Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-02-28 08:34:29

CGit: Bokslutskommuniké 2017

VD KOMMENTAR

Ett år av förändring – CGit är numer ett publikt bolag!

2017 har varit ett spännande år där vi bland annat har genomgått en IPO och nu blivit publika samt noterat oss på börsen – Aktietorget. Vår noteringsprocess har genererat några större kostnader av engångskaraktär som drabbar oss resultatmässigt på koncernnivå. Oaktat investeringarna i vår noteringsprocess och att vi investerat i vår hostingmiljö för att möte kraven på nästa generations IT-infrastruktur och evolutionen av de publika molnettjänsterna så gör vi det med bibehållet resultat i det verksamhetsdrivna bolaget CGit AB (360 KSEK) jämfört med föregående år (355 KSEK).

Vårt fjärde kvartal var stabilt med en organisk tillväxt på 7 procent jämfört med samma period föregående år. Vårt intäktsben Drift & Hosting har under fjärde kvartalet vuxit med hela 42 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har kostnader för att genomföra vår IPO tillkommit som en engångskostnad på 1,3 MKR som påverkar vårt koncernresultat. Dessa kostnader är direkt kopplade till vår börsnotering och kommer därför inte att uppstå framåt!

Som det kunskaps- och idédrivna bolag vi är så är det alltid viktigt för oss att omvärldsbevaka vår bransch och inte bara följa den utan vara med och utveckla och- leda den. En upplevelse är att vår bransch ständigt förändras i ganska bra tempo dessutom! Jag är övertygad om att utvecklas vi inte som bolag så avvecklas vi.

Som IT-infrastrukturbolag har vi under 2017 utvecklat oss inom drift och hosting med ett förhållningsätt kopplat mot molnet oavsett om vi pratar privat, publikt eller hybrid moln. Vi har också investerat i vår egna miljö för att möta dessa krav.

CGit har under året lanserat ett koncept avseende specialiserad infrastruktur för utveckling av AI, Artificiell Intelligens, och Deep Learning. Två av Sveriges främsta företag som arbetar med AI inom fordonsindustrin har redan valt CGit som leverantör. Ytterligare företag inom andra branscher har visat intresse. CGit förutspår att detta område kommer att växa kraftigt under de kommande åren.

Kassafödet

CGit fortsätter att skapa ett bra kassaflöde både genom den löpande verksamheten men också med hjälp av den genomförda emissionen i samband med börsnoteringen. Det gör det möjligt för CGit att fortsätta göra tillväxtskapande investeringar.

2018-02-28

Mattias Bergkvist

VD CGit Holding AB (publ)


AFFÄRSIDÉ
Genom att utmana med innovativa, smarta och enkla lösningar ökar vi våra kunders konkurrenskraft.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

CGit har sedan 2007 levererar specialistkunskap och marknadsledande lösningar inom virtualiserad infrastruktur. Vi är ett kunskaps- och idédrivet bolag med fokus på engagemang, kunskap, tillgänglighet samt flexibilitet.

Vi hjälper företag att få ut det mesta av sina befintliga IT-lösningar och att hitta maximal affärsnytta i planerade investeringar. Det åstadkommer vi genom nära samarbete med få och noga utvalda partners som tillsammans skapar synergier.

Vår inställning är att morgondagens utmaningar inte kan mötas med gårdagens teknik och ett samarbete med CGit alltid skall vara värdefullt, lönsamt och rätt i tiden.

CGit tillhandahåller spetskompetens inom lagring, virtualisering, säkerhet, automatisering och kontinuitetsplanering. Vi vill vara en IT-partner som erbjuder innovativa IT-konsulttjänster samt IT-lösningar som stärker vår kunders verksamheter.

 HÄNDELSER UNDER 2017

 • Vår noteringsprocess har genererat några större kostnader av engångskaraktär (1,3 MSEK) som drabbar oss resultatmässigt på koncernnivå. Oaktat noteringsprocessen och större investeringar i vår hostingmiljö som är av engångskaraktär gör vi det med bibehållet resultat i det verksamhetsdrivna bolaget CGit AB (360 TSEK) jämfört med föregående år (355 TSEK).
 • I linje med nästa generations IT-infrastruktur har lagt till 3 nya leverantörer i vår portfölj: Pure Storage, Nvidia och Rubrik. 
 • Förarbetet med vår IPO har bedrivits under 2017 som resulterat i en notering på börsen – Aktietorget i januari 2018.
 • CGit har under året lanserat ett koncept avseende specialiserad infrastruktur för utveckling av AI, Artificiell Intelligens, och Deep Learning. Två av Sveriges främsta företag som arbetar med AI inom fordonsindustrin har redan valt CGit som leverantör. Ytterligare företag inom andra branscher har visat intresse. CGit förutspår att detta område kommer att växa kraftigt under de kommande åren.
 • Fortsatt utbyggnad och utveckling av vår egna drift- och hosting miljö som bygger på samma produktflora som vårt koncept inom nästa generations IT-infrastruktur.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • 2018-01-15, CGit gör affär kring nästa generations datacenter, värde 2 200 KSEK. Befintlig kund till CGit har tagit beslutet att bygga ut befintlig infrastruktur. Kunden som verkar inom branschen för globalt skydd och bevakning av varumärken och domännamn framtidsäkrar sin befintliga miljö kring datacenter baserat på teknik från Arista och Nutanix.
 • 2018-01-31, CGit tar order avseende hyperkonvergerade datacenter med befintlig kund, värde 800 KSEK. CGit tar hem en stor och strategiskt viktig order med en av Göteborgs mest välkända företag inom mötesbranschen. Ordern avser utbyggnad och installation av nästa generations hyperkonvergerade datacenter och har ett värde på 800 KSEK.
 • 2018-02-09, CGit har idag tagit hem två viktiga affärer avseende IT-infrastruktur, värde 1 000 KSEK. Lösningarna innefattar helt ny infrastruktur och MDM samt installation, deployment, drift och övervakning. Kunderna är verksamma inom handel/industri och management/konsulting.

 FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

 • Nettoomsättning: 56,2 MSEK, en uppgång med 30% jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat: -5 TSEK, (413 TSEK). Här har vi stor påverkan av kostnader som är av engångskaraktär och är direkt kopplade till noteringsprocessen. Resultat i det verksamhetsdrivna bolaget CGit AB före bokslutsdispositioner och skatt är 360 TSEK (355 TSEK)
 • Soliditet: 37,3% (12,3%)
 • Resultat per aktie: -0,23 SEK (-0,15 SEK)

EGET KAPITAL
Per den 31 december 2017 uppgick eget kapital till 6 724 KSEK (1 508 TSEK).

ANSTÄLLDA
Per den 31 december 2017 har bolaget 23 anställda (24 st).

AKTIEN
Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos AktieTorget under kortnamnet CGIT B, ISIN-kod är SE0010636837. Aktiekapitalet i CGit uppgår till 788 000 kronor fördelat på 1 576 000 aktier med ett kvotvärde om 0,50 kr per aktie per den 31 december 2017. Aktiekapitalet i CGit ska uppgå till lägst 688 000 kronor och högst 2 752 000 kronor fördelat på lägst 1 376 000 aktier och högst 5 504 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Redovisningsmetod K3 principen:
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolaget egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

VIKTIGA DATUM
Årstämma 16/5
Q1 2018 31/5
Q2 2018 31/8
Q3 2018 30/11
Underlag till marknaden tillhanda 3 veckor innan (25/4)
Kallelse tidigast 6 veckor innan och senast 4 veckor innan senaste 18/4

Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor

Stockholm, 28 februari 2018
CGit Holding AB (publ)
www.cgit.se

På styrelsens uppdrag genom VD Mattias Bergkvist


För information kontakta: Mattias Bergkvist Verkställande direktör info@cgit.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit