Reports

Publicerat: 2019-02-21 08:30:00

Vadsbo SwitchTech Group AB: Bokslutskommuniké 2018 (Helåret 1 januari - 31 december 2018, delårsrapport 4, 1 oktober - 31 december 2018)

Nya produkter, nya marknader och fortsatt tillväxt

 • Utökat distributionsnätverk i Europa
 • Samtliga produkt- och kundsegment ökar

Helåret, 1 januari-31 december 2018 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 32 571 kkr (28 437 kkr).
 •  Nettoomsättningstillväxt 15 %.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 640 kkr (-468 kkr).
 •  EBITDA marginalen var 5 % (-1,6 %).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -599 kkr (-2 290 kkr).
 •  Nettoresultatet uppgick till -505 kkr (-2 614 kkr).
 •  Kassaflödet under året uppgick till 0 mkr (-1,8 mkr). 

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2018.

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 716 kkr (10 354 kkr).
 •  Nettoomsättningen minskade med 6 %.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 433 kkr (143 kkr).
 •  EBITDA marginalen var 4,5 % (1,4 %).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -156 kkr (-360kkr).
 •  Nettoresultatet uppgick till -15 kkr (-699 kkr).
 •  Kassaflödet under kvartalet uppgick till 0 mkr (-0,1 mkr).

Händelser under fjärde kvartalet

 •  Vadsbo lanserar tre nya uppkopplade Casambi-produkter för smarta hem och offentliga miljöer.

VD har ordet

”Nya produkter, nya marknader och fortsatt tillväxt”

Det tar sig!

Vi hade en ökad omsättning 2018 med 15% under lönsamhet. Vadsbos export var mycket framgångsrik med en tillväxt om 22%. Tillväxten bygger på två större faktorer: dimrar och Casambi-systemet. Vi är idag en strategisk partner till Casambi, vilket bland annat lett till flera avtal med företag i Europa som nyttjar Casambi-systemet. Casambi tar marknadsandelar och skapar nya marknader där Vadsbo är en nyckelpartner i denna tillväxt.

Vadsbos försäljning av dimrar har under 2018 ökade med 27% på en underliggande marknad som växte med 8%. Försäljningen skedde på både den inhemska- och exportmarknaden till grossister och distributörer i Europa där flera nya produkter lanserades.

Året har dessutom inneburit flertalet positiva utmaningar. Vi har förändrat vår varumärkesprofil och kommunikation till den professionella marknaden. Vi har breddat vårt produktsortiment genom egenutveckling och avtal med leverantörer.

Vidare har året inneburit ett omtag av koncernens struktur där förändringen stått i fokus för att sätta det nya Vadsbo som kan möta både dagens och morgondagens behov inom smart belysning.

2019 kommer innebära fortsatt lansering av nya produkter och målmedveten satsning för att bli det självklara valet för våra kunder. Jag ser fram emot detta med stora förväntningar.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år.

Koncernens nettoomsättning växte med 15 % helåret 2018.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA-marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. Helårets EBITDA marginalen uppgick till 5 % (-1,6% föregående år).

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 52,2 %.

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 15 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel inklusive checkkrediten uppgick per den 31 december 2018 till 1,4 mkr. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 7,1 mkr.
Koncernen har också tecknat i början av 2019 ett factoringavtal med en limit om 8 mkr och har därutöver en checklimit på 3 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 31 december) uppgick till 0 mkr där den löpande verksamhetens del uppgick till +3,1 mkr. Detta kommer främst ur det positiva kassaflödet från den löpande affärsverksamheten om +1,7 mkr, minskning av kundfordringarna som därmed binder mindre kapital om +0,8 mkr samt att bolagets rörelseskulder ökar om +0,4 mkr pga. ökade upplupna kostnader. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2,3 mkr och bestod främst av aktiverad produktutveckling i dotterbolaget samt inköpta produktionsverktyg. Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till -0,8 mkr vilket kommer ur den utnyttjade checkkredit om +0,7 mkr samt amorteringen av skulder om -1,5 mkr.

Moderbolaget hade en extern omsättning om 1 mkr under perioden vilket avser fakturering till dotterbolaget av koncerngenomsamma tjänster och gjorde ett resultat på +0,1 mkr. Moderbolagets egna kapital var totalt 17,7 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Väsentliga likviditetskriser och andra risker och osäkerhetsfaktorer

De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen 2017 bedöms fortsatt vara aktuella.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market (fd. AktieTorget) under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

14 453 100 st.

På årsstämman den 17 maj 2018 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 1 500 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 23 februari 2016 tecknades i mars 2016, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 mars 2019 till och med den 31 mars 2019. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5 SEK.
 2. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2018 tecknades i juni 2018, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 juli 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 778 st.

Bolagets börsvärde var per 2018-12-31 cirka 61 mkr.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 då framtida vinster kommer att användas för framtida expansion. Detta är enligt Bolagets nuvarande utdelningspolicy. Styrelsen kommer varje år att diskutera huruvida utdelningspolicyn skall ändras.

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma för räkenskapsår 2018 den 17 maj 2019. Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig den 10:e april på företagets hemsida.      

Delårsrapport Q1-19 den 16 maj 2019.

Delårsrapport Q2-19 den 15 augusti 2019.           

Delårsrapport Q3-19 den 15 november 2019.     

Bokslutskommuniké-19 den 21 februari 2020.    

Årsstämma för räkenskapsåret 2019 den 12 maj.                              

Västra Frölunda den 21 februari 2019.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB