Reports

Publicerat: 2016-02-23 15:43:09

Medfield Diagnostics AB: Bokslutskommuniké

Helåret 2015
•    Omsättningen uppgick till 7 576 (1 169) KSEK
•    Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 491 (-6 257) KSEK
•    Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,42) SEK
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -13 007 (-13 669) KSEK

Fjärde kvartalet 2015
•    Omsättningen uppgick till 4 869 (713) KSEK
•    Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 041 (-2 833) KSEK
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -114 (-1 873) KSEK

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2015
Under kvartalet träffades ett avtal med den medicinska fakulteten vid Göteborgs Universitet om försäljning av fyra MD100 system som också levererades under perioden. Avtalet innehåller option på ytterligare fyra system för klinisk forskning på stroke och trauma. Samtidigt med försäljningen träffades ett strategiskt avtal om forskningssamverkan.
Under perioden träffades ett avtal med Statoil Petroleum AS om beställning av två Strokefinder MD100 system som också levererades. Systemen är avsedda för ett kliniskt forskningsprojekt, som leds från universitetssjukhuset i Stavanger, Norge. I avtalet finns en option på ett större antal ytterligare system. Storleken på optionen ger en klar indikation på kundens framtida behov. I samband med försäljningen träffades en överenskommelse om att inleda förhandlingar om ett strategiskt forskningsavtal mellan samtliga inblandade parter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har insamlandet av data i den prövarinitierade studien CSH01 avslutats. I CSH01, som drivs av bolagets samarbetspartners vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset använder de kliniska forskarna MD100 på patienter med kroniskt subduralhematom som en modell för traumapatienter med blödning. Data skall nu analyseras och studien rapporteras sedan på sedvanligt sätt.

VD kommenterar
2015 var ett händelserikt år för Medfield Diagnostics där bolaget gick från att vara ett utpräglat forsknings och utvecklingsbolag till ett bolag som har försäljning, om än blygsam. Strokefinder MD100, har väckt stort intresse från potentiella kunder och media från hela världen. Ett av årets höjdpunkter var tveklöst vårens utställning på British Science Museum där Strokefinder ställdes ut under parollen ”the most surprising science stories and the biggest breakthroughs”. Att bli ombedda att deltaga och få synas i dessa sammanhang är ett fantastiskt erkännande för bolaget.
Sex system har sålts under året med optioner på ett betydligt större antal system. De sålda systemen skall användas i kliniska forskningsprojekt vars mål är att att etablera Strokefinder MD100 som ett prehospitalt diagnostikverktyg för att detektera intrakraniella blödningar. Dessa studier är även ett viktigt steg mot att samla den evidens som krävs för CE-märkning av Strokefinder MD100 enligt Medicinteknikdirektivet. I samband med dessa försäljningar har samarbetsavtal slutits med centra som leds av framstående kliniska forskare. Detta är ett led i företagets affärsplan med marknadsintroduktion av MD100 via samarbetsprojekt som inkluderar försäljning av system.
Marknaden har dessutom visats ett stort intresse för att använda Strokefinder för att detektera traumatiska skallskador. Det är en marknad som till storlek liknar strokemarknaden och som dessutom kan bedömas vara något enklare att penetrera. En första studie har genomförts på Sahlgrenska och en andra studie är under förberedelse. Vi känner oss stärkta av att detta är en användarinitierad studie som tillkommit helt på utomståendes initiativ och räknar med att dessa studier ytterligare kommer att öka intresset för Medfields teknologi.
Medfield erhöll i slutet av april 2015 certifiering av bolagets produkt Strokefinder MD100. Certifieringen gäller överensstämmelse gentemot IEC 60 601 (3:e utgåvan). Certifikatet är ett viktigt steg mot CE-märkning av Strokefinder enligt Medicinteknikdirektivet.
Under året fick vi också två ansökningar om EU-medel beviljade inom programmet Eurostars, som vänder sig till små och medelstora företag. Totalt rör det sig om ca 8,8 MSEK. Genom dessa medel har bolaget fått en del av utvecklingskostnaderna för nästa generations system finansierade. Att vi, i stark konkurrens, får två ansökningar beviljade i samma program ser jag som ett kvitto på att även utomstående bedömare tycker att det vi gör är viktigt. Att få driva ett av dessa projekt i nära samarbete South Western Ambulance Service Trust, en av Englands större ambulansorganisationer med över 800 fordon med bland annat 300 ambulanser och 6 helikoptrar är speciellt spännande.
I början av året tecknades ett avtal med det tyska läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim International GmbH (BI). Inom ramen för avtalet kommer BI att delfinansiera planerade studier. BI är en världsledande tillverkare av Actilyse® en propplösande medicin som ges vid akut stroke. Framgångsrika studier med MD100 skulle kunna bidra till en avsevärt ökad global försäljning, möjligen mångdubbling, av propplösande mediciner. Detta är intressant givet storleken och tillväxten på världsmarknaden för propplösande mediciner. Totalt bidrar BI med 300 k€. Avtalet inkluderar inga andra åtaganden för Medfield än att göra studieresultaten tillgängliga för BI. Avtalet löper enligt plan.
Avtalet som träffades med Statoil Petroleum AS om MD100 system är spännande då det betyder att Universitetssjukhuset i Stavanger, Norge blir det första internationella centret som bedriver studier med Medfields system. Det är väldigt roligt att ytterligare ett center som leds av framstående kliniska forskare ansluter och det inger förhoppningar om att ytterligare centra kommer att ansluta under 2016.
I linje med våra målsättningar att kommunicera med våra aktieägare avser vi att utöver pressreleaser och andra nyheter fortsätta med med våra nyhetsbrev minst två gånger om året.

Aktien
Per den 31 december 2015 uppgick antalet aktier i Medfield Diagnostics till
17 233 704.

Insynspersoners aktieinnehav per 2015-12-31
                             2015-12-31        2014-12-31
Namn            
Andreas Fhager      1 507 333         1 507 333
Agneta Franksson   0                      0
Stefan Jacobsson    0                      0
Stefan Kidborg        12 000               4 000
Siv Lindbratt Börjes  0                      0
Mikael Persson       3 504 000          3 504 000
Bengt Arne Sjöqvist 1 142                1 000

Personaloptionsprogram
Medfield har två, av bolagsstämman beslutade, personaloptionsprogram. Fullt utnyttjade omfattar de existerande optionsprogrammen 650 000 aktier, motsvarande 3,8 % av aktierna. Cirka 30 % av optionerna kvarstår i bolaget för att täcka framförallt sociala avgifter kopplade till programmet. Bolagets styrelse har fattat beslut om att inte utnyttja det av årsstämman sist beslutade programmet, omfattande maximalt 230 000 aktier, varför den totala utspädningen begränsas till mindre än 2,5 %.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Årsredovisning tillgänglig
Medfields årsredovisning för räkenskapsåret 2015 är planerad att publiceras på bolagets (www.medfielddiagnostics.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida 2015-04-26. Årsstämma i Medfield är planerad att hållas 2015-06-07.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
2016-04-19     Delårsrapport för första kvartalet 2016
2016-08-31     Delårsrapport för andra kvartalet 2016
2015-11-02     Delårsrapport för tredje kvartalet 2016
2017-02-22     Bokslutskommuniké för 2016

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 23 februari 2016
Medfield Diagnostics AB (publ)
Styrelsen

Agneta Franksson    Styrelseordförande
Stefan Jacobsson    Styrelseledamot
Mikael Persson    Styrelseledamot
Bengt Arne Sjöqvist    Styrelseledamot
Siv Lindbratt Börjes    Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB