Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-21 11:57:13

Medimi AB: Medimi AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Medimi AB (publ) ("Medimi" eller "Bolaget") offentliggör idag, den 21 november 2023, informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier om maximalt cirka 26,5 MSEK som beslutades av styrelsen den 14 november 2023 ("Företrädesemissionen"). Informationsmemorandumet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar har idag godkänts och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida.

Informationsmemorandumet avseende Företrädesemissionen finns tillgängligt på Medimis hemsida, www.medimiab.com, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com och Nordic Issuings hemsida, www.nordic-issuing.se.

Tidsplan för Företrädesemissionen

17 november 2023 – Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter

20 november 2023 – Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter

21 november 2023 – Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

23 november-7 december 2023 – Teckningsperiod för Företrädesemissionen

23 november 2023 – Första dag för handel i teckningsrätter och BTA

4 december 2023 – Sista dag för handel i teckningsrätter

11 december 2023 – Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Medimi i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Medimi AB (publ), vd Johan Wiesel, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 076 117 97 93.

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Medimi i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB