Reports

Publicerat: 2016-11-02 08:24:39

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport Tredje kvartalet 2016

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

  • Omsättningen uppgick till 3 867 (2 707) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 743 (-5 532) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,32) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -6 310 (-12 893) KSEK 

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2016

  • Omsättningen uppgick till 1 475 (778) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -999 (-1 430) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,08) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -2 718 (-3 151) KSEK 

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2016

Under perioden besökte Medfield South Western Ambulance Trust (SWAST) som är projektpartner i ett av Eurostarprojekten, som finansierar en del av bolagets utvecklingskostnader för nästa generations Strokefinder. Projektet syftar till mekanisk, informationsmässig och processmässig optimering av Strokefinder för ambulanssjukvård. SWAST är en mycket stor ambulansoperatör i England– antalet ambulanser är i paritet med antalet i Sverige. Man ligger också långt fram i utvecklingen av modern ambulanssjukvård. Således, är SWAST en utmärkt partner för Medfield vid framtagandet av nästa generations Strokefinder.

Medfield har i ett möte inlett diskussioner om kommande samarbete med Kent Surrey Sussex Air Ambulance (KSS) som bedriver helikopterbaserad ambulansverksamhet med fokus på högprioriterade incidenter och patienter. KSS transporterar flera hundra patienter varje år med huvudskador orsakade av till exempel trafik- eller fallolyckor. Strokefinder kan vara ett effektivt verktyg för att optimera behandlingen av dessa patienter samt nyttjandet dessa dyrbara och begränsade prehospitala resurser.

Under perioden publicerade våra samarbetspartners vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och Chalmers studien “Microwave technology for detecting traumatic intracranial bleedings: test on phantom of subdural hematoma and numerical simulations”. Syftet med denna fantomstudie var att undersöka om bredbands-mikrovågsteknik i kombination med en algoritm för diagnosticering kan upptäcka subdurala hjärnblödningar. Fyra olika fantomer med blödningar i olika storlekar mättes; 0, 40, 70 och 110 ml. Simuleringarna bestod av 1500 observationer för att efterlikna förväntade variationer hos patientgruppen. Resultaten visar att klassificeraren genomgående hade hög precision. För laboratoriemätningarna var precisionen 100%. För de simulerade dataseten var precisionen 82–96%.

Författarna konkluderar att denna metod med mikrovågsteknik i kombination med en algoritm för diagnosticering har potential att detektera kliniskt signifikanta blödningar. Detta är lovande för en utveckling av enkla instrument för användning prehospitalt där det är mycket viktigt att tidigt i vårdkedjan kunna fatta beslut om rätt vårdinsats och vårdnivå för dessa många gånger svårbedömda patienter.

Medfield inledde under perioden ett samarbete med konsultbolaget Symbioteq AB, specialister inom QA och regulatoriska frågor på det medicinsk tekniska området. I och med detta samarbete intensifieras nu CE-märkningsprocessen för produkten Strokefinder MD100.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Strokefinder-studien (VGR01) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har nu efter amendment fått godkänt av läkemedelsverket för att återupptas. Studien har designats om så att patienter kommer att rekryteras direkt när de anländer med ambulans till sjukhuset.

Professor Mikael Elam, som är samordnare för studien säger "Genom att rekrytera patienter direkt när de kommer för datortomografi gör vi det möjligt att inkludera patienter i den akuta fasen, vilket vi är angelägna om att kunna göra”.

Studien är designad som en multicenterstudie, och diskussioner förs med ett flertal center att ingå i studien och därigenom kunna öka både storleken på studien och inklusionstakten.

VD kommentar

Medfield har under hösten tagit flera viktiga steg mot att bygga starkare klinisk evidens och genomföra CE-märkning av Strokefinder MD100. Det är särskilt glädjande att vi nu kan återuppta och utöka multicenterstudien VGR01. Vi har nu betydligt bättre förutsättningar än tidigare för att utveckla våra algoritmer och således prestandan på Strokefinder MD100. Det skall bli mycket intressant att följa denna och kommande studier under nästa år.

Samtidigt som vi förbereder bolaget och befintligt erbjudande för kommersiell lansering, tar vi också flera viktiga steg för att utveckla produktsortimentet och expandera internationellt. Vi är naturligtvis i ett tidigt skede, men nu påbörjar vi resan med att ta Strokefinder MD100 och kommande erbjudanden ut i världen.

Aktien

Per den 30 september 2016 uppgick antalet aktier i bolaget till 17 233 704.

Personaloptionsprogram

Medfield har tre, av bolagsstämman beslutade, personaloptionsprogram. Fullt nyttjade omfattar de existerande optionsprogrammen 1 091 890 aktier, motsvarande knappt 6% av aktierna. Cirka 30% av optionerna kvarstår i bolaget för att täcka framförallt sociala avgifter kopplade till programmet. Bolagets styrelse har fattat beslut om att inte nyttja det andra av årsstämman beslutade programmen, omfattande maximalt 230 000 aktier, varför den totala utspädningen begränsas till mindre än 4,8%.

Principer för delårsrapportens upprättande

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2017-02-22                           Bokslutskommuniké för 2016

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 2 november 2016

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

Mikael Persson                    Styrelseordförande

Bengt Arne Sjöqvist            Styrelseledamot

Stefan Blomsterberg           Styrelseledamot

Stefan Jacobsson               Styrelseledamot

Anna Söderlund       Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB