Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-11-15 08:58:24

OptiMobile AB: Delårsrapport för perioden 1 januari 2018 - 30 september 2018

Januari – September (2018-01-01 – 2018-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 201 (1 413*) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 323 (-5 175*) TSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,29 (-3,41*) SEK.
  • Soliditeten uppgick till 59,3 (4,2*) %.

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 250 (400*) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -876 (-1 657*) TSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-1,09*) SEK.

*Jämförelsetal avser ej fullständigt kvartalsbokslut för jämförelseperioderna då ingen aktivering av arbete för egen räkning genomförts under dessa perioder och därmed ej heller avskrivningar för desamma.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

  • Den 12 september meddelade OptiMobile att slutleverans är genomförd till Polkomtel-gruppen, som nu integrerar OptiMobiles lösning i sin nya tekniska IMS-plattform. För att skapa de bästa förutsättningarna för Polkomtels slutkunder att få en så användarvänlig och kvalitativ tjänst som möjligt kommer Polkomtel att genomföra utökade användartester. Detta innebär att den tidigare planerade lanseringstidpunkten i Q3 2018 kommer att förskjutas in i Q4 2018.

Övriga händelser

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

VD-kommentar

Vi har under kvartalet som gått sett en fortsatt intressant utveckling på marknaden. Under oktober släpptes bl.a. rapporten Svenskarna och internet 2018 vilken visar att svenskarnas (och fler med oss) användning av Internetbaserad telefoni och kommunikation fortsätter öka kraftigt, vilket ökar efterfrågan på denna typ av tjänster och dess funktioner hos operatörerna. Rapporten visar även att svenskarna i genomsnitt använder fem olika typer av tjänster för att kommunicera med omvärlden, och att svenskarna använder olika typer av telefoner. Genom att vi på OptiMobile på ett kostnadseffektivt, smidigt och användarvänligt sätt kan ge operatörerna möjlighet att erbjuda sina kunder dessa funktioner och de tjänster som deras kunder efterfrågar, är detta en utveckling som vi bedömer kommer att gynna OptiMobile. Via OptiMobile får operatörernas kunder samtliga sina efterfrågade tjänster via sin operatör istället för att använda olika tjänster beroende på vem man pratar med, och vad den personen har för telefon. Det gör att OptiMobile ger operatörerna möjlighet att inte bara erbjuda sina kunder vad de efterfrågar utan även ger operatörerna möjlighet att få nya intäktströmmar och på allvar konkurrera med Internetbaserade tjänster.

En för bolaget väsentlig händelse och viktig milstolpe under kvartalet är att vi nu har genomfört slutleverans av beställd tjänst till Polkomtel-gruppen. Under kvartalet informerade vi att Polkomtel valt att utöka tjänsteutbudet för tjänsten och därmed utökat omfattningen av det projekt som vi gemensamt bedriver. Utökningen innebär att mer funktionalitet läggs in och att Polkomtel även väljer att lansera hela tjänsten samtidigt, något som initialt var planerat att ske i två steg. För att skapa de bästa förutsättningarna för Polkomtels slutkunder att få en så användarvänlig och kvalitativ tjänst som möjligt genomför Polkomtel utökade användartester, något som genomförs för att tjänsten ska fungera så bra som möjligt när den lanseras för Polkomtels slutkunder. Detta innebar att den tidigare planerade lanseringstidpunkten i Q3 flyttas till Q4 2018. Inom Polkomtel-gruppen pågår förberedelser för en lansering av tjänsten, och de användartester av OptiMobiles tjänst som Polkomtel hittills genomfört har mottagits positivt av de abonnenter som erbjudits möjligheten att testa tjänsten. Resultatet visar dessutom att en betydande andel av abonnenterna använder tjänsten kontinuerligt. Vi ser stor potential i vårt samarbete med Polkomtel, inte minst tack vare deras cirka 12 miljoner abonnenter, och ser fram emot lanseringen av tjänsten och efterföljande utveckling.

Som vi tidigare meddelat innebär lanseringen en tidsförskjutning av OptiMobiles licensintäkter för tjänsten. Mot bakgrund av det har vi haft en diskussion med ALMI Företagspartner med syfte att införa motsvarande tidsförskjutning i OptiMobiles amorteringsplan avseende bolagets lån hos ALMI Företagspartner. Denna diskussion har resulterat i att vi omförhandlat vår amorteringsplan och att den amortering om ca 1 150 TSEK som tidigare var avtalat att genomföras under 2018 nu flyttats fram till 2019 med första amorteringstillfälle den 31 mars 2019.

Parallellt med vårt projekt med Polkomtel har vi under perioden fokuserat på att färdigställa vår affär och projekt för Netmore Group avseende den nya och unika tjänst som de beställt och planerar lansera. Under perioden har vi även fortsatt våra pågående kunddiskussioner avseende nya affärer och kunder, samt etablerat och initierat kontakt och diskussion med ett antal nya intressanta operatörer i Europa. På säljsidan är vår målsättning att komma vidare och till ett avslut under fjärde kvartalet, samt att fortsatt stärka upp vår sälj- och marknadsorganisation resursmässigt.

Lars Rutegård

VD, OptiMobile AB (publ)

Stockholm, den 15 november 2018
OptiMobile AB (publ)
Styrelsen och VDLäs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB