Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-24 08:30:00

Sensor Alarm Norden AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SENSOR ALARM NORDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Sensor Alarm Norden AB (publ), org.nr 559035-1895, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 22 december 2023, kl. 09.00, Walthon Advokater, Nybrogatan 6, 7 tr, i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 08.45.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 14 december 2023;

dels har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen den 18 december 2023.

Anmälan ska göras via post till adress Sensor Alarm Norden AB, Vikingagatan 1, 113 42 Stockholm, via e-post martin.norseback@sensoralarm.se eller per telefon +46 (0) 72 729 06 51. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden vid stämman.

Ombud

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakt utfärdats av en juridisk person ska även ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska finnas tillgängligt vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.sensoralarm.se, och skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 14 december 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast måndagen den 18 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 52 450 108 aktier tillika röster i bolaget.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier.
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Peter Jakobsson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier

För att möjliggöra nyemissioner enligt styrelsens förslag i punkt 8, föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§4 AktiekapitalAktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. §4 AktiekapitalAktiekapitalet ska utgöra lägst 3 750 000 kronor och högst 15 000 000 kronor.
§5 Antalet aktierAntalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000. §5 Antalet aktierAntalet aktier ska vara lägst 37 500 000 och högst 150 000 000.

Punkt 8 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Nyemissioner enligt bemyndigandet ska ske enligt nedan:

 1. Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning om högst hundra (100) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till den extra bolagsstämman 22 december 2023.
 2. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
 3. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.
 4. Eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska motiveras av att styrelsen bedömer det vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare att en eller flera särskilda individer, med för bolaget värdefulla erfarenheter, genom att bli aktieägare, knyts till bolaget, alternativt av att styrelsen bedömer att det finns goda affärsmässiga skäl för sådan avvikelse.
 5. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslut om bemyndigande enligt denna punkt är villkorat av att stämman beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med punkt 7.

Majoritetskrav

Stämmans beslut avseende punkterna 7 och 8 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor på Vikingagatan 1 i Stockholm och bolagets webbplats, www.sensoralarm.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress och kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar bör lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före extra bolagsstämman, d.v.s. senast den 12 december 2023, till Sensor Alarm Norden AB, EGM 2023, Vikingagatan 1, 113 42 Stockholm. Upplysningar kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.sensoralarm.se och på bolagets huvudkontor, Vikingagatan 1, 113 42 Stockholm, senast fem dagar före extra bolagsstämman, d.v.s. senast den 17 december 2023. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i november 2023

Sensor Alarm Norden AB (publ)

Styrelsen

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är ett snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB