Press release from Companies

Publicerat: 2023-12-22 10:00:00

Sensor Alarm Norden AB: Kommuniké från extra bolagsstämma 22 december 2023

Sensor Alarm Norden AB (publ), org.nr 559035-1895, ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") har idag den 22 december 2023 hållit extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets bolagsordning § 4 och § 5 enligt följande:

Nuvarande lydelse
 
Ny lydelse

§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktierAntalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska utgöra lägst 3 750 000 kronor och högst 15 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktierAntalet aktier ska vara lägst 37 000 000 och högst 150 000 000.

Bemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning om högst hundra (100) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen till den extra bolagsstämman 22 december 2023. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är ett snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB