Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-04-27 08:08:00

Raybased AB: Delårsrapport 1. 2018.01.01-2018-03-31

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 496,3 KSEK (64,0 KSEK), en ökning med 432,3 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2 138,0 KSEK (-2 313,3 KSEK), en förbättring med 175,3 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,27 SEK (-0,38 SEK) och antalet aktier uppgick till 7.970.289 st (6.028.000 st).

Händelser under januari 1 - mars 31

 • Samarbetsavtal med Telenor
 • Raybaseds Bolagstämma
 • Val av ny styrelse
  Omval: Lars Elmberg Anders Björling, Lennart Olving (VD).
  Nyval: Jan R Nilsson, Klas Gustafsson
 • Order från Bravida i Göteborg  
 • Order från Atrium Ljungberg i Göteborg. 
 • Raybased lämnade in sin ansökan till ”Horizon 2020 SME-Instrumentet”. 

Händelser efter perioden

 • Styrelsebeslut om att genomföra en nyemission med syftet att snabba på° bolagets expansion. Teckningsperiod för emissionen löper från den 8 maj till den 25 maj 2018.
 • Utbildning av elinstallatörer i Raybaseds system och installationsverktyg 

VD-kommentar

Raybased har under det första kvartalet 2018 fortsatt arbetet med att etablera nya kundrelationer med Sveriges större fastighetsägare och bland Raybaseds kunder finns nu många av Sveriges största fastighetsbolag.

Vi har också fortsatt bygga relationer med samarbetspartners med anknytning till såväl teknik som  marknad. En sådan viktig relation är samarbetet med Telenor, som redan har initierat kundrelationer i nya segment. Samarbetet med Bravida utvecklas också kontinuerligt och under perioden har vi sålunda genomfört pilotinstallationer av vårt system hos Länsförsäkringar och Atrium Ljungberg AB. Vi har även generellt fortsatt skapa relationer med nya samarbetspartners såväl inom ingenjörsområdet, som inom teknik- och marknadssidan, vilket efter hand kommer att ge avtryck i bolagets orderbok.

Under perioden har vi färdigställt Vasakronan helt enligt plan och systemet har utvärderats och certifierats av ingenjörsbolaget Ramboll. Vi har även installerat ytterligare ett större antal LoRa- enheter för att mäta bland annat förbrukning av el och vatten i brunnar i besvärliga utrymmen, då det krävs att man kan skicka mätdata över stora avstånd.

Utvecklingsarbetet fortsätter framför allt av konfigurations- och installationsverktyget, som är färdigt i sina grundversioner, men där viss vidareutveckling av verktyget nu sker tillsammans med våra samarbetspartners. Även utvecklingen av funktionalitet fortsätter, d v s mätning och styrning av olika elektriska enheter och laster i fastigheter. Detta är också något som kommer att generera ökade möjligheter på marknaden.

Vi utbildar nu elinstallatörer i vårt system, och visar bl.a. hur enkelt man skapar olika former av belysnings- och temperaturstyrning via konfigurationsverktyget.

Jag har förstått av diskussioner med personer i min närhet att det inte är helt enkelt att förstå vad Raybased system egentligen gör. Så jag tänkte ta tillfället i akt och skriva några rader om detta.

I fastigheter som har någon form av styrning av t.ex. ljus, värme, kyla, ventilation etc fungerar ibland var och en av dessa installationer utmärkt. De är optimerade att göra precis som de ska, men fastigheten i sin helhet är suboptimerad eftersom de olika systemen inte samverkar med varandra. Det kan vara en så enkel sak som att kylsystemet och värmesystemet inte samverkar utan till och med motverkar varandra. Om man t ex värmer upp ett utrymme så går samtidigt kylsystemet igång, noterar att det blir varmt och börjar kyla samtidigt. Raybased system utgör en plattform i fastigheten där man kan koppla upp de olika systemen för full samverkan. Det blir möjligt att enkelt optimera styrningen av fastigheten genom att samordna de redan enskilt maximerade funktionaliteterna. I vårt marknadserbjudande sammanfattar vi detta som Enkel vardag, Smart Energi och Digital förvaltning.

Systemet kan vidare enkelt anpassas och uppdateras i samband med framtida förändringar i den tekniska utvecklingen för fastighetsstyrningssystem, elektriska komponenter och appar samt nya kundbehov. I takt med att tekniken inom närliggande produkt- och tjänsteområden till fastighetsstyrningssystemet utvecklas, ökar potentialen i Raybaseds system. Systemet ger en helhetslösning och är framtidssäkert.

Med detta sammantaget har vi en mycket stor potential inför framtiden.

Raybased kommer under de närmaste åren att växa starkt. Vi satsar på att öka på vår egen sälj- och supportorganisation och utförda installationer ger dessutom goda förutsättningar för följdaffärer under innevarande år.

Vi förväntar oss en väsentlig omsättningsökning under 2018. Ytterligare funktionalitet kommer att vidareutvecklas under 2018, vilket bedöms ge ökade möjligheter. Omsättningsökningen kommer att accelereras av de samarbeten, som vi har med bl a Bravida och Telenor. Slutligen har vi som målsättning att bli globalt teknologiledande som leverantör av trådlösa system för styrning av fastigheter.

Lennart Olving
VD för Raybased AB (publ)

Övrig fakta

 • Kvartalsrapporten avges av VD Lennart Olving efter bemyndigande från styrelsen.
 • Frågor beträffande rapporten besvaras av: VD, Lennart Olving, 0725 - 486 688 samt styrelseordförande,
  Lars Elmberg, 0708 - 237 004
 • Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
 • Halvårsrapporten kommer att publiceras den 31 augusti 2018 på° AktieTorgets hemsida; www.aktietorget.se samt på° bolagets hemsida www.raybased.com.

Denna information är sådan information som Raybased AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss- bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018.  Läs mer hos Cision
Läs mer om Raybased AB