Reports

Publicerat: 2017-02-22 08:30:49

MedicPen AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

Sammanfattning av räkenskapsåret 2016

2016-01-01 – 2016-12-31 (12 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 74 039SEK (17 700)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 14 156 320SEK (- 7 099 521)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,17 SEK
  • Soliditeten per den 31 december 2016 uppgick till 89 %

*Beräknat utifrån 84 130 600 antal aktier

Väsentliga händelser under 2016.

-          MedicPen förstärkte sin organisation genom att anställa Håkan Harvigsson. Håkan anställdes som Chief Operating Officer (COO) för att kunna ta hand om och utveckla projekt. Han kommer att arbeta med att utarbeta kravspecifikationer, vara projektledare, delaktig i utvecklingsprojekt samt vara ansvarig för distribution och logistik.

-          MedicPen lanserade under våren en helt ny produkt Medimi® Smart. Maskinen är en stationär tablettdispenser som kan fyllas med upptill 16 olika mediciner. Medicinerna förvaras precis som i vanliga Medimi, i magasin men i detta fall rymmer varje magasin 28 tabletter. Medimi Smart kan förutom de mediciner som finns i maskinen hantera påminnelser för upp till 6 st mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor med mera.

-          MedicPen skrev avtal med Sprint och M2M DataSmart och meddelade att Medimi Healthcare Managements produkter nu är tillgängliga på marknaden i USA. Tablett-dispensern Medimi har godkänts för användning i Sprints nätverk. Medimi har tagits fram med säkerheten i fokus och hjälper användaren att dosera rätt.

-          MedicPen genomförde en företrädes- och riktademission för att finansiera de fortsätta satsningarna i USA och Danmark. Emissionen övertecknades och tillförde bolaget cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader.

-          Under maj så utvecklade vi en kommunikationsplattform för Medimi® Pro produkterna. Plattformen är avsedd för MedicPens uppkopplade produkter, GSM i Europa och CDMA i USA. Plattformen kan hantera larm från många olika Medimi® Pro och kan styra vad som skall göras beroende på vilken Medimi® som skickat larmet och vilken typ av larm det är.

-          Medimi® Smart testades för första gången på patienter. Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital, CareConsult samt MedicPen AB har utvecklat en ny digital lösning av medicinhantering till patienter som kan bidra till att öka livskvaliteten och hälsotillståndet för dessa patienter. De befintliga medicinhanteringslösningar som finns på marknaden är långt i från optimala.

Medimi® Smart är uppkopplad till kommunernas elektroniska vårdsystem som kommunicerar med både läkare, sjukhus, apotek och patienten via patientjournalsystemet.

-          Resultatet från studien som gjordes på Ozsoki street hospitals, kardiologiklinik presenterades. Patienterna på kardiologikliniken följer sin förskrivna behandling endast till 30 %, det är av naturliga skäl ett stort problem då det leder till ökad sjukhusinläggning och höga samhällskostnader. Doktor Nagy säger: ”Resultaten visar att under de första fyra veckorna ökade följsamheten med 33 % och i slutet av studien hade den i genomsnitt stigit till 50 %, att jämföra med de 30 % som förelåg i början av studien. Detta visar tydligt att Medimi kan öka följsamheten i en studiepopulation.”

-          I augusti fick vi godkännande från FCC i USA. Federal Communications Commission (FCC), är en myndighet i USA som ansvarar för och utfärdar godkännanden av sändningstillstånd. MedicPen har erhållit godkännande för sina uppkopplade Medimi produkter i USA.

-          MedicPen skrev avtal med RafflesMedical Group i Beijing. RafflesMedical har idag ett 10-tal privatkliniker spridda över hela Kina, man har sitt huvudsäte i Beijing. Inriktningen är framförallt på framgångsrika kineser och på utländska patienter.

Vi skall tillsamman göra en studie där vi skall testa hur Medimi med GSM uppkoppling kommer att fungera. Målet med studien är att kunna integrera Medimi i deras patient/journalsystem och på detta viset kunna följa patienterna under sin behandling, öka följsamheten, ge patienter en bättre service samt att ta ett större socialt ansvar.

-          Pilottest med Medimi® Smart startade i november på Bornholm. Projektet har bedrivits av Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital, CareConsult samt MedicPen AB. Målet med projektet är att tillsammans utveckla en ny digital lösning av medicinhantering med mycket bra hälsoekonomi och till att öka livskvaliteten och hälsotillståndet för patienter.

-          MedicPen AB tecknade ytterligare ett avtal i Kina. Avtalet ingås med United Family Healthcare Group i Beijing och avser att göra en studie med Medimi. United Family Healthcare Group har tre sjukhus och ett 20-tal privatkliniker spridda över hela Kina. Man behandlar de flesta sjukdomar mycket framgångsrikt. Inriktningen är framförallt på framgångsrika kineser, men även utländska patienter är välkomna.

-          Vi lanserade Medimi Pro med den nya funktionen Remote och visar upp Medimi Smart för en bredare publik på HIMSS* Connected Health Conference. Medimi Pro försågs med möjligheten till fjärrinställning av mediciner och dosering. Nu går det att skicka inställningar som rör medicin och dosering till produkten så inga inställningar behöver göras på plats hos patient.

Väsentliga händelser efter perioden

-          MedicPen tillsatte ny verkställande direktör. Anders Skarman lämnar VD-jobbet på MedicPen den 28 februari 2017 för toppjobb inom tysk läkemedelskoncern. MedicPens styrelse har utnämnt Sigrun Axelsson, idag styrelseledamot, att tillträda som VD den 1 mars.

-          MedicPen skrev ett konsultavtal i USA med CHORDAS, Inc. För att lyckas på den amerikanska marknaden måste vi ha en samarbetspartner som dagligen kan arbeta och testa våra produkter i USA. Leon Feigenbaum kommer i förstahand att arbeta med att utprova Medimi Smart och Pro, validera dessa, och vara vår rådgivare vid marknadsföring och försäljning.

-          MedicPen AB anställer ny tekniskchef. Åke Zetterström, tekniskchef (CTO) och utvecklare av Medimi produkterna har bestämt sig för att trappa ner. MedicPen har anställt Mimmi Anderberg som tekniskchef (CTO) från den 1 februari, 2017.

-          MedicPen tecknade distributörsavtal med Automated Security Alert, Inc i USA.                    USA kommer de närmsta åren bli den strategiskt viktigaste marknaden för MedicPen. För att effektivt kunna bearbeta den amerikanska marknaden har vi nu funnit den rätta distributören Automated Security Alert (ASA) som kommer att marknadsföra och sälja våra Medimi produkter.

-          MedicPen AB har avslutat studien på Bornholm. Pilotstudien med Medimi Smart som inledes i början av november 2016 har nu avslutats. Studien har gjort för att kunna testa Medimi Smart i verklig miljö innan den skall ut och kommersialiseras. Studien är nu avslutad och vårt samarbete mellan våra partners på Bornholm kommer därmed att upphöra för att vi skall kunna gå vidare och erbjuda Medimi Smart till olika kommuner i Danmark och övriga världen. Vårt samarbete med CareConsult kommer att fortsätta som innan för att kunna implementera helhetslösningen från läkarens ordination till patientens hand. Resultatet från studien håller nu på att samlas in.

Tidpunkter för ekonomisk information

Delårsrapport januari – mars 2017                 2017-04-26
Halvårsrapport 2017                           2017-08-16
Delårsrapport januari – september 2017       2017-11-22
Bokslutskommuniké för 2017             2018-02-21

VD har ordet

Det gångna året 2016, har varit ett av de mest betydelsefulla och händelserika i MedicPens historia. Under våren lanserade vi Medimi Smart intelligenta onlinelösning som är uppkopplad till kommunernas elektroniska vårdsystem. Detta kommunicerar med både läkare, sjukhus, apotek och patienten via patientjournalsystemet. Vi har under sommaren och hösten genomfört både funktionstest och pilottest på Bornholm. Dessa är nu avslutade och vi har fått värdefull information för att kunna kommersialisera Medimi Smart. Vi har demonstrerat Medimi Smart för flera kommuner och varit på utställningar i både USA och Danmark. Intresset för Medimi Smart har visat sig vara mycket stort, vi tar ett grepp om helheten och löser kommunerna och landstingens behov av medicinhantering på ett helt annat sätt än vad någon lyckats göra innan. Under våren kommer evalueringsrapporten och business caset att sammanställas för att kunna gå ut och börja sälja Medimi Smart.

Vi har också utvecklat och lanserat Medimi Pro med en så kallad remote funktion. Detta göra att vi nu kan ställa in Medimi Pro från exempelvis en dator eller en mobiltelefon. Detta underlättar för sjukhuspersonal och patienter. Detta är vidare ett krav i USA för att kunna sälja den till en större grupper av patienter.

USA kommer att bli den viktigaste marknaden för MedicPen de närmaste åren. Vi skrev avtal med Sprint, ett av de största telekomföretagen och med M2M Datasmart som hjälper oss att koppla upp våra Medimis i det amerikanska nätet. Båda har varit till stor hjälp när vi testat våra maskiner. En annan viktig milstolpe, var att vi fick FCC (Federal communications Commission) formella godkännande, i och med detta är nu Medimi godkänt för konsument- och patientanvändning.

 För att lyckas i USA måste man ha de rätta kunskaperna och kundkontakterna. Vi har nu skrivit ett avtal med Automated Security Alert, Inc . De har redan en egen infrastruktur som gör att de hanterar medicin från det att doktorn skriver ut medicinen till det att patienten intar den. Här kommer Medimi Smart passa perfekt, och de kommer att kunna dra nytta av alla fördelar som hela den intelligenta onlinelösningen ger. Automated Security Alert, Inc är den rätta partnern för MedicPen, det är ett medelstort företag med stabil omsättning och har varit etablerade i mer än 25 år på den amerikanska marknaden.

 Vi har nu en bra grund att stå på för att lyckas i USA. Kompetenta partners som kompletterar varandra, CHORDAS Inc som hjälper oss med tekniken, Trial Acceleration Institute, Inc som har stora kunskaper inom läkemedelsindustrin, kliniska prövningar och försäljning samt Automated Security Alert som nu kommer att börja marknadsföra och sälja våra produkter och framför allt har infrastrukturen.

Kina är en marknad som växer explosionsartat för ny medicinteknik. Det finns en stor grupp av äldre människor som kommer att kräva mer och mer sofistikerad hjälp än vad deras föregångare har gjort. Den välbärgade medelklassen i Beijing har ett stort behov av att lösa dessa med medicinhantering för sig själv och sina äldre anhöriga, de har också råd och en vilja att betala för detta. Vi har skrivit avtal med United Family Care och Raffles för att börja testa Medimi Pro på sjukhus och privatkliniker i Beijing. Båda dessa har ett behov av att hjälpa patienter att ta sina mediciner på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Testen kommer att inledas under kvartal ett, 2017.

Raffles och United Family Care har redan visat intresse för Medimi Smart för att kunna hjälpa patienter som bor hemma, men som idag har svårt att hantera sin medicin själv utan anhörigas assistans.

Följsamheten till hur patienterna tar sin medicin i Ungern är mycket låg. Vi gjorde därför tillsammans med Uzsoki street hospital, kardiologkliniken i Budapest en pilotstudie för att undersöka om vi kunde höja följsamheten hos patienter med hjärtåkommor. Vi visade i studien att vi kunde höja följsamheten med Medimi Pro och att patienterna accepterade hela Medimikonceptet. Det har varit en del politiska oroligheter i Ungern och därför har många investerare dragit sig tillbaka, detta är en av orsakerna till att vi inte lyckats med att få igång en studie med ett läkemedelsbolag.

Vi kommer under 2017 att fortsätta utveckla vårt helhetssystem för Medimi samtidigt som vi kommer att utvärdera och anpassa våra lösningar för marknader inom Norden och Tyskland. Vi vet sedan tidigare att de har ett stort behov och söker efter lösningar för att kunna ta hand om sin äldre befolkning som behöver mera och mer medicinassistering.

Avslutningsvis vill jag passa på att presentera min efterföljare Sigrun Axelsson, som sedan november 2016 är styrelseledamot på MedicPen AB. Sigrun tillträder den 1 mars 2017 som VD för MedicPen AB. Sigrun är civilekonom och har sammanlagt 30 års erfarenhet från såväl start-ups samt från större och mindre internationella medicintekniska bolag.

Åren med MedicPen har varit spännande, utvecklande och glädjefyllda. Jag är övertygad om att vi lagt grunden för ett bolag som kommer att lyckas inom medicinhantering, nu gäller det att ta steget ut på den internationella marknaden och kommersialisera våra produkter.

Till sist vill jag tacka alla trevliga, analytiska och uppgiftslämnande aktieägare som jag har haft förmånen att få arbeta tillsamman med. Jag önskar er alla lycka till CEO, Styrelse och aktieägare samt goda framgångar framöver.

Anders Skarman

VD MedicPen AB

Räkenskapsåret 2016

MedicPen har fullt fokus på att nu driva alla projekt framåt, både befintliga och nya, i Norden, Europa och Asien. Kostnader under året fördelar sig på, bolagets drift, försäljning och marknadsföringskostnader samt produktutveckling. Samtliga kostnader håller sig inom likviditetsplanen och bedöms rimliga för den fas bolaget befinner sig i.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB