Reports

Publicerat: 2016-02-18 09:02:47

MedicPen AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

Sammanfattning av räkenskapsåret 2015

2015-01-01 – 2015-12-31 (12 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 17 700 SEK (0)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 7 099 521 SEK (- 6 299 811)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,10 SEK
  • Soliditeten per den 31 december 2015 uppgick till 83 %

*Beräknat utifrån 67 773 444 antal aktier

Väsentliga händelser under 2015.

-MedicPen utser Anders Skarman till ny VD. Anders Skarman kommer närmast från Boehringer Ingelheim, där han under många år arbetat som produktchef, marknadschef, försäljningschef både nationellt och internationellt.

-MedicPen erhöll under året sin första order från Cyto cord gruppen i Ungern. Detta var ett genombrott för oss. Medimi kommer att säljas på Saint Geller privat klinik. Redan nu kan vi se att det finns goda förutsättningar för att det kan vara en av våra referenskliniker för andra kunder.

- Bolaget förlänger sitt avtal med Trial Acceleration Institute (TAI). Scott Ballenger har de kontakterna i USA som vi behöver för att bygga företaget på lång sikt.

-MedicPen AB genomförde en riktad nyemission om ca 9,7 miljoner aktier, viket tillför bolaget ca 8,6 miljoner kronor före emissionskostnader med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2015. Emissionen innebär att antalet aktier ökas med 16 %. Kapitalet säkerställer att bolaget har den finansiella styrka som krävs för att genomföra omfattande marknadsaktiviteter de kommande 12 månaderna i syfte att nå kommersiellt genombrott samt möjliggöra produktion av tagna och kommande orders.

-MedicPen och partners genomförde en rekonstruktion av utvecklingsprojektet "Trygg medicinering i hemmet"-Bornholmsprojektet, ett telemedicinskt projekt. MedicPen AB tog över projektägandet och driver projektet i sin helhet.

-MedicPen tecknade ett samarbetsavtal med CareConsult. Avtalet omfattar utveckling och marknadsföring i Danmark och inkluderar det projekt som MedicPen driver på Bornholm och kallas ”Tryg medicinering i eget hjem”, ett telemedicinsktprojekt (pillerautomat). CareConsult övertar KMDs roll i projektet, sedan projektet har rekonstrueras.

-MedicPen lanserade en Android-app som finns att ladda ned på Google Play. Appen/mjukvaran fyller flera viktiga funktioner och kommer i huvudsak att användas som en brygga mellan Medimi och olika hälsomjukvaror både internet baserade och fasta installationer.

- Under året ingick MedicPen ett avtal med Medexpert LTD i Ungern. Avtalet omfattar distribution, marknadsföring och försäljningsaktiviteter av MedicPens produkter. Avtalet ger Medexpert exklusiv rätt till den Ungerska marknaden.

-En av de största nyheterna under 2015 var att vi fick godkänt att koppla upp Medimi med CDMA mott ett nätverk i en av de största operatörerna i USA. MedicPen har sedan ca tre år ett samarbete med M2M Datasmart som kommer att hantera uppkopplingen av Medimi i det amerikanska telenätet. Detta innebära att MedicPen nu kan koppla upp Medimi mot det amerikanska CDMA-nätet. Medimi kommer att kunna kommunicera med vårdnadgivare så som sjukhus, doktorer, sköterskor, till och med anhöriga på ett helt annat sätt än vad vi kunnat tidigare tack vare att den är uppkopplad.

Cyto Cord-gruppen påbörja försäljningen av MedicPens portabla tablettdispenser Medimi på privatkliniken Szent Gellért i Budapest för att göra det enklare för patienterna att dosera sina läkemedel korrekt.

-Uzsoki Street Hospital startade tillsammans med MedicPen en pilotstudie. Det är precis denna sort studie, på kardiologklink vi letat efter. Vi behöver få verklighetsbaserade erfarenhet av hur Medimi fungerar. Den kommer att pågå i tre månader och inkludera 5 kardiologer och ca 45-50 patienter.

-MedicPen höll den 10 december 2015 extra bolagstämma för att tillsätta en valberedning samt fastlägga valberedningens uppgifter.

Väsentliga händelser efter perioden

  • -Midtermrapport av pilotprojekt som startade i november, 2015. Vi har nu börjat inhämta information om andelen patienter som tar sina doser på rätt respektive fel sätt. Detta görs genom att mäta vilken tidpunkt de tar sina mediciner och om de tar rätt antal tabletter vid doseringstillfället. Målsättningen är att patienterna skall vara med i piloten i tre månader.
  • MedicPen utökar sin organisation med en ny Chief Operating Officer (COO). Håkan Harvigsson anställs för att arbeta med att utarbeta kravspecifikationer, vara projektledare, delaktig i utvecklingsprojekt samt vara ansvarig för distribution och logistik

Tidpunkter för ekonomisk information                      

Delårsrapport januari – mars 2016:                              2016-04-27
Halvårsrapport 2016:                                                     2016-08-17
Delårsrapport januari – september 2016:                     2016-11-21
Bokslutskommuniké för 2016:                                       2017-02-22

VD har ordet

Jag kan glädja MedicPens aktieägare att året som gått har varit ett mycket händelserikt år, och vi har lyckats få vår första order av Medimi. Vi är i dag verksamma på fler ställen än vi varit förut och letar ständigt efter nya projekt. Låt mig konstatera att vi har fått ett flertal projekt att ta flera steg framåt och nya projekt har kommit igång. Jag är nu helt övertygad om att våra strategier håller på de marknader vi bearbetar, vår styrka är att vi kan lokalanpassa våra lösningar till flera olika kunder och på det sättet bättre tillfredsställa kundens behov.

Våra kunder kräver en helhetslösning. Vi har därför tagit fram en omfattande redogörelse tillsammans med experter inom regulatoriska frågeställningar, logistik, distribution av läkemedel och hjälpmedel. Vi arbetar med att utveckla helhetskoncept för att lösa hela kedjan från att doktorn skriver ut receptet tills att patienten sätter in sitt magasin i Medimi. Detta är ett stort projekt men viktigt för att nå volymkunder. Vi kan nu på ett mycket tydligare sätt ta fram lösningar för hela kundens behov.

I USA arbetar vi tillsammans med Business Sweden för att välja rätt distributör som har djupa kunskaper om den amerikanska marknaden, vad gäller de regulatoriska frågorna samt än viktigare hur Medimi skall marknadsföras till de olika kundsegmenten. Vi har idag ett bra kontaktnät via både Trial Acceleration Institute (TAI) och M2M Datasmart, men för att verkligen lyckas på en så stor marknad så behöver vi en lokalt förankrad partner. Vilket jag hoppas kunna presentera under våren.

TAI fokuserar på att hitta en partner för att starta en pilotprövning med Medimi. Detta behövs för att få en amerikansk referens om hur bra Medimi fungerar och förbättrar patientens verklighetsbaserade följsamhet. Rätt distributör och en pilotreferens är två mycket viktiga steg innan vi når försäljningsframgångar i USA. Vi måste bygga bolaget på rätt sätt, CDMA godkännande var avgörande, nu är vi på upploppet.

I Ungern är vi inne i slutfasen av att rekrytera de sista patienterna till vår pilot på Uzsoki Street hospital kardiolog klinik. Detta är den största studien som gjorts med Medimi och kommer att ge oss mycket värdefull information om hur Medimi fungerar ute bland patienter som tar sin medicin regelbundet. Vidare så har vi fått bra och tidiga signaler på att de första patienter på Saint Gellert Clinic använder Medimi och upplever det som ett mycket bra hjälpmedel. Vi har flera projekt som är i uppstartsfas både vad gäller läkemedelsbolag och OTC bolag.

Projektet på Bornholm fortsätter med de lokala läkarna och apoteken för att säkerställa säkerheten och systemadministrationen fungerar från doktor till kommunensdatasystem och sedan ut till ”Pillerautomaten”. Vi håller just nu på i laboratoriemiljö för att se så allt fungerar, för att in nästa steg gå igång med funktionstesten ute hos sjuksköterskor och ett fåtal patienter. Pilottesten kommer att bedrivas ute i hemmamiljö hos patienterna. Målet med testet är att kunna visa för andra kommuner i Danmark, att ”pillerautomaten” helhetslösning fungerar från läkarens ordination till att patienten har sin medicin i handen. Denna lösning vet jag idag att flera kommuner och regioner i Danmark och Norden efterfrågar. De har idag ingen färdig helhetslösning.

Jag har under de senaste månaderna också lagt tid på att utforska nya marknader både i Europa och Kina.

I Kina växer medelklassen fort och de har en åldrande befolkning som konsumerar mycket medicin. Dessa patienter behöver hjälp att ta sina mediciner. Vid mina besök har jag sett hur stort behovet verkligen är, både på privatsjukhus och hos läkemedelsbolag. Vår strategi håller för både prövningar och framför allt där man föreskriver dyra specialistläkemedel.

Vi får mer och mer signaler att Medimi ligger helt rätt i tiden. Vi har därför inlett processen för att förstärka bolaget organisatoriskt så vi kan möta kraven från våra kunder.

Vi kan lägga ett mycket händelserikt år bakom oss där vi ser att våra strategier håller på ett flertal marknader, och kundintresset aldrig har varit större än det är nu i både Europa och USA. Jag ser fram emot att leda MedicPen mot nya spännande utmaningar 2016.

Anders Skarman

VD MedicPen AB

Räkenskapsåret 2015

MedicPen har fullt fokus på att nu driva alla projekt framåt, både befintliga och nya, i Norden, Europa och Asien. Kostnader under året fördelar sig på, bolagets drift, försäljning och marknadsföringskostnader samt produktutveckling. Samtliga kostnader håller sig inom likviditetsplanen och bedöms rimliga för den fas bolaget befinner sig i.

MEDICPEN OCH MEDIMI®

Bakgrund – statistik över följsamhet

MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort visar nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till:

  • 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus.
  • 25 procent av alla intagningar på sjukhus av patienter över 65 år.
  • 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
  • Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet.

Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm

MedicPen Aktiebolag (publ)

MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen”) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 1 900 aktieägare. MedicPen har sitt huvudkontor i Halmstad.

Medimi® – ett system för medicineringshjälp

MedicPen säljer ett komplett system för hantering av medicinering i tablettform. Medimi är ett medicineringshjälpmedel som består av en datoriserad tablettdispenser och kringutrustning till den. Medimi finns i olika storlekar och med olika tekniskt innehåll för att passa olika patientbehov. I dagsläget tillhandahåller MedicPen tre storlekar för upp till sex olika mediciner som kan innehålla 90 tabletter.  

Mjukvaran i Medimi håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt.

Medimi finns i två utföranden, Medimi och Medimi PRO. Medimi PRO är försedd med ett högre teknikinnehåll; mer avancerad mjukvara. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat.

Medimi finns med olika möjligheter till kommunikation via mobilnäten så som GSM och CDMA som är en amerikansk standard. Vidare kan Medimi kommunicera via Bluetooth och USB. Väljer man GSM eller CDMA är det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större kunder tillhandahåller MedicPen ett kommunikationsprotokoll som ger möjlighet att göra så kallade appar.

Tablettmagasinen är en central del i Medimi- systemet. Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker.

Systemet inkluderar även automatladdare, en bordsmaskin som fyller tablettmagasinen automatiskt på några sekunder. Målgrupperna för ett system med automatladdare är läkemedelsbolag som gör kliniska studier, äldrevård och långvård samt vårdbolag. Fördelarna med automatladdare är stora tidsbesparingar samt högre säkerhet.

Läkemedelsindustrin

Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi ett pålitligt verktyg för att underlätta följsamhet av en ordination. Genom att använda Medimi kan antalet feldoseringar reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet ger betydande besparingar och ökade intäkter. Vid en studie på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ledde användandet av MedicPens produkter till att följsamheten ökade till över 95 %. Under studien genomfördes blodprov som också visade att mängden aktiva substanser som medicinen tillförde också förbättrades hos patienterna.

Kliniska prövningar

En av styrkorna med Medimi är att den kan utrustas med olika typer av mobil kommunikation som GSM, CDMA (i USA)och Bluetooth. Medimi skickar då följsamhetsdata i realtid. All statistik över medicineringen registreras och överförs så att analys och utvärdering kan ske. Genom att Medimi säkerställer bättre följsamhet kommer läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar att erhålla säkrare kliniska resultat, med färre antal testpersoner.

Sjukhus och äldreboende

Genom att använda Medimi på äldreboende och i vården får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får medicin som ordinerat. Tabletthanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi ifall patienten inte matar ut medicinen. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen.

Hemsjukvård

Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mail från Medimi ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut medicindosen. Via sms eller mail kan man få följsamhetsdata kopplad till patientens sjukjournal.

Connected health (Telemedicin), e-hälsa och integrering i andra system

Medimi är unik eftersom man fjärrstyrt kan göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi är ute hos patient. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinen. Via mobilnätet kopplar man upp sig direkt mot Medimi, och kan då fjärrstyrt göra ändringar. Man kan till exempel stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen, eller till och med starta en ny medicinering ifall den finns förberedd i Medimi. Det ger en dosflexibilitet som är helt unik. Vidare är det så att olika delar inom läkemedelsbranschen har olika kravspecifikationer. Den hantering och teknik som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som behövs när en privatperson skall använda Medimi för eget bruk. MedicPen uppfyller dessa helt olika kravspecifikationer och för flera andra användningsområden rörande medicinering. Medimi är konstruerad för att lätt anpassas till olika kunders behov.

Insynspersoners innehav

2014-12-31                         2015-12-31

Person                                                                            Antal aktier                         Antal aktier

Kjell-Åke Andersson(kapitalförsäkring)                         1 605 414                            1 605 414

Cristian Hallin                                                                 3 224 462                            2 373 104

Åke Zetterström (inkl kapitalförsäkring)                       1 396 443                            1 396 443

Anders Skarman                                                                                                        100 000

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Bolaget upprättar sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).

Aktien

MedicPen AB (publ) listades den 11 december 2006 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 31 december 2015 var 58 049 028 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Förslag till disposition beträffande bolagets förlust

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret den 1 januari till den 31 december 2015.

Årsredovisningen tillgänglig

MedicPen AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2015 är planerad att publiceras på bolagets hemsida www.medicpen.com och AktieTorgets www.aktietorget.se hemsida den 13 april 2016. Årsstämma i MedicPen AB (publ) är planerad att hållas den 27 april 2016 i Malmö.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 18 januari 2016

Styrelsen,

MedicPen AB (publ

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB