Hem

Reports

Publicerat: 2017-02-22 08:47:50

Medfield Diagnostics AB: Medfield Bokslutskommuniké 2016

Helåret 2016

  • Omsättningen uppgick till 6 362 (7 576) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 437 (-4 491) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,26) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -6 637 (-13 007) KSEK
  • Omsättningen uppgick till 2 495 (4 869) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -694 (1 041) KSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -327 (-114) KSEK

Fjärde kvartalet 2016

  • Omsättningen uppgick till 2 495 (4 869) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -694 (1 041) KSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -327 (-114) KSEK 

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2016

Sahlgrenska Akademin, den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet, beställde under det fjärde kvartalet ytterligare fyra Strokefinder MD100 system för totalt 1,6 MSEK. Beställningen var ett avrop på det avtal som Medfield Diagnostics slöt med Sahlgrenska Akademin i november 2015, då de köpte fyra kompletta system. Dessa fyra Strokefinder MD100 har sedan dess använts i kliniska forskningsprojekt rörande intrakraniella blödningar hos individer med symptom på stroke respektive individer som utsatts för trauma mot huvudet. Sahlgrenska Akademin ökar nu omfattningen av sina forskningsprojekt och behöver därför ytterligare Strokefinder MD100 system.

Strokefinder-studien (VGR01) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har återupptagits efter förändringar i hur patienter rekryteras. Genom att rekrytera patienter direkt när de kommer för datortomografi kan patienter inkluderas i den akuta fasen, vilket är viktigt för det avsedda prehospitala användandet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Det europeiska patentverket, EPO, har för avsikt att godkänna (så kallad intent to grant) Medfield Diagnostics patentansökan gällande mikrovågstomografi, ”System and method relating to examination of an object”, med ansökningsnummer EP20070748164. Patentet täcker framförallt bildgivande system som kan åskådliggöra uppgifter om till exempel blödningars position och storlek, vilket är en viktig del i Medfield Diagnostics framtida lösningar.

VD kommentar

Patientdata från kliniska studier är en förutsättning för förbättrad prestanda av Medfields teknologi. Det är således glädjande att VGR01-studien återupptagits, liksom att viktiga milstolpar i förberedelserna för studierna i Norge och Australien uppnåtts. Vidare för bolaget diskussioner med flera internationella samarbetspartners, för att komplettera pågående alternativt initiera nya studier.

Medfield har under perioden genomfört aktiviteter i syfte att sondera affärsmöjligheterna för olika tillämpningar och marknadssegment. Även om mer omfattande undersökningar är nödvändiga, står det klart att det finns betydande affärspotential inom flera marknadssegment, såsom prehospital, sjukhus och försvarsmaktsrelaterad akutsjukvård.

Aktien

Per den 31 december 2016 uppgick antalet aktier i Medfield Diagnostics AB        till 17 233 704.

Insynspersoners aktieinnehav per 2016-12-31

2016-12-31 2015-12-31
Namn
Mikael Persson (genom bolag) 3 547 309 3 504 000
Andreas Fhager 1 507 333 1 507 333
Bengt Arne SjöqvistStefan Blomsterberg 1 1421 000 1 1420

Personaloptionsprogram

Medfield har tre, av bolagsstämman beslutade, personaloptionsprogram. Det tredje programmen har dock inte registrerats. Fullt nyttjade omfattar de två första optionsprogrammen 1 091 890 aktier, motsvarande knappt 6% av aktierna. Cirka 30% av optionerna kvarstår i bolaget för att täcka framförallt sociala avgifter kopplade till programmet. Bolagets styrelse har tidigare fattat beslut om att inte nyttja det andra av årsstämman beslutade programmen, omfattande maximalt 230 000 aktier, varför den totala utspädningen begränsas till mindre än 2,5%.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Årsredovisning tillgänglig

Medfields årsredovisning för räkenskapsåret 2016 är planerad att publiceras på

bolagets (www.medfielddiagnostics.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se)

respektive hemsida 2017-­05-­15. Årsstämma i Medfield är planerad att hållas

2016-­06-­15.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2017-­05-­15 Delårsrapport för första kvartalet 2017

2017-­08-­31 Delårsrapport för andra kvartalet 2017

2017-­11-­02 Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

2017-­02-­22 Bokslutskommuniké för 2017

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 22 februari 2017

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

Mikael Persson                 Styrelseordförande

Bengt Arne Sjöqvist          Styrelseledamot

Stefan Blomsterberg         Styrelseledamot

Stefan Jacobsson             Styrelseledamot

Anna Söderlund                Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group