Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-23 13:32:51

Medimi AB: Idag inleds teckningsperioden i Medimis företrädesemission

Idag, den 23 november 2023, inleds teckningsperioden i Medimi AB (publ) (’’Bolaget’’ eller ’’Medimi’’) företrädesemission av aktier som offentliggjordes 14 november 2023 (’’Företrädesemissionen’’)

Företrädesemissionen i sammandrag
Styrelsen i Medimi har den 14 november 2023, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 19 april 2023, beslutat att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • Företrädesemissionen omfattar högst 883 542 534 nya aktier i Bolaget.
 • Den som på avstämningsdagen den 21 november 2023 var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen.
 • Befintliga aktieägare per avstämningsdagen kommer tilldelas en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fjorton (14) aktier.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,03 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen motsvarar en värdering av Medimi (pre-money) om cirka 17 MSEK.
 • Sista dag för handel i Medimis aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 november 2023 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 november 2023.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med 23 november 2023 till och med 7 december 2023.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med 23 november 2023 till och med 4 december 2023.
 • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 23 november 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 51, 2023.
 • Medimi har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,7 MSEK och emissionsgarantier om cirka 9,2 MSEK motsvarande totalt cirka 41 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt.
 • Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 26,5 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 1,7 MSEK.
 • Medimi beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 11 december 2023.

Informationsmemorandum
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av det informationsmemorandum som nyligen offentliggjordes. Informationsmemorandumet och anmälningssedlar kommer tillgängliggöras på Bolagets webbplats: www.medimiab.com och på www.nordic-issuing.se

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Medimi i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information
Medimi AB (publ), vd Johan Wiesel, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 076 117 97 93.

Om Medimi
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Medimi i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB