Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-04-27 17:45:30

Consensus Asset Management AB: Kommuniké från årsstämman i Consensus Asset Management AB (publ)

På bolagets årsstämma i Göteborg den 27 april 2018 fattades följande beslut:

 • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt beslöt att den ansamlade vinsten enligt bolagets balansräkning överförs i ny räkning.

 • Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.

 • Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter, Claes-Göran Nilsson, Christer Elander, Uwe Löffler, Jan Litborn och nyval av Rose Mjörnstedt.

  Till revisor valdes
  Öhrlings PricewaterhouseCoopers Sverige AB med Daniel Algotsson som ansvarig revisor.

 • Stämman beslutade att styrelsearvode samt revisionsarvode för verksamhetsåret 2018 skall utgå enligt styrelsens lämnade förslag:

  Arvode för 2018 till styrelsens ledamöter utgår oförändrat med 450 000 kronor att fördelas enligt följande:
  Till ordföranden 300 000 kronor och till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget,
  50 000 kronor vardera.

  Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ersättning till ledande befattningshavare på marknadsmässiga grunder.

 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid behov genomföra en företrädesemission med en maximal utspädningseffekt om 10%. Eventuell emission ska genoföras till marknadsmässiga villkor i syfte att öka det egna kapitalet för att klara kapitalkravet vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller in till nästa årsstämma.

 • Stämman beslutade inrätta en valberedning enligt föreslagna principer.

Konstituerande styrelsemöte hölls omedelbart efter årsstämman där Claes-Göran Nilsson omvaldes till ordförande.

För mer information kontakta: Claes-Göran Nilsson, styrelsens ordförande,
telefon 0705-92 61 45, claes-goran.nilsson@nilhome.seLäs mer hos Cision
Läs mer om Consensus Asset Management AB