Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-24 09:00:00

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2024

Sensor Alarm Norden AB ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 1 januari – 31 mars 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.sensoralarm.se) Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

VD Jonas Liedberg kommenterar:

"Första kvartalet 2024 har präglats av fortsatta effektiviseringsåtgärder för att anpassa bolaget till gällande marknadsförutsättningar.

Både reallönesänkningar och ökad konkurrens på marknaden för hemlarm har inneburit utmaningar. Sensor Alarm har i detta marknadsläge med sina prisledande lösningar och anpassningsbara produkter en konkurrensfördel i de marknadssegment som bolaget verkar i.

De effektiviseringsågärder som vidtagits är ytterliggare anpassningar av kostnadsstrukturen so bidragit till att förbättra resultatet. Men även framåtriktade åtgärder som att utveckla erbjudandet.

Vår målsättning med första kvartalet var att komma närmare ett positivt resultat och kassaflöde.

Resultatet landar under perioden för koncernen på -472 tkr vilket är en förbättring från samma period 2023 där resultatet bokfördes till -926 tkr. Kassaflödet balanserar kring noll."

Kvartalet januari – mars 2024

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 720 (837) tkr.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -472 (-926) tkr.
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02) sek.*
  • Koncernens soliditet uppgick till 52 % (65%).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Sensor Alarm Norden AB lanserar det första uppkopplade hemlarmet utan månadsavgift
  • Kallelse till årsstämma i Sensor Alarm Norden AB

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Jonas Liedberg, VD
Telefon: +46 (0) 72-215 80 99
E-post: jonas.liedberg@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB