Press release from Companies

Publicerat: 2023-12-14 13:00:00

Medimi AB: Medimi AB genomför riktad emission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Medimi AB (publ) (’’Medimi” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som kommunicerades den 14 november 2023 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts och vad som tidigare kommunicerats, en riktad emission av aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs. 0,03 SEK per aktie, och följer av de garantiavtal som ingicks med garanterna inför Företrädesemissionen. Betalning för de nya aktierna sker genom kvittning av garanternas fordringar.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av aktier i Bolaget. En betydande del av garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 april 2023, idag beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 33 000 019 aktier. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av aktier kommer i stället att erhålla ett kontant belopp för respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till totalt cirka 765 000 SEK. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier istället för kontant utbetalning då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital och det låter Bolaget använda en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen på sätt som beskrivs i det informationsmemorandum som publicerades den 21 november 2023.

Sammanlagt tecknas 33 000 019 nya aktier. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske i samband med teckning genom kvittning mot Bolaget, som utgörs av respektive garants fordran på garantiersättning. Sammanlagt kommer nio (9) garanter att kvitta sina fordringar som uppgår till totalt cirka 990 000 SEK. Teckningskursen i Ersättningsemissionen förhandlades i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av marknadsläget. Bolagets bedömning är att teckningskursen, och övriga villkor i Ersättningsemissionen, mot denna bakgrund får anses marknadsmässig.

Förändringar i aktiekapital och antal aktier

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Medimi med 33 000 019 aktier till totalt 1 040 781 625 aktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt 330 000,19 SEK till 10 407 816,25 SEK (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen). Utspädningseffekten till följd av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 3,2 procent.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Medimi i samband med Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Wiesel, VD
mail
johan.wiesel@medimiab.com

mobil 076 117 97 93

Denna information är sådan som Medimi AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Spotlight Stock Markets regelverk. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-14 13:00 CET.

Kort om Medimi AB (publ)

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Medimi i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB