Press release from Companies

Publicerat: 2024-06-24 18:06:51

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB: Rättelse årsredovisning 2023

I tidigare pressmeddelande saknades en notering från revisorn om väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift.

Följande notering gjordes av revisorn:

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och styrelsens redogörelse för finansieringsrisker i avsnittet "risker och osäkerhetsfaktorer" på sidan 4 i årsredovisningen och koncernredovisningen. Givet nivån på rörelsekapitalet, befintlig checkräkningskredit samt befintliga återförsäljaravtal bedömer ledningen att bolaget kan täcka den löpande driften under 2024. Däremot kan de inte utesluta, givet strukturen på rörelsekapitalet, att ytterligare finansiering kan komma att behövas för att fullt ut säkerställa driften under de kommande 12 månaderna. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB