Hem

Reports

Publicerat: 2019-11-27 09:00:00

TiksPac AB: Delårsrapport Q3, 2019-01-01 till 2019-09-30

 • Bästa Q3 någonsin
 • Periodresultat (juli-september) 2 miljoner bättre än föregående år
 • Omsättning på 9 månader är 21 miljoner - en ökning med 1 miljon
 • Över 1 500 mediaplatser sålda
 • Stark orderstock

Finansiell utveckling

Tredje kvartalet, juli - september 2019

 • Nettoomsättning: 5 085 (3 768) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster: -191 (-2 165) TSEK
 • Resultat per aktie: -0,01 (-0,12) kronor

-         Antal sålda platser: 484 (440) st

-         Orderstock: 2 556 (2 386) TSEK

9 månader, januari – september 2019

 • Nettoomsättning: 20 977 (19 806) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster: 2 984 (2 083) TSEK
 • Resultat per aktie: 0,21 (0,16) kronor

-         Antal sålda platser: 1 514 (1 509) st

-         Orderstock: 2 556 (2 386) TSEK

Tredje kvartalet är vårt bästa jämförbara tredje kvartal någonsin både när det gäller omsättning och resultat.  Främst beror det på att vi lyckats öka omsättningen samtidigt som vi haft lägre personalkostnader. Glädjande är att vi tillsammans med förbättrad omsättning även ökat orderstocken.

Perioden januari – september 2019 är sett till omsättningen den bästa 9-månadersperioden någonsin. Även resultatet är i nivå med det bästa vi haft för en 9-månadersperiod. Kostnaderna för i första hand material har ökat. Materialkostnaden under 2019 har påverkats av kronans försvagning mot andra valutor.

Orderstocken (sålda mediaplatser där kommunprojekten ännu inte har levererats) är något högre än för ett år sedan trots att vi levererat (omsatt) betydligt mer än motsvarande period föregående år. Orderstocken är cirka 350 TSEK högre än genomsnittet för det tre föregående åren. Detta innebär att vi har ett bra läge inför sista kvartalet med många redan sålda platser.

Orderstock

Med orderstock menas hos TiksPac de projekt där kunden signerat avtal om medverkan under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och levererat till kommunen. Eftersom projekten som ska levereras ut till kommunerna ligger ojämnt fördelade över tid måste vi ibland låta färdiga projekt vila en period innan de kan levereras. Detta ger då en ökad orderstock till dess att projekten kan levereras och därmed påverkar det intäkterna.

Orderstocken per 2019-09-30 uppgår till 2 556 TKR, en ökning från 2 386 TKR samma period föregående år. Då kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har ett faktiskt värde på orderstocken på över 5 100 TKR.


Om Bolaget 

TiksPac AB, 556856-0063 (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Falkenberg.

TiksPac AB är moderbolag till:

 •  TiksPac Norden AB, 556605-1263
  • TiksPac Norge, 993 322 164 (filial)
  • TiksPac Danmark, 32666299 (filial)
  • TiksPac Finland, 2586440-3 (filial)
 •  TiksPac UK Ltd, 09238130

Bolagets aktier handlas sedan 2013-10-23 på Spotlight Stock Market.

Kortnamnet är TIKS och aktien handlas via banker och fondkommissionärer.

ISIN-koden är SE0005307048

TiksPac arbetar med två olika koncept för att bidra till en renare miljö genom att förse hundägare i Europa med miljövänliga hundpåsar.

CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där stationer med miljövänliga hundpåsar placeras ut på strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR.

RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som fastighetsbolag, bostadsbolag, affärskedjor, campingar eller liknande där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på stationerna.Kommentarer från VD 

Vi rustar för framtiden: Som ett led i vår vision att växa med nya produkter och på nya marknader anställer vi nu en affärsutvecklare / projektledare. Vår ambition är att tjänsten ska vara tillsatt till årsskiftet.

Skräpplockarstation: Vi fördjupar samarbetet med A Win Win World, vi ser synergier och utökar samarbetet för att dra nytta av varandras nätverk. TiksPac ingår numera i A Win Win Worlds nätverk ”Nudging Sweden” detta tror vi kommer att leda till nya och fler affärsmöjligheter.

Första kommersiella affären: Ale kommun har ett mål att minska nedskräpningen med 50 %. Som en del i arbetet för att nå detta mål har man köpt 20 skräpplockarstationer av TiksPac. Även Munkedal har köpt 4st stationer för att testa.

Lyckad test: Under testperioden på 12 veckor har 9 skräpplockarstationer varit utplacerade på strategiska platser i Falkenbergs kommun. Både kommunarbetare och invånare har varit mycket positiva till produkten.  Kommunen har noterat en minskad nedskräpning i områden där stationerna står. Man ser även ett tydligt signalvärde i produkten där man kan visa sitt engagemang för miljön på ett bra sätt.

Affärsmodellen skiljer sig från projekten med gratis hundpåsar där vi lever av intäkterna från lokala företag som köper en mediaplats på stationerna. Skräpplockarstationen och påsarna till dessa kommer vi sälja. Påsarna för våra skräpplockarstationer är unika och kommer att ge återkommande intäkter.

Ekonomi: Vi levererar det bästa Q3-resultatet någonsin. Huvudanledningen till vårt starka Q3 ligger i ett antal lyckade rekryteringar på säljsidan tidigare i år. Vi har nu en väldigt bra personalmix vilket har gett effektivitet i försäljningen. Våra produkter för en renare miljö och ett hållbart samhälle ligger helt rätt i tiden och jag ser en utveckling där företag vill synas tillsammans med andra företag som gör en insats för en hållbar framtid. Där är TiksPac en attraktiv samarbetspartner.

England: Som vi tidigare nämnt fortsätter vi bearbetningen av stora aktörer inom branscher som har en naturlig vinning av att synas på våra stationer. Arbetet går enligt plan och vi har långtgående dialog med flera intresserade aktörer.  

TiksCan: Flera kommuner som köpt några få TiksCan för att testa har nu beställt fler. Just nu testar allt fler kommuner TiksCan, vi räknar med att många av dessa kommer att köpa fler under 2020.


Finansiell information 

Väsentliga händelser under perioden januari – juni 2019

 • Nydesignad hemsida för Sverige lanserad, övriga länder följer under 2019
 • Skräpplockarstation - en vidareutveckling av konceptet med en ny produkt för parker, naturområden, stränder och andra platser där man vill få det renare.
 • Konsultcheck från Tillväxtverket beviljad för Nudgingprojekt med Skräpplockarstatinen. Tillväxtverket delfinansierar projektet med 50% av kostnaderna upp till 100.000kr
 • Skräpplockarstation - Ett testprojekt har genomförts under sommaren tillsammans med Falkenbergs kommun (se mer under VDs kommentarer).

Väsentliga händelser efter periodens slut

Framtida rapportdatum

2020-02-28        Bokslutskommuniké 2019

2020-05-13        Delårsrapport Q1, januari – mars 2020

2020-05-14        Årsstämma  

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen.

Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


TiksPac AB, Falkenberg november 2019

Pelle Hjortblad                          Mikael Halling                           Lars Åke Södergren      

Styrelseordförande

Lina Danielsson                        Karl Sundkvist                          Salomeh Tafazoli

Stefan Arvidsson

Verkställande direktör

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD

Tel. +46 (0)346 – 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga påsar som är kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Under de senaste åren har konceptet kompletterats med möjlighet att hyra stationer för hundpåsar, hyra eller köpa hundlatriner ”TiksCan” och under hösten 2019 lanseras Skräpplockarstationer som kan köpas av alla som vill ha en renare närmiljö. Bolagets aktie är listad för handel på Spotlight Stock Market, för ytterligare information besök www.tikspac.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om TiksPac AB