Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-14 16:21:34

SelectImmune Pharma AB (publ): Kraftigt övertecknad nyemission i SelectImmune Pharma

SelectImmune Pharmas notering på Spotlight Stock Market är nu i slutskedet med mycket positivt resultat. De inkomna teckningsanmälningarna omfattar drygt 70 MSEK, vilket innebär en teckningsgrad om cirka 240 procent.

Vi på SelectImmune är tacksamma för det förtroende som visats Bolaget och det stora intresset för vår verksamhet. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Som en följd av den höga teckningsgraden har Bolaget kunnat säkerställa en bred ägarkrets med drygt 1 000 nya aktieägare. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 30 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till 2,5 MSEK.

Indikativ tidplan Besked om tilldelning: Omkring 17 juni 2019. Meddelande utgår endast till de parter som erhållit tilldelning.

Likviddag: 20 juni 2019

Beräknad första handelsdag för B-aktien: 26 juni 2019 med kortnamn SELECT

Beräknad första handelsdag för teckningsoptioner - TO 1 B: Efter registrering hos Bolagsverket, indikativt i mitten av juli 2019


Genom nyemissionen ökar SelectImmune Pharmas aktiekapital med 200 000 SEK, från 583 333 SEK till 783 333 SEK och antalet aktier ökar med 4 000 000 aktier, från 11 666 660 aktier till 15 666 660 aktier.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 23 maj 2019 med anledning av erbjudandet inför listningen på Spotlight Stock Market.

Rådgivare Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.


För ytterligare information, kontakta

Arctic Securities, telefon 08-446 860 80

Catharina Svanborg, Styrelseordförande, SelectImmune Pharma, telefon 0709-426549

Denna information är sådan information som SelectImmune Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2019.


Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribuerats, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Australien, Hong Kong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas av Bolaget för att tillåta att erbjudande till allmänheten i annat land än Sverige. De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte utbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, i eller till USA eller personer med hemvist där, förutom i enlighet med tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Bolaget kommer inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande annat än på grundval av information som återfinns i det prospekt som offentliggjorts med anledning av Erbjudandet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Även om Bolaget bedömer att dessa uttalanden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Potentiella investerare ska därför
inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Den framåtriktade Information som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan person åtar sig något ansvar för att uppdatera några framåtriktade uttalanden för att reflektera händelser som sker eller omständigheter som uppkommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)