Hem

Kontakt

Firma

  • Storytel AB

Organisationsnummer

  • 556575-2960

LEI-kod

  • 549300I1FSPPI9HHU419

Adress

  • Tryckerigatan 4
  • 104 51 STOCKHOLM

Email

  • investorrelations@storytel.com

Telefon

  • +46 (0)702-61 61 36