Regelverk

För notering av värdepapper krävs att emittenten undertecknar Spotlights åtagande om att följa marknadsplatsens regelverk.

Enligt prospektförordningen (EU) 2017/1129 - för de fall ett prospekt krävs - så ska prospektet ha tagits fram och registrerats av emittenten och ska ha godkänts av Finansinspektionen. Om den behöriga myndigheten inte är den svenska Finansinspektionen så ska ett intyg om passportering tillsändas Spotlight.

En gång per år behöver emittenten skicka Spotlight en kopia av basprospektet samt intyg av godkännande från behörig myndighet för finansiella instrument som har emitterats under ett basprospekt.

Emittenten behöver även förse spotlight med slutliga villkor och noteringsblankett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har ni frågor om regelverket?
Ring oss på +46 8-511 68 000 
eller maila issuer@spotlightstockmarket.com

Succulent

Dokument