Reports

Publicerat: 2016-11-21 09:00:14

MedicPen AB: Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2016

Sammanfattning av kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2016

2016-07-01 – 2016-09-30 (3 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – -2 641 577 SEK (--1 591 839)
  • Resultat per aktie* uppgick till – 0,03 SEK

 * Beräknat utifrån 84 122 030 antal aktier

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2016.

  • Resultat av studie med Medimi på kardiologiklinik. Målet med den här studien var att verifiera om användningen av MedicPens tablettdispenser Medimi® kan öka följsamheten. Mätningen sker både via datainsamling från Medimi® och via en patientenkät för att ge ett komplett statistiskt underlag. Resultaten visar att under de första fyra veckorna ökade följsamheten med 33 % och i slutet av studien hade den i genomsnitt stigit till 50 %, att jämföra med de 30 % som förelåg i början av studien. Den kvalitativa enkäten visade också att 84 % hade en mycket positiv eller positiv inställning till Medimi®.
  • MedicPen erhåller myndighets godkännande från FCC i USA. MedicPen har erhållit godkännande för sina uppkopplade Medimi produkter i USA.
  • MedicPen AB har tecknat ett avtal med RafflesMedical Group i Beijing. Inriktningen är framförallt på framgångsrika kineser och på utländska patienter. Bolagen skall tillsamman göra en studie där de skall testa hur Medimi med GSM uppkoppling kommer att fungera. Målet med studien är att kunna integrera Medimi i deras patient/journal system och på detta viset kunna följa patienterna under sin behandling, öka följsamheten, ge patienter en bättre service samt att ta ett större social ansvar.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Pilottest med Medimi® Smart har inletts på Bornholm. Bornholms Regionskommune och MedicPen AB testar Medimi Smart i verklig miljö för att göra de sista utvärderingar, innan produkten släpps ut på marknaden. MedicPens nya intelligenta online lösning heter Medimi® Smart den står hemma hos patienten och skall säkerställa rätt medicinering, rätt dosering och vid rätt tillfälle. Medimi® Smart är uppkopplad till kommunernas elektroniska vårdsystem som kommunicerar med både läkare, sjukhus, apotek och patienten via patientjournalsystemet.

Tidpunkter för ekonomisk information                      

Bokslutskommuniké för 2016:  2017-02-22

VD ord

Under sensommaren och hösten har arbetet löpt på som planerat och vi ser att våra produkter med möjlighet att integreras i olika patient och uppföljningsystem har rönt ett stort intresse. Jag har träffat flera universitet, högskolor och kommuner där man idag håller på att utveckla så kallade ”Smarthomes” för att låta äldre människor bo kvar hemma längre, detta sparar stora summor pengar och personalresurser åt kommunerna. I dessa miljöer har man visat stort intresse för hur man kan integrera Medimi Smart och ser en stor potential i just våra lösningar.

I USA fortsätter vi diskussionerna med partners som kan göra den prövning vi har behov av. Målen med studien är att kunna visa på den amerikanska marknaden att vi kan öka följsamheten för Medimi hos patienter med komplexa doseringar. De som kommer göra prövningen har visat stort intresse för Medimi, och om studien blir lyckad så ser de goda möjligheter att inkludera denna i sina studier framöver.

Vår intention är att signera ett distributions avtal som kommunicerats innan. Den eller de partners kommer att sköta marknadsföring, försäljning och service av våra produkter. Distributören kommer att kunna representera och marknadsföra oss på ett helt annat vis än vad vi har kunnat innan i USA.

Jag har precis varit över i USA och visat Medimi Smart för ett fler tal intressenter och intresset är stort, för vad man kan göra med denna produkt, speciellt imponerad är man av hur vi har lyckats med integreringen och hur man kan särskilja exakt vilken enskild tablett som patienterna tar.

På Bornholm har vi förlängt våra funktionstester efter sommaren. Alla vet att om inte medicinhantering kan skötas till 100% så är risken stor att patienten kan komma till skada eller i värsta fall avlida, därför har vi satt säkerheten i förstahand och utökat våra tester. Vi kommer att kunna använda dessa referenser i både Europa, Kina och USA framöver. Vi är nu igång med vår pilottest till ett större antal patienter där vi fullt ut har integrerat Medimi Smart i deras patientjournalsystem. Detta är mig veterligen första gången någon lyckats med detta. Eftersom man har samma patientjournalsystem i hela Danmark, så kommer det att vara möjligt att fortsätta implementeringen av Medimi Smart över hela Danmark efter våra tester. Pilottesten beräknas vara klara under kvartal ett 2017.

I Kina har vi utbildat och tränat Raffles Medical personal i användandet av Medimi Pro, så att de kan starta sina prövningar. Kineserna är väldigt teknikintresserade och ser i Medimi Pro ett perfekt hjälpmedel att assistera och följa upp sin åldrande befolkning.

China National Medicine har varit med på våra möten och kommer att hjälpa oss med support när nu studierna börjar. De kommer sedan använda resultaten i sin marknadsföring av våra produkter. De första patienterna kommer att börja inkluderas under de nästkommande månaderna, detta projekt kan bli ett av MedicPen’s stora genombrott i Asien.

I Ungern förhandlar vi med ett läkemedelsföretag om att starta en prövning med Medimi Pro. De kommer att lansera en ny produkt om ett par år och behöver redan nu skaffa sig erfarenhet för att kunna säkerställa att deras framtida drog tas med högsta följsamhet.

MedicPen byggs nu med siktet inställt på att lyckas på utvalda marknader och vi har satt säkerheten i första hand. I den komplexa världen av tablettdispensering och integrering i nya system, gör vi nu de grundliga testerna för att säkerställa vår framtida succé. Jag är övertygad om att företaget är på rätt spår och kunderna bekräftar att vår strategi håller.

Med vänlig hälsning

Anders Skarman

VD MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB