3 154.9
Summa omsättningstillgångar 1,399.7 155.5 222.3
SUMMA TILLGÅNGAR 13,448.3  11,415.4  11,870.7 

EGET KAPITAL OCH SKULDER
*Eget kapital 13,422.3 10,905.3 10,945.1
Räntebärande   kortfristiga skulder 0.0 488.1 889.9
Övriga skulder 9.8 6.8 6.0
Upplupna kostnader 16.2 15.2 29.7
Summa skulder 26.0 510.1 925.6
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13,448.3  11,415.4  11,870.7 
Soliditet 99.8% 95.5% 92.2%

Läs mer om Latvian Forest Company AB