Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-15 09:00:00

Sensor Alarm Norden AB: Kallelse till årsstämma i Sensor Alarm Norden AB

Aktieägarna i Sensor Alarm Norden AB, 559035-1895, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2024 kl. 09.00 på Citykonferens, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 juni 2024, och
 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 10 juni 2024 skriftligen till Sensor Alarm Norden AB, Sensor Alarm, Vikingagatan 1, 113 42 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till jonas.liedberg@sensoralarm.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 5 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 10 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.sensoralarm.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 52 450 108 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande och godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut angående

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 3. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 4. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en (1) revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 60 000 kronor till styrelseordförande samt med 30 000 kronor till resterande styrelseledamöter.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Val av styrelsen kommer att ske på Årststämman.

Vidare har styrelsen föreslagit att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som bolagets revisor, med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Erforderliga handlingar, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Vikingagatan 1, 113 42 Stockholm, och på bolagets hemsida www.sensoralarm.se senast tre (3) veckor innan årsstämma och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Sensor Alarm Norden AB, Vikingagatan 1, 113 42 Stockholm, eller per e-post till jonas.liedberg@sensoralarm.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Sensor Alarm Norden AB, Vikingagatan 1, 113 42 Stockholm och på www.sensoralarm.se, senast två veckor efter att frågan har kommit bolaget tillhanda, om det inte är möjligt att lämna svar tidigare under bolagsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Stockholm i maj 2024

Sensor Alarm Norden AB

STYRELSEN

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Jonas Liedberg, VD
Telefon: +46 (0) 72-215 80 99
E-post: jonas.liedberg@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB