Hem

Reports

Publicerat: 2016-08-19 08:30:11

ahaWorld AB: Halvårsrapport 2016

Andra kvartalet 2016 - Fortsatt  stark tillväxt

 • Koncernens spelöverskott ökade med 80% och uppgick till 5 191 KSEK (2 887).

 • EBITDA uppgick till -1 827 KSEK (-116). EBIT uppgick till -2 517 KSEK (- 771).

 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 673 KSEK  (-1 166).

 • Antalet nyregistrerade kunder uppgick till 23 253 (2 727).

 • Marknadsföringskostnaderna för perioden uppgick till ca 2,8 MKR. Resultatet exkluderat marknadsföringskostnaderna uppgick till 1 127 KSEK.

Delårsperioden 1 januari - 30 juni 2016 - Fortsatt tillväxt

 • Koncernens spelöverskott ökade med 60% och uppgick till 9 734 KSEK (6 109).

 • EBITDA uppgick till -3 372 KSEK (- 632). EBIT uppgick till -4 607 KSEK (- 1 893).

 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 617 KSEK  (- 2 982).

 • Antalet nyregistrerade kunder uppgick till 31 505 (4 399).

 • Marknadsföringskostnaderna för perioden uppgick till ca 4,9 MKR. Resultatet exkluderat marknadsföringskostnaderna uppgick till 1 283 KSEK.

Väsentliga händelser under perioden

•  Nordic Marketing Manager tillträder.      

•  Nya styrelsen tillträder.

•  Mobocasino lanserat på finska.

•  Optionsinlösen ahaWorld TO1 tecknad till 95 %, tillförde ca 8,6 Mkr.

•  Intäktsrekord i juni månad.

VD kommenterar andra kvartalet

Andra kvartalet kan summeras med finjusteringar och fortsatt stark tillväxt på samtliga marknader. Spelöverskottet ökade för perioden med 80% jämfört med samma period föregående år. För halvårsperioden ökade spelöverskottet med 60% jämfört med samma period föregående år.

Under andra kvartalet har den nyrekryterade Nordic Marketing Managern Carl Hed påbörjat sitt uppdrag. Hans arbete har visat direkt resultat. Antalet nyregistrerade kunder under Q2 2016 uppgick till 23 253st, jämfört med samma period föregående år (2 727). Utmaningen för vår organisation har varit att skala upp med tillväxten och finjustera samtliga erbjudanden för att klara av den stora kundtillströmningen. Trots många stor-vinnare under maj månad visar vi på ett bra spelöverskott för perioden. Vi är inte långt ifrån att nå den kritiska massa spelare som krävs för att spelöverskottet över tid inte ska påverkas för mycket av storvinnare. Vi jobbar aktivt med att ständigt öka den insättande kundbasen och behålla kunderna så länge som möjligt.

Vår nya styrelse tillträdde den 10 maj 2016 och har sedan dess lärt känna bolaget. Med den stora erfarenhet som styrelsen besitter kan hösten för aha bli väldigt spännande. Styrelsen tillför väldigt goda kontakter inom den globala spelindustrin samt stor erfarenhet gällande teknik- och tillväxtbolag. Just nu förbereds en plan för hösten, som kommer ta sin utgångspunkt i att ytterligare stärka tillväxten och utvärdera eventuella strategiska samarbeten. Under andra kvartalet avslutades optionsinlösen av ahaWorld TO1. Teckningsgraden uppgick till 95% och tillförde bolaget ca 8,6 Mkr. Utfallet är  mycket glädjande och vi ser det som en signal för ett starkt förtroende från våra aktieägare. Pengarna skapar mycket goda förutsättningar att verkställa våra tillväxtplaner framöver.

 Mobocasino som är vårt just nu snabbast växande varumärke lanserades under andra kvartalet på finska. Nu finns Mobocasino tillgängligt för norsk-, finsk-, engelsk- och svensktalande kunder. Vi ser att de nya språken medför en bra kund-tillströmning från nya marknader, vilket bidrar till vår goda tillväxt under andra kvartalet. Genom att fortsätta lägga till fler språk under hösten räknar vi med en fortsatt god kundtillströmning från både befintliga och nya marknader. De övriga varumärkena fortsätter att växa på befintliga marknader. Under hösten kommer ahaCasino och SwedenCasino också att få fler språk tillagda, för att positionera även dessa varumärken på nya marknader och hitta nya kunder.

Under andra kvartalet passerade spel i mobilen spel i datorn på samtliga av våra varumärken. Det betyder att intäkter och antal genomförda spel nu är större i mobilen. Vår strategi att erbjuda avskalade och mobilanpassade varumärken har visat sig vara rätt väg att gå. Genom fortsatt fokus på våra mobilprodukter samt nya språk skapar vi oss bra förutsättningar framåt på befintliga och nya marknader.

Jag är nöjd med att vi har varit konsekventa med vår tillväxtplan som vi satte i verket i mitten av december 2015. Vi ser nu tydliga resultat och har skapat oss en stabilare grund som kan ta oss till ytterligare tillväxtmål. Med bra resurser i vår kassa och en starkare organisation vågar jag påstå att vi står bättre rustade inför framtiden än någonsin tidigare.

Verksamheten

ahaWORLD

ahaWorld AB (publ) är moderbolaget i koncernen som äger flera operatörer som bedriver casino och bingo på nätet. Koncernens kärnverksamhet består av att leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.

Mobocasino.com

Ett unikt ”mobile first” koncept. Hela designen är avskalad och anpassad för en enkel och snabb upplevelse i mobilen. Även datorvyn av Mobocasino förstärker det mobila konceptet genom att hela skärmen är inramad med en mobiltelefon. Kommunikationen är tydlig, MoboCasino är ett globalt mobil-casino.

Den avskalade designen tydliggör och vägleder kunden till registrering och insättning. Inspirationen kommer från framgångsrika spel-appar som finns att ladda ner i  t ex App Store. Mobocasino är ett starkt och bra varumärke som talar för sig självt.

Swedencasino

Swedencasino är en nyligen förvärvad casinosida. Det är en tydligt lokaliserad sajt som även har potential på nya marknader. Vid förvärvstillfället fanns det närmare 14 000 registrerade kunder. Varumärket är etablerat på flera affiliatesidor vilket skapar bra förutsättningar för en fortsatt ökande medlemsbas. Med aha's erfarenhet gällande kundvård aktiveras databasen med beprövade metoder. Förhoppningen är att snabbt kunna skapa mer aktivitet bland befintliga och nya kunder.

ahaCasino

Genom att kombinera en nyhetsportal-design med casinoinnehåll har ahaCasino verkligen levererat ett nytt casinokoncept på marknaden. Konceptet har en mer kundvänlig strategi och en annorlunda paketering jämfört med konkurrenterna. ahaCasino genererar mer relevant och förtroendefullt innehåll vilket sökmotorer uppskattar.

ahaBingo

ahaBingo är koncernens bingooperatör. Operatörens unika koncept med ett stort urval av kända bingoutropare, ett lojalitetsprogram (ahaShop) och de sociala community-funktionerna är mycket uppskattade och har lyckats etablera en stark position på den svenska bingo-marknaden. Med kändisar såsom Arga Snickaren, Maria Montazami, Per Morberg, Gert Fylking och Anders Timell har ahaBingo lyckats skapa förtroende och en lokal känsla med sitt varumärke, vilket är mycket viktigt inom online bingo.

Redovisningsprinciper

De finansiella rapporterna på efterföljande sidor i denna delårsrapport har upprättats enligt ÅRL. De finansiella rapporterna är presenterade i KSEK. Siffrorna inom parantes visar samma period föregående år.

Eget kapital

Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 12 235 KSEK (470).

Likvida medel

Likvida medel uppgick vid slutet av perioden till 11 790 KSEK (1 878). Likvida medel definieras som bankmedel och kortfristiga fordringar på betalnings-leverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar.

Kundkonton

Kundkonton uppgick till totalt 588 KSEK (412). Dessa belopp begränsar nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd av den maltesiska spelmyndighetens (MGA) regler.

Definitioner

-   Spelöverskott
De totala spelintäkterna från kunderna för samtliga spel minus all vinst utbetald till spelare, avsatt bonus och bidrag till jackpott.

-   Kundinsättningar
Alla pengar som är insatta av kunder.

-   Affiliate
Marknadsföringspartner som driver spel-intresserad trafik/kunder till koncernens webbsidor. Oftast resultatbaserad

ersättning.

Framtidsutsikter

Bolaget har beslutat att inte ge någon siffersatt prognos.  Bolagets bedömning är att marknaden för nätspel fortsätter  att växa och utvecklas starkt, både globalt och inom EU. ahaWorld gör även bedömningen att marknaden för mobilt spelande kommer att öka kraftigt.

Risk

Koncernen agerar i en rättslig miljö med juridiska och regulatoriska risker där enskilda länder och internationella organisationer fortlöpande utvecklar regler för verksamheten. I takt med att verksamheten regleras kommer koncernen att möta ökade krav på efterlevnad av regler, lagar och förordningar samt ökade skattekostnader. Koncernen övervakar situationen och justerar sitt erbjudande och sina marknader för att hantera denna risk. I enlighet med detta marknadsförs inte koncernens webbplatser i USA. Bolaget godtar heller inte spelare bosatta i USA och har installerat filter som blockerar eventuella försök att göra insättningar från USA.

Granskning

Rapporten är inte granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Rapport avseende tredje kvartalet 2016 publiceras 25 november.

Avlämnande av delårsrapport

ahaWorld AB (publ) - Styrelsen

Staffan Lindgren       Styrelseordförande

Anette Nordvall          Styrelseledamot

Joakim Dahl               Styrelseledamot
Özkan Ego                 Styrelseledamot

För ytterligare information

Goran Ristic, VD

E: goran@ahaworld.se
M: +46 (0) 730 582090

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration