Hem

Reports

Publicerat: 2016-02-25 08:30:06

ahaWorld AB: Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015 - Fortsatt tillväxt

• Koncernens spelöverskott ökade med 9% och uppgick till 3 606 Tkr (3 380).

• EBITDA uppgick till -580 Tkr (- 2 403). EBIT uppgick till - 1 117 Tkr (-3 335).

• Resultatet efter skatt uppgick till -2 237 Tkr * (- 1 498).

• Antalet nyregistrerade kunder ökade med 60% till 4 204 (2 633).

* Periodens finansnetto belastas av valutakursdifferenser på koncerninterna lån om ca -1 Mkr som ej är likviditetspåverkande.

Helåret 2015 - Kraftigt förbättrat resultat

• Koncernens spelöverskott ökade med 22% och uppgick till 12 959 Tkr (10 638).

• EBITDA uppgick till - 734 Tkr (- 9 513). EBIT uppgick till - 3 023 Tkr (- 12 969).

• Resultatet efter skatt uppgick till - 4 451 Tkr * (- 11 239).

* Periodens finansnetto belastas av valutakursdifferenser på koncerninterna lån om ca -1,2 Mkr som ej är likviditetspåverkande.

   

    Väsentliga händelser under perioden

•  Intäktsrekord under december månad.

•  Avtal skrivet med spelleverantören Betsoft för samtliga casino-sidor.

•  Relansering av SwedenCasino.com.

•   Avtal med 2 av Skandinaviens största affiliates, Catena Media och Rake Tech Group.

•   Lansering av Live Casino.

•   Nyemission registrerad hos Bolagsverket.

•   Relansering av affiliate-programmet ahaPartner.com.

•   ahaCasino marknadsförs i TV samt intensifierad etablering hos affiliates.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

•   Tillväxtrekord i januari 2016, kundtillströmningen ökade med 436% jämfört med samma period föregående år, till 2 669 nyregistrerade kunder (498).    

•   ahaBingo lanserar i Norge.

•  SwedenCasino lanserar spel från spelleverantören Betsoft.

•  Jackpotspelet Mega Fortune tillagt på samtliga casino-sidor.

•  SwedenCasino marknadsförs i TV samt intensifierad etablering hos affiliates.

•  Förberedelser av lansering i Norge och Finland för MoboCasino.com

(tabeller Spelöverskott och Kundinsättningar se bifogad pdf)

VD kommenterar tredje kvartalet

Fjärde kvartalet har varit viktigt på många olika sätt. Emissionen registrerades vilket skapade en solid grund för kommande marknadsomställning. Med en tryggad finansiering framåt och en optionsinlösen i maj 2016 som kan tillföra verksamheten ytterligare ca 9 Mkr är vi redo att till fullo fokusera på marknad och tillväxt.

Den aggressiva och konsekventa marknadsplanen började verkställas i mitten av december 2015. Stora men strategiska investeringar genomfördes för att täcka slutet på året samt första kvartalet 2016. Målsättningen var och är att etablera samtliga varumärken hos ledande affiliates och komplettera med traditionell media.

Resultatet av den initiala satsningen syns klart och tydligt. Väldigt positiv tillväxt under januari 2016, 439% fler kunder jämfört med föregående år. Och intäkterna har ökat med 60%.

Allt arbete framåt fokuserar på tillväxt inom samtliga områden. Casino-sidorna börjar leverera bra med nya kunder och vår målsättning är att intensifiera detta ytterligare under våren. Det ska förhoppningsvis uppnås genom att fortsatt erbjuda en bra spelupplevelse, bra kundvård och en generellt hög kvalité som ska leda till lojala kunder.

I slutet av Q1 ska MoboCasino.com lanseras i Norge och strax därefter Finland. Varumärket ska kommuniceras som Nordens mobil-casino. Vi tror starkt på MoboCasino som varumärke och produkt, målsättningen är att få ut varumärket på fler marknader. Vi har fått förfrågningar om det finns intresse att samarbeta på utvecklingsmarknader, där många har mobiltelefoner men inte datorer i hemmet i samma utsträckning.

ahaBingo har nyligen lanserats i Norge. Än så länge ser vi en försiktig kundtillströmning. Marknadsföringen via affiliates beräknas komma igång under mars månad. Samtidigt kommer befintliga norska kunder att bearbetas för att skapa en högre aktivitet. Utmaningen blir att skapa en så stor spelarlikviditet i Norge så att det alltid finns norska spelare i det norska bingorummet. Just nu spelar mest norrmännen med de svenska bingospelarna i de svenska bingorummen. Vår förhoppning är att uppnå kritisk massa i Norge under Q2 2016. Casino-spelen på ahaBingo fortsätter att öka sin omsättning, därav har diskussioner med nya casino-leverantörer ägt rum i London på ICE mässan. Förhoppningsvis har vi snart ytterligare en spelleverantör klar och kan utöka spelutbudet på ahaBingo.com.

Vår ”multi-brand” strategi har verkligen börjat visa resultat. Genom att ha fler varumärken med olika koncept attraherar vi en betydligt bredare målgrupp, vilket leder till en högre simultan aktivitet på våra spelsidor. Med vår starka produktportfölj och pågående tillväxt känner vi oss även väldigt trygga i eventuella förvärvs-diskussioner framöver. Konsolideringen av marknaden är fortsatt tydlig och vi utvärderar löpande nya möjligheter som skulle vara bra för våra aktieägare.

ahaWorlds mål är att fortsätta växa både organiskt och via förvärv, med fokus på att snabbt öka lönsamheten.

Verksamheten

ahaWORLD

ahaWorld AB (publ) är moderbolaget i koncernen som äger flera operatörer som bedriver casino och bingo på nätet. Koncernens kärnverksamhet består av att leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.

Under fjärde kvartalet fortsatte tillväxten för ahaWorlds operatörer. Antalet nya kunder under kvartalet uppgick till 4 204 st (2 633) vilket är en ökning med 60% från samma period föregående år.

Mobocasino.com

Ett unikt ”mobile first” koncept. Hela designen är avskalad och anpassad för en enkel och snabb upplevelse i mobilen. Även datorvyn av Mobocasino förstärker det mobila konceptet genom att hela skärmen är inramad med en mobiltelefon. Kommunikationen är tydlig, MoboCasino är ett globalt mobil-casino.

Den avskalade designen tydliggör och vägleder kunden till registrering och insättning. Inspirationen kommer från framgångsrika spelappar som finns att ladda ner i t ex App Store. Mobocasino är ett starkt och bra varumärke som talar för sig självt.

Swedencasino är en nyligen förvärvad casinosida. Det är en tydligt lokaliserad sajt som även har potential på nya marknader. Vid förvärvstillfället fanns det närmare 14 000 registrerade kunder. Varumärket är etablerat på flera affiliatesidor vilket skapar bra förutsättningar för en fortsatt ökande medlemsbas. Med aha's erfarenhet gällande kundvård aktiveras databasen med beprövade metoder. Förhoppningen är att snabbt kunna skapa mer aktivitet bland befintliga och nya kunder.

ahaCasino

Genom att kombinera en nyhetsportal-design med ett casinoinnehåll har ahaCasino verkligen levererat ett nytt casinokoncept på marknaden. Konceptet har en mer kundvänlig strategi och en annorlunda paketering jämfört med konkurrenterna. ahaCasino genererar mer relevant och förtroendefullt innehåll vilket sökmotorer uppskattar.

ahaBingo

ahaBingo är koncernens bingooperatör. Operatörens unika koncept med ett stort urval av kända bingoutropare, ett lojalitetsprogram (ahaShop) och de sociala community-funktionerna är mycket uppskattade och har lyckats etablera en stark position på den svenska bingo-marknaden. Med kändisar såsom Arga Snickaren, Maria Montazami, Per Morberg, Gert Fylking och Anders Timell har ahaBingo lyckats skapa förtroende och en lokal känsla med sitt varumärke, vilket är mycket viktigt inom online bingo.

Jackmob.com

Jackmob är ett mobil-casino koncept där aha står för produkten och en europeisk samarbetspartner står för kund-anskaffningen. aha kommer nu ta över varumärket eftersom leveransen från samarbetspartnern har varit för dålig. En plan för varumärket Jackmob kommer att presenteras längre fram.

Redovisningsprinciper

De finansiella rapporterna på efterföljande sidorna i denna delårsrapport har upprättats enligt ÅRL. De finansiella rapporterna är presenterade i Tkr. Siffrorna inom parantes visar samma period föregående år.

Eget kapital

Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 8 250 Tkr (3 209).

Likvida medel

Likvida medel uppgick vid slutet av perioden till 6 960 Tkr (2 634). Likvida medel definieras som bankmedel och kortfristiga fordringar på betalnings-leverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar.

Kundkonton

Kundkonton uppgick till totalt 407 Tkr (382). Dessa belopp begränsar nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd av den maltesiska spelmyndighetens (MGA) regler.

Omstrukturering

Under Q1 har koncernen påbörjat en omstrukturering av dotterbolag, med syfte att bespara ca €50 000 per år i omkostnader. Samtidigt kommer koncerninterna fordringar och skulder ses över för att om möjligt eliminera valutakursdifferenser som, oaktat att de inte är likviditetspåverkande, ändå påverkar resultatet.

Definitioner

-   Spelöverskott
De totala spelintäkterna från kunderna för samtliga spel minus all vinst utbetald till spelare, avsatt bonus och bidrag till jackpott.

-   Kundinsättningar
Alla pengar som är insatta av kunder.

-   Affiliate
Marknadsföringspartner som driver spelintresserad trafik/kunder till koncernens webbsidor. Oftast resultatbaserad

ersättning.

Framtidsutsikter

Bolaget har beslutat att inte ge någon siffersatt prognos. Bolagets bedömning är att marknaden för nätspel fortsätter att växa och utvecklas starkt, både globalt och inom EU. ahaWorld gör även bedömningen att marknaden för mobilt spelande kommer att öka kraftigt.

Risk

Koncernen agerar i en rättslig miljö med juridiska och regulatoriska risker där enskilda länder och internationella organisationer fortlöpande utvecklar regler för verksamheten. I takt med att verksamheten regleras kommer koncernen att möta ökade krav på efterlevnad av regler, lagar och förordningar samt ökade skattekostnader. Koncernen övervakar situationen och justerar sitt erbjudande och sina marknader för att hantera denna risk. I enlighet med detta marknadsförs inte koncernens webbplatser i USA. Bolaget godtar heller inte spelare bosatta i USA och har installerat filter som blockerar eventuella försök att göra insättningar från USA.

Granskning

Rapporten är inte granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma för 2016 hålls den 10 maj 2016, kl 14.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på AktieTorgets hemsida samt bolagets hemsida från den 26 april 2016.

Rapport avseende första kvartalet 2016 publiceras 9 maj.

Avlämnande av delårsrapport

ahaWorld AB (publ) - Styrelsen

Özkan Ego                 Styrelseordförande

Daniel Carlman                  Styrelseledamot

Johan Hagenfeldt     Styrelseledamot

För ytterligare information

Goran Ristic, VD

E: goran@ahaworld.se
M: +46 (0) 730 582090

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration