Reports

Publicerat: 2024-02-13 08:50:00

Medimi AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2023

oktober – december

KSEK

Nettoomsättningen uppgick till 970 (578 KSEK), en ökning med 68 procent

Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 876 (-4 309)

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12 309 (10 649)

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,004 (-0,01)

januari – december

KSEK

Nettoomsättningen uppgick till 3 627 (2 066), en ökning med 76 procent

Resultat efter finansiella poster uppgick till -14 250 (-15 408)

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12 658 (-13 958)

Stark tillväxt och sänkta kostnader präglar 2023

När jag tittar tillbaka på 2023 kan jag med glädje konstatera att Medimis ökade aktivitet har gett resultat och att vi är i en mycket bättre position idag än vi var för ett år sedan.

Under året ökade den installerade basen av Medimi®Smart med över 55 procent, samtidigt som vi gjorde affärer med en bättre prismix. Det ledde till en omsättning på 3,6 MSEK för året, vilket visar på en stark tillväxt på över 75 procent i jämförelse med fjolåret. Årets sista kvartal blev det sjätte i ordningen med ökad försäljning, om än inte fullt ut i den utsträckning som vi hade hoppats på, vilket gjorde att vi inte riktigt nådde vårt högt uppsatta mål om dubblad omsättning. Framför allt har Danmark fortsatt att växa under året medan uppstartsprojekten i övriga nordiska länder genererade marginell tillväxt.

Vid sidan om försäljningsaktiviteterna genomförde vi en företrädesemission under fjärde kvartalet. Emissionen gav ett positivt utfall och bolaget tillfördes cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader, vilket är en framgång i dagens tuffa kapitalmarknadsklimat. Jag vill passa på och tacka er aktieägare för det engagemang och det förtroende som ni visar oss. Med emissionens utfall och det kompletterande lånet i december kan vi nu fortsätta att generera tillväxt i de nordiska länderna.

Starkt fokus på sänkta kostnader

Parallellt med att öka försäljningen arbetar Medimi med att hålla nere kostnadsbasen, även då råvarupriser och leverantörskostnader stiger. Under fjärde kvartalet har detta resulterat i en väsentligt lägre kostnad jämfört med samma period för ett år sedan och också lägre än tidigare kvartal under 2023. Arbetet med att begränsa fasta kostnader och användningen av externa resurser fortsätter under 2024.

Fler installationer samt dotterbolag i Danmark

Danmark driver tillväxten med fler installationer och positiv utveckling i etablerade kommuner, samt ett ökat intresse från nya områden. Under fjärde kvartalet etablerades ett dotterbolag med det, i Danmark, väl inarbetade namnet MedicCare, vilket förväntas stärka lokal närvaro och driva tillväxt framöver.

Kvartalets viktigaste händelse och en av Medimis största framgångar någonsin, är ramavtalet med Faelles Service Center (FSC) i Region Midtjylland. Det treåriga avtalet omfattar 19 kommuner som kan avropa Medimi®Smart efter behov.

Under året utnämndes Medimi också som leverantör till kommunerna Nordfyn och Helsingør genom det så kallade VISER-projektet. Kommunerna har tilldelats statliga medel för att driftsätta och implementera skalbara lösningar. Kommunerna och projektresurserna från University College Lillebaelt (UCL) har för avsikt att starta upp under första kvartalet 2024.

Försäljningsmässigt ligger vårt fokus till stor del på att expandera i befintliga avtal och driva tillväxt i de kommuner där vi redan är etablerade. Inom TIM-kontraktet finns ytterligare potential i de nio kommunerna som är del av avtalet. Även volymen i Naestved kommun på Själland fortsätter att utvecklas positivt och förväntas öka ytterligare under 2024. Driftsmodellen som vi använder i Naestved visar dessutom tydligt på potentialen med vår lösning. Det väcker stort intresse i kommuner runtom i landet, vilket också är en viktig framgångsfaktor vid mässor och dialogmöten för att etablera nya kommuner.

Projektuppdatering i Finland, Norge och Sverige

Under året drev Medimi pilotprojekt i Österbottens välfärdsområde i Finland, finansierade av Social- och hälsovårdsministeriet. Projektet avslutades i slutet av 2023 när den statliga finansieringen upphörde. Utvärderingen visar bland annat på i flera fall höga användarbetyg och hög följsamhet i medicinhanteringen. Vid en eventuell framtida implementering av medicingivare för lösdispensering förväntas en upphandling som möjliggör stordrift att genomföras.

I Gjöviks kommun i Norge har Medimis pilotprojekt tillsammans med Hepro gjort framsteg och feedbacken har övervägande varit positiv, särskilt när det gäller användarvänlighet och flexibilitet. Den kommunala projektledaren för digitalisering och välfärdsutveckling har framgångsrikt samordnat aktiviteterna på lokal nivå, vilket inkluderar planering och genomförande i samarbete med det lokala apoteket.

I Umeå kommun, där Medimi vann en upphandling under 2022, arbetar de ansvariga inom kommunen fortsatt för att identifiera och utse de första användarna. Från bolagets sida gör vi allt vi kan för att stödja dem i arbetet mot en mer effektiv hemtjänst och att föreslå anpassningar i befintliga arbetsmetoder.

En blick framåt mot 2024

Jag är stolt över våra insatser och den försäljningsökning vi ser som ett resultat av hög aktivitetsnivå. Intresset för vår effektiva och hållbara lösning för säkrare läkemedelshantering är på stadig uppgång.

Vi har inlett 2024 med att öka vår synlighet i Sverige genom deltagande på e-hälsa och

välfärdsteknologimässan i Kista. I Norge fortsätter pilotprojektet i Gjövik och parallellt har vi produktdemonstrationer i flera kommuner runt om i länderna. I Danmark är vår högsta prioritet att tillsammans med vårt partnerföretag CareConsult arbeta för installationer i samtliga danska regioner. Vi drivs av att skapa en bättre vård och omsorg anpassat till individen genom flexibla lösningar i hemmet och jag ser ljust på våra möjligheter 2024.

För ytterligare information

Johan Wiesel, VD
mail
johan.wiesel@medimiab.com

mobil 076 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB