Reports

Publicerat: 2016-08-31 16:00:08

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport Andra kvartalet 2016

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

  • Omsättningen uppgick till 2 392 (1 928) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 744 (-4 102) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,24) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -3 592 (-9 742) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2016

  • Omsättningen uppgick till 1 361 (1 646) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 408 (-1 426) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,08) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -2 534 (-3 190) KSEK

Väsentliga händelser andra kvartalet 2016

Under perioden träffade Medfield Diagnostics AB och Hunter Medical Research Institute i Australien ett avtal om beställning av Strokefinder MD100 system. Beställningen avser två kompletta system som skall användas i ett kliniskt forskningsprojekt. Projektets målsättning är att etablera Strokefinder MD100 som ett prehospitalt diagnostikverktyg för att detektera intrakraniella blödningar hos individer med kliniska symtom på stroke. Avtalet är en del av ett strategiskt forskningssamarbete och i linje med det tidigare undertecknade intensionsavtalet. Den totala beställningen är på totalt 150 000 AUD. I avtalet finns dessutom option på att använda systemen efter det att den kliniska studien genomförts eller efter det att systemet CE märkts till en kostnad på ytterligare 150 000 AUD för Hunter Medical Research Institute.

Medfield Diagnostics erhöll under perioden ett patent i USA för monitorering och diagnostik av hjärnan med hjälp av mikrovågor. Patentet heter Solution for internal monitoring of body, US 20100174179. I detta patent beskrivs och skyddas bolagets mikrovågsteknik och dess användning för att detektera stroke orsakad av både blödning och propp.

Under perioden rapporterade Medfield Diagnostics AB att man rekryterat en ny VD, Carl Ekvall som närmast kommer från en position som VD i Ortivus AB. Vi har också rekryterat en Medicinskt ansvarig, Maria Granberg. Maria kommer närmast från AstraZeneca och en tjänst som Pharmacovigilance Scientist.

Positiva preliminära resultat från studien CSH01 rapporterades på European Stroke Organisation Conference 2016 i Barcelona i början på maj. I studien, som genomförs av bolagets samarbetspartners vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, använde de kliniska forskarna Strokefinder på patienter med kroniska subduralhematom som en modell för patienter med blödning efter trauma mot huvudet.

En första prospektiv multicenterstudie, MF04, som har utvärderat prestanda, säkerhet och användbarhet av Strokefinder MD100 har rapporterats i slutet av juni. Resultaten visar att systemet levererar adekvata mätdata, att mättiden är tillfredsställande och att systemet har förmåga att klassificera strokepatienter mot friska försökspersoner.

De två Eurostars projekten, där bolaget fått en del av utvecklingskostnaden för nästa generations Strokefinder finansierad, fortskrider enligt plan. Som tidigare rapporterats driver bolaget det ena projektet tillsammans med South Western Ambulance Trust som är en av Englands större ambulansorganisationer. Projektet, som syftar till mekanisk, informationsmässig och processmässig optimering av Strokefinder för ambulanssjukvård, går enligt plan. Det andra projektet syftar till utveckling av bildgivande system och innehåller vidareutveckling av datormodeller och simuleringsverktyg och bedrivs i samarbete med en av bolagets viktigaste underleverantörer. Även detta projekt går enligt plan.

Aktieägarna visade ett stort intresse på årsstämman i början av juni. Årsstämman beslutade att omvälja Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist till styrelseledamöter. Anna Söderlund och Stefan Blomsterberg valdes till nya styrelseledamöter. Mikael Persson valdes till ordförande i styrelsen.

VD kommentar

Som nytillträdd VD har jag nu fått en första inblick i Medfields fascinerande teknologi. Det finns många intressanta applikationsområden och jag ser fram emot att arbeta med bolagets affärsutveckling. Att revolutionera den akuta stroke- och traumavården är naturligtvis det optimala målet för att maximera nyttan för patienter, aktieägare och andra intressenter.

Aktien

Per den 30 juni 2016 uppgick antalet aktier i bolaget till 17 233 704.

Personaloptionsprogram

Medfield har tre, av bolagsstämman beslutade, personaloptionsprogram. Fullt nyttjade omfattar de existerande optionsprogrammen 1091890 aktier, motsvarande knappt 6% av aktierna. Cirka 30% av optionerna kvarstår i bolaget för att täcka framförallt sociala avgifter kopplade till programmet. Bolagets styrelse har fattat beslut om att inte nyttja det andra av årsstämman beslutade programmen, omfattande maximalt 230 000 aktier, varför den totala utspädningen begränsas till mindre än 4,8%.

Principer för delårsrapportens upprättande

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2016-11-02                           Delårsrapport för tredje kvartalet 2016

2017-02-22                           Bokslutskommuniké för 2016

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 31 augusti 2016

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

Mikael Persson                    Styrelseordförande

Bengt Arne Sjöqvist            Styrelseledamot

Stefan Blomsterberg           Styrelseledamot

Stefan Jacobsson               Styrelseledamot

Anna Söderlund                  Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB