Reports

Publicerat: 2016-08-17 08:30:09

MedicPen AB: Kvartalsrapport MedicPen AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Sammanfattning av halvårsrapporten 2016

2016-01-01 – 2016-06-30 (6 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 74 042 SEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 652 229 SEK (-2 814 197)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 SEK
 • Soliditeten per den 30 juni 2014 uppgick till 91 %

* Beräknat utifrån 67 773 444 antal aktier

2016-04-01 – 2016-06-30 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 3 688 042 SEK (-1 341 517)
 • Resultat per aktie* uppgick till – 0,05 SEK

 * Beräknat utifrån 67 773 444 antal aktier

Viktiga händelser under andra kvartalet 2016.

 • MedicPen genomför en företrädesemission som avslutades den 13 maj och tecknades till ca 19, 6 MSEK, motsvarande 168 %. Detta har gjorts för att finansiera de fortsätta satsningarna i USA och Danmark.
 • Årsstämman valde ny styrelse, omvaldes Kjell-Åke Andersson och Cristian Hallin och till nyval Lottie Svedenstedt och Stefan Knutsson
 • Lanserar kommunikationsplattform för Medimi® Pro. Medicpen har utvecklat en kommunikationsplattform för Medimi® Pro produkterna. Plattformen är avsedd för MedicPens uppkopplade produkter, GSM i Europa och CDMA i USA.
 • Medimi® Smart patienttester inleds. Bornholms Hospital, CareConsult samt MedicPen AB har utvecklat en ny digital lösning av medicinhantering till patienter. Medimi® Smart är uppkopplad till kommunernas elektroniska vårdsystem som kommunicerar med både läkare, sjukhus, apotek och patienten via patientjournalsystemet.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Resultat av studie med Medimi på kardiologiklinik. Målet med den här studien var att verifiera om användningen av MedicPens tablettdispenser Medimi® kan öka följsamheten. Mätningen sker både via datainsamling från Medimi® och via en patientenkät för att ge ett komplett statistiskt underlag. Resultaten visar att under de första fyra veckorna ökade följsamheten med 33 % och i slutet av studien hade den i genomsnitt stigit till 50 %, att jämföra med de 30 % som förelåg i början av studien. Den kvalitativa enkäten visade också att 84 % hade en mycket positiv eller positiv inställning till Medimi®.

Tidpunkter för ekonomisk information                      

Delårsrapport tre 2016:                                                                      2016-11-21

Bokslutskommuniké för 2016:                                                         2017-02-22

VD har ordet

Under årets andra kvartal var en stor del av mitt fokus på emissionen, som vi arbetade med att genomföra. Vi lyckades över förväntan med vår nyemission. Detta gör nu att vi har den kassa vi behöver för att kunna fortsätta vår utveckling och produktion av Medimi Smart, ta oss in på den amerikanska marknaden och etablera MedicPen på den nordiska marknaden inom kundsegmentet kommuner och landsting. Jag vill tacka våra aktieägare och nya investerare för att de gett oss detta förtroende, det visar på att vi gjort ett strategisk rätt val och att många ser en stor potential i vår unika affärsidé.

Jag har gjort ett flertal resor till USA för att hitta den rätta partnern. Just nu är det ett flertal framtida partners som testar Medimi, för att utvärdera vilket kundsegment som passar bäst. Efter deras evaluering av våra produkter kommer nästa steg bli att förhandla fram ett distribution- och markandsavtal med den eller de partners som passar bäst för den amerikanska marknaden.

Intresset för Medimi har varit stort i USA och just nu förhandlar vi med två olika företag för att kunna påbörja en pilotstudie med Medimi. Vi kommer att behöva dessa referenser, för att vi och vår nya partner skall kunna starta en större införsäljning. Jag är övertygad om att detta är den snabbaste vägen in på den amerikanska marknaden.

På Bornholm är vår funktionstest i full gång och erfarenheten från de första veckorna är mycket positivt. Både patienter och vårdpersonal ser Medimi Smart som ett ypperligt hjälpmedel. När sommaren är slut är vår plan att funktionstesten skall övergår till en pilottest med många fler patienter och fler ”plejecentra” involverade. Det är många kommuner i Danmark som följer vårt projekt och flera har redan kontaktat oss för att se hur det skulle kunna passa in i deras kommun.

Efter mina resor till Kina har ett flertal kliniker hört av sig för att testa Medimi. Vi är nu i gång med att anpassa vårt material till Kinesiskaspråket och att skriva kontrakt med dem för att inleda test på deras kliniker. Kina är en helt ny marknad för oss, med en enorm potential. Jag känner att vi arbetar med de rätta personerna för att kunna få igång marknadsföringen av både Medimi och Medimi Smart på sikt.

Studien på Ozsoki Street hospital är nu avslutad och till vår glädje så fick vi ett mycket positivt resultat både vad gäller följsamheten som ökade från 30 %, vilket är väldigt lågt till 50% hos allvarligt  sjuka patienter. Jag är övertygad om att dessa patienter som deltog kommer att öka sin följsamhet, samt kommer att leva både längre och fram för allt kommer deras livskvalitet att öka.

De positiva resultaten från Ozsoki har gjort att intresset har ökat hos andra intressenter. Vi diskuterar just nu med ett större läkemedelsföretag som vill starta en prövning för just sina patienter.

För att kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden måste vi nu fortsätta vår utveckling av både Medimi och Medimi Smart, samt hela tiden förbättra logistiken och helhetstänket kring tablett- hantering och integrering i olika sjukvårdssystem. Vi för i nuläget ett flertal diskussioner med Innovations centra, högskolor och universitet för att kunna ligga i framkanten för modern tabletthantering.

Vi står ekonomiskt starkt rustade inför hösten, vilket behövs för att kunna förverkliga våra redan lagda strategier. Jag är övertygad om att denna höst kommer bli mer spännande än någon gång i MedicPens historia.

Med vänlig hälsning

Anders Skarman

VD MedicPen AB (publ)

MEDICPEN OCH MEDIMI®

Bakgrund – statistik över följsamhet

MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort visar nedanstående uppgifter, där det framgår att bristande följsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till:

 • 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus.
 • 25 procent av alla intagningar på sjukhus av patienter över 65 år.
 • 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
 • Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet.

Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm

MedicPen Aktiebolag (publ)

MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen”) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 1 900 aktieägare. MedicPen har sitt huvudkontor i Malmö.

Medimi® och Medimi® Smart – ett system för medicineringshjälp

MedicPen säljer ett komplett system för hantering av medicinering i tablettform. Medimi® är ett medicineringshjälpmedel som består av en datoriserad tablettdispenser. Medimi® finns i olika storlekar och med olika tekniskt innehåll för att passa olika patientbehov. I dagsläget tillhandahåller MedicPen två storlekar för upp till fyra olika mediciner som kan innehålla 60 tabletter.

Medimi® Smart, MedicPens senaste produktnyhet

Medimi® Smart är en stationär tablettdispenser som kan fyllas med 12 olika (en XL modell finns med plats för 16 olika) mediciner. Medicinerna förvaras precis som i vanliga Medimi i magasin men i detta fall rymmer varje magasin 28 tabletter. Medimi® Smart kan förutom de mediciner som finns i maskinen hantera påminnelser för upp till 6 st mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor med mera.

Medimi® Smart är avsedd att integreras i större vårdsystem men fungerar alldeles utmärkt som standalone enhet. Medimi Smart kan skicka fjärrlarm både via mail SMS och http:

Integrerad i ett större vårdsystem fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av mediciner, tider och antal sker lokalt. Risken för fel minimeras då medicineringsinformationen kommer direkt ifrån vårdsystemen.

Eftersom Medimi®Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att övervaka driftstatus hos dispensern. Det finns möjligheten att i god tid upptäcka om någon medicin håller på att ta slut eller om man drabbats av strömavbrott.

Medimi® och Medimi®Pro

Medimi®Pro finns med GSM,CDMA, Bluetooth och USB. Om GSM/CDMA väljs är det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större kunder tillhandahåller MedicPen ett kommunikations protokoll. Vi har nu tagit fram en Android app för att förenkla dosering för både patienter och sjukvårdspersonal.

Tablettmagasinen är en central del i Medimi®-systemet. Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker.

Mjukvaran i Medimi® håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi® registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt.

Medimi® finns i två utföranden: Medimi® och Medimi®Pro. Medimi®Pro är försedd med ett högre teknikinnehåll; mer avancerad mjukvara. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat.

Systemet inkluderar även automatladdare, en bordsmaskin som fyller tablettmagasinen automatiskt på några sekunder. Målgrupperna för ett system med automatladdare är läkemedelsbolag som gör kliniska studier, äldrevård och långvård samt vårdbolag. Fördelarna med automatladdare är stora tidsbesparingar samt högre säkerhet.

Läkemedelsindustrin

Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi® ett pålitligt verktyg för att underlätta följsamhet av en ordination. Genom Medimi® kan antalet feldoseringar reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet ger betydande besparingar och ökade intäkter. Vid en studie på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ledde användandet av MedicPens produkter till att följsamheten ökade till över 95 %. Under studien genomfördes blodprov som också visade att mängden aktiva substanser som medicinen tillförde också förbättrades.

Kliniska prövningar

En av styrkorna med Medimi®Pro är att den kan utrustas med olika typer av mobil kommunikation som GSM/CDMA eller Bluetooth. Medimi®Pro skickar då följsamhetsdata i realtid. All statistik över medicineringen registreras och överförs så att analys och utvärdering kan ske. Genom att Medimi®Pro säkerställer bättre följsamhet kommer läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar att erhålla säkrare kliniska resultat..

Sjukhus och äldreboende

Genom att använda Medimi® och Medimi® Smart och Medimi®  på äldreboende och i vården får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får den medicin som ordinerats. Tabletthanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi® Smart eller Medimi®Pro ifall medicinen inte matas ut inom föreskriven tid. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen. 

Hemsjukvård

Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mejl från Medimi® Smart eller Medimi®Pro ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut medicindosen. Via sms eller mejl kan vårdgivaren erhålla följsamhetsdata kopplad till patientens sjukjournal.

Apotek och privatkund

En stor anledning till feldoseringar och sämre hälsotillstånd beror på glömska hos den som tar medicinen. Medimi® hjälper patienten att inta rätt medicindos vid rätt tillfälle. Medimi® kan laddas med upp till sex olika slags mediciner. Vid påfyllning av medicin behöver man inte blanda tabletterna utan de olika medicinerna fylls i separata magasin. Det gör hanteringen säkrare och snabbare. För anhöriga är det en trygghet att veta att Medimi® underlättar för patienten att inta sin viktiga medicin med rätt dos i rätt tid.

Conected Health (Telemedicin), e-hälsa och integrering i andra system

Medimi®Pro och Medimi® Smart är unika eftersom man fjärrstyrt kan styra och göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi®Pro/ Medimi® Smart är ute hos patienten. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinen, och den mobila teleöverföringstekniken möjliggör kommunikation från och till Medimi®Pro/ Medimi®Smart. Då kan man till exempel stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen eller till och med starta en ny medicinering om behov av det skulle uppstå (förutsatt att medicinen finns förberedd i Medimi®Pro/ Medimi®Smart). Det ger en dosflexibilitet som är unik.

Olika delar inom läkemedelsindustrin har olika kravspecifikationer. Den hantering och teknik som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som behövs när en privatperson skall använda Medimi® för eget bruk. MedicPens produkter uppfyller dessa helt olika krav, också för flera andra användningsområden rörande medicinering. Medimi® modellerna är konstruerade för att lätt anpassas till olika kunders behov.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 17 augusti 2016

Styrelsen,

MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB