Press release from Companies

Publicerat: 2024-02-23 09:00:00

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB offentliggör bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2023.

Sensor Alarm Norden AB ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende perioden 1 januari – 31 december 2023. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.sensoralarm.se) Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Martin Norsebäck kommenterar:

" Med fjärde kvartalet bakom oss kan vi med glädje konstatera en resultatförbättring, både mot förgående kvartal samt för motsvarande kvartal 2022. Rörelseresultat under 2023 landade på -3 277 (-11 603)  vilket är en förbättring på hela 8 326 tkr mot helåret 2022. Bolaget kan också glädjas av att rekryteringen utav min efterträdare har slutförts där Jonas Liedberg tar över som VD under februari. Kvartalet har präglats utav förberedelser inför skiftet av ledning genom att både genomlysa organisationsstruktur i Sverige och Norge samt förbereda kapitaltillskott som behövs för framtida satsningar. Den 22 december genomförde Sensor Alarm en extra bolagsstämma i syfte att ta beslut kring att stärka bolagets finanser för att kunna ge Jonas Liedberg rätt förutsättningar till att ta bolaget framåt mot högre tillväxttal."

Kvartalet oktober — december 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 790 (1 724) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -770 (-2 691) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,12) sek.*
 • Koncernens soliditet uppgick till 54 (68) %.

Helåret januari – december 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 078 (4 865) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till –3 277 (-11 603) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,65) sek.*
 • Koncernens soliditet uppgick till 54 (68) %.

Väsentliga händelser under 2023

Första kvartalet

 • Sensor Alarm Norden AB:s riktade emission slutförd
 • Sensor Alarm tecknar återförsäljaravtal till ett ordervärde på 5,7 MSEK
 • Kallelse till årsstämma i Sensor Alarm Norden AB

Andra kvartalet

 • Sensor Alarm lanserar båtlarm med digital båtsamverkan
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Campcation
 • Sensor Alarm och Kama Fritid ingår grossistsamarbete
 • Sensor Alarm lanserar unikt återförsäljarkoncept av företagslarm

Tredje kvartalet

 • Sensor Alarms VD Martin Norsebäck lämnar efter sju år.
 • Sensor Alarm lanserar ett unikt fritidshuslarmkoncept.

Fjärde kvartalet

 • Sensor Alarm rekryterar ny VD, Jonas Liedberg.
 • Sensor Alarm kallar till extra bolagstämma för att besluta om kapitalanskaffning

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Sensor Alarms styrelse utreder möjligheten till att stärka bolagets ekonomiska resurser i samband med att ny VD börjar för att denne ska få rätt förutsättningar för att öka försäljningstakten.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Jonas Liedberg, VD
Telefon: +46 (0) 72-215 80 99
E-post: jonas.liedberg@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB