Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-24 08:30:00

Sensor Alarm Norden AB: Styrelsen i Sensor Alarm AB (publ) föreslår beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen i Sensor Alarm Norden AB (publ) ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") har idag beslutat att föreslå för extra bolagsstämma att fatta beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Styrelsen undersöker förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission med stöd av bemyndigandet.

Styrelsen i Bolaget har på styrelsemöte beslutat att föreslå för extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Styrelsen undersöker förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission med stöd av bemyndigandet. Den extra bolagsstämman som är planerad att äga rum den 22 december 2023 kommer att tillkännages genom kallelse i separat pressmeddelande.

Motivet till styrelsens förslag är att möjliggöra nödvändig finansierings genom en nyemission med syfte att förstärka Bolagets finansiella ställning och därigenom säkerställa en fortsatt och framgångsrik utveckling av Bolaget i enlighet med dess affärsplan och strategi.

Styrelsens förslag till bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Nyemissioner enligt bemyndigandet ska ske enligt följande villkor:

  • Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning om högst hundra (100) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen till den extra bolagsstämman 22 december 2023.
  • De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
  • Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.
  • Eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska motiveras av att styrelsen bedömer det vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare att en eller flera särskilda individer, med för bolaget värdefulla erfarenheter, genom att bli aktieägare, knyts till bolaget, alternativt av att styrelsen bedömer att det finns goda affärsmässiga skäl för sådan avvikelse.

I Bolaget finns vid tiden för kallelsen till extra bolagsstämman totalt 52 450 108 aktier tillika röster i Bolaget. Styrelsens förslag om bemyndigande innebär således att styrelsen kan besluta om nyemission om högst 52 450 108 ytterligare aktier.

Den extra bolagsstämmans beslut om bemyndigande av styrelsen är villkorat av att den extra bolagsstämman samtidigt beslutar att ändra bolagsordningen avseende antalet aktier och aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag.

Bakgrund och motiv

Sensor Alarm har under en tid haft fokus på att uppnå ett positivt kassaflöde genom kostnadsnedskärningar. Bakgrunden till styrelsens förslag är att möjliggöra finansiering genom nyemission för att Bolaget behöver hantera skulder till bank och leverantörer samtidigt som man vill stärka kassan inför tillträdandet av ny VD som beräknas ersätta nuvarande VD Martin Norsebäck under februari 2024. Rekryteringsprocess pågår och förväntas slutföras under december 2023. Med ny VD och stärkt kassa hoppas Bolaget på tillväxt och positivt resultat 2024.

För att ge samtliga befintliga aktieägare möjlighet att delta i nyemissionen undersöker styrelsen förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission med stöd av bemyndigandet.

Användning av emissionslikvid

Likviden från nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet är avsedd att användas för att hantera skulder till bank och leverantörer samt för att förstärka Bolagets kassa.

Villkor för nyemissioner med stöd av bemyndigandet

Om styrelsen med stöd av bemyndigandet beslutar om nyemission kommer villkor för sådan emission och, om relevant, en detaljerad tidsplan att meddelas genom pressmeddelande vid sådant beslut.

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen kallar Bolagets aktieägare till en extra bolagsstämma den 22 december 2023 i ett separat pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Sensor Alarm är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2023.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är ett snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB