Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-10 15:48:21

Redsense Medical AB: Redsense Medical AB (publ) årsredovisning 2018

Bolagsstämman i Redsense Medical fastställde och godkände årsredovisningen 2018.

Årsredovisningen finns tillgänglig i pdf format i detta PM samt på Redsense Medicals hemsida.

Revisorn tillstyrkte att bolagstämman beviljar styrelsen och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret.   

Revisor Jan Carlssons gjorde följande anmärkning: Bolaget ingått ett avtal med ett annat bolag om utnyttjande av vissa patenträttigheter m.m. Bolagets VD var styrelseledamot och är numera även delägare i det andra bolaget. Det framgår inte av styrelseprotokoll att avtalet har behandlats av styrelsen i dess helhet eller att uppgiften att ingå avtal delegerats till någon eller några styrelseledamöter, det framgår endast att ordföranden ska signera avtalen. Det framgår inte heller att VD inte deltagit i överläggningarna, däremot framgår att VD varit protokollförare även i frågor som avser avtalet. Det har inte gått att bringa klarhet i de närmare omständigheterna kring styrelsens behandling och beslutsfattande kring avtalet, detta utgör en begränsning i möjligheten att utföra revision hänförlig till bolaget. Om VD deltagit i överläggningarna är detta i strid med 8 kap 34 § aktiebolagslagen. Avtalet har för bolagets räkning tecknats av ordförande samt av styrelseledamoten [namn] som är närstående till VD. Enligt 8 kap 23 § aktiebolagslagen föreligger jäv för styrelseledamoten att i egenskap av närstående handlägga frågor om avtalet. På grund av ovan nämnda begränsning i möjligheten att utföra revision har det inte varit möjligt att bedöma om ingående av avtalet innefattar ett brott mot 8 kap 23 § aktiebolagslagen. Det har av samma skäl inte heller gått att bedöma om styrelsens ordförande fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap 17 och 21 §§ genom att tillse att styrelsen har behandlat avtalet och att styrelsens ledamöter har fått ett tillfredsställande underlag.

Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse har inte hållits tillgänglig för aktieägarna under minst två veckor före årsstämman vilket är i strid med kap 25 § aktiebolagslagen. 

Med anledning av revisorns skrivning har bolagsledningen och styrelsen gått igenom ärendet och kunnat konstatera att ledningen och styrelsen följt aktiebolagslagens jävsregler och menar att det också framgår av mötesprotokollen. När ärendet föredrogs på bolagsstämman fanns inga invändningar från stämman och stämman beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet. När det gäller revisorns anmärkning om att revisionsberättelsen var sen så delar styrelsen den bedömningen. Bolaget har haft årsredovisningen, dock utan revisionsberättelsen, tillgänglig enligt aktiebolagslagens regler. Revisionsberättelsen har funnits tillgänglig hos bolaget sedan den undertecknades av revisorn. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com


Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Spotlight med förkortningen REDS. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Redsense Medical AB