Press release from Companies

Publicerat: 2023-12-05 08:50:00

Medimi AB: Torsdag 7 december sista dag för teckning i den pågående företrädesemissionen

Torsdag, den 7 december 2023, är sista dag för teckning i Medimi AB:s (publ) ("Medimi" eller "Bolaget") pågående företrädesemission av högst 883 542 534 aktier om cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 7 december 2023. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning.

Informationsmemorandumet avseende Företrädesemissionen finns tillgängligt på Medimis hemsida, www.medimiab.com, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com och Nordic Issuings hemsida, www.nordic-issuing.se.
 
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 23 november - 4 december 2023 - Handel med teckningsrätter
 • 23 november – 7 december 2023 - Teckningsperiod för Företrädesemissionen
 • 23 november 2023 - Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
 • 11 december 2023 - Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

 
Villkor för Företrädesemissionen

 • Företrädesemissionen omfattar högst 883 542 534 nya aktier i Bolaget.
 • Befintliga aktieägare per avstämningsdagen kommer tilldelas en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fjorton (14) aktier.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,03 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen motsvarar en värdering av Medimi (pre-money) om cirka 17 MSEK.
 • Sista dag för handel i Medimis aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 november 2023 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 november 2023.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med 23 november 2023 till och med 7 december 2023.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med 23 november 2023 till och med 4 december 2023.
 • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 23 november 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 51, 2023.
 • Medimi har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,7 MSEK och emissionsgarantier om cirka 9,2 MSEK motsvarande totalt cirka 41 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt.
 • Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 26,5 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 1,7 MSEK.
 • Medimi beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 11 december 2023.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Medimi i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information

Johan Wiesel, VD
mail
johan.wiesel@medimiab.com

mobil 076 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB