Press release from Companies

Publicerat: 2023-12-11 15:00:00

Medimi AB: MEDIMI AB offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Medimi AB (”Medimi” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 14 november 2023 och vars teckningsperiod avslutades den 7 december 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 423 699 430 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen. 16 090 542 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,8% procent av Företrädesemissionen. Emissionsgarantierna behövde således ej tas i anspråk. Således tecknades Företrädesemissionen till cirka 49,8 procent och Bolaget tillförs cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader.

Johan Wiesel, vd Medimi AB kommenterar; "Jag vill tacka befintliga och nya aktieägare som har deltagit i emissionen. Genom det förtroende som ni visar får vi möjlighet att accelerera utrullningen på den nordiska marknaden och därigenom driva tillväxt. Vidare kan vi säkerställa en säker och effektiv helhetslösning med vår läkemedelsrobot Medimi®Smart och bygga upp den försörjningskedja som behövs för att möta marknadens efterfrågan."

Teckning och tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i det memorandum som offentliggjorts av Bolaget den 21 november 2023. Avräkningsnotor beräknas skickas ut den 11 december 2023. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Medimi med 439 789 972 aktier, från 567 991 634 aktier till 1 007 781 606 aktier, och aktiekapitalet ökar med 4 397 899,72 SEK, från 5 679 916,3400 SEK till 10 077 816,06 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 43,6 procent av röster och kapital i Bolaget för aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen.

Garantiåtaganden

Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till arton (18) procent av garanterat belopp i kontant ersättning, alternativt tjugo (20) procent av garanterat belopp i nyutgivna aktier. Varje garant har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av aktier. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska anmäla detta till Corpura Fondkommission AB senast den 13 december 2023. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har, i samband med upphandling utav garantiåtaganden fastställts till 0,03 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen för aktier i Företrädesemissionen. Totalt kan högst 61 333 356 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Betalda tecknade aktier ("BTA")

Handel med BTA bedrivs för närvarande på Spotlight Stock Market och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 51, 2023. Därefter kommer BTA att omvandlas till aktier.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information

Johan Wiesel, VD
mail
johan.wiesel@medimiab.com

mobil 076 117 97 93

Denna information är sådan information som Medimi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2023 kl. 15:00 CET.

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Medimi i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB