Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-24 16:38:54

Ecoclime Group AB: Kommuniké från Ecoclime Group AB:s årsstämma den 24 maj 2018

Aktieägarna i Ecoclime Group AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 i Umeå. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram. Resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Peter Nygårds, Lennart Olofsson, Roger Östlin och Jenny Löfgren. Nyval av Jan Byfors och Bengt Tedebo.
Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Nygårds.
Till revisor valdes Ernst & Young AB (EY) med Micael Engström som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Stämman beslutade att arvode till ordinarie ledamöter skall utgå med ett prisbasbelopp, 45 500 kr och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp, 91 000 kr.
Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

Anförande av verkställande direktören

I sitt anförande informerade bolagets VD Lennart Olofsson aktieägarna om utvecklingen under verk-samhetsåret 2017.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå° till högst 10 000 000 st, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant eller genom, apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för bolaget att genom utgivande av teckningsoptioner skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 57 % baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Ecoclime Group AB

För ytterligare information: www.ecoclime.se eller kontakta:

Lennart Olofsson, VD
Tel: 070-537 16 42
E-mail: lennart.olofsson@ecoclime.se

Peter Nygårds, Styrelseordförande
Tel: 070-690 16 00
E-mail: pnextended@gmail.comLäs mer hos Cision
Läs mer om Ecoclime Group AB