Hem

Reports

Publicerat: 2017-04-26 09:00:07

MedicPen AB: Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Sammanfattning av kvartalsrapport 2017

2017­01­01 – 2017­03­31 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (74 042 SEK )
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till   -3 400 285 SEK (­3 964 186 SEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0.05 SEK (­0,06 SEK)
 • Soliditeten per den 31 mars 2017 uppgick till 86 %(73%)

* Beräknat utifrån 84 122 030 antal aktier

Viktiga händelser under första kvartalet 2017

 •  MedicPen tillsatte ny verkställande direktör. Anders Skarman lämnar VD-jobbet på MedicPen den 28 februari 2017 för toppjobb inom tysk läkemedelskoncern. MedicPens styrelse har utnämnt Sigrun Axelsson, idag styrelseledamot, att tillträda som VD den 1 mars.
 •  MedicPen skrev ett konsultavtal i USA med CHORDAS, Inc. För att lyckas på den amerikanska marknaden måste vi ha en samarbetspartner som dagligen kan arbeta och testa våra produkter i USA. Leon Feigenbaum kommer i förstahand att arbeta med att utprova Medimi®Smart och Pro, validera dessa, och vara vår rådgivare vid marknadsföring och försäljning.
 •  MedicPen AB anställer ny teknisk chef. Åke Zetterström, teknisk chef (CTO) och utvecklare av Medimi® produkterna, har bestämt sig för att trappa ner. MedicPen har anställt Mimmi Anderberg som tekniskchef (CTO) från den 1 februari, 2017.
 •  MedicPen tecknade distributörsavtal med Automated Security Alert, Inc i USA. USA kommer de närmsta åren bli den strategiskt viktigaste marknaden för MedicPen. För att effektivt kunna bearbeta den amerikanska marknaden har vi nu funnit den rätta distributören Automated Security Alert (ASA) som kommer att marknadsföra och sälja våra Medimi® produkter.
 •  MedicPen AB har avslutat studien på Bornholm. Pilotstudien med Medimi®Smart som inledes i början av november 2016 har nu avslutats. Studien har gjort för att kunna testa Medimi®Smart i verklig miljö innan den skall ut och kommersialiseras. Studien är nu avslutad och vårt samarbete mellan våra partners på Bornholm kommer därmed att upphöra för att vi skall kunna gå vidare och erbjuda Medimi®Smart till olika kommuner i Danmark och övriga världen. Vårt samarbete med CareConsult kommer att fortsätta som innan för att kunna implementera helhetslösningen från läkarens ordination till patientens hand. Resultatet från studien håller nu på att samlas in.
 •  Under mars månad har MedicPen AB och CareConsult A/S i Danmark bildat ett konsortium och tillsammans lämnat in ett anbud för NOPII upphandlingen i norra Jylland avseende en innovativ totallösning för medicinhantering. Samarbetet med CareConsult är viktig för att MedicPen skall kunna erbjuda en totallösning inom den komplett automatiserade medicinhanteringen. Dessutom har konsortiet MedicPen AB/CareConsult A/S undertecknat en avsiktsförklaring med Falck Danmark A/S som skall leverera servicetjänster till denna upphandling. NOPII, som täcker 9 av totalt 98 kommuner i Danmark, har avsatt 50 miljoner DKK för detta projekt.
 •  MedicPen AB har startat upp multicenter-studien med Medimi® Pro med GSM uppkoppling integrerad i kommunikationsportalen Gateway, som är en molntjänst för att hantera och vidarebefordra alarm från Medimi®Pro. Studien sker i samarbete med två sjukhus i Beijing, Raffels Medical och United Family Healthcare Group.

Väsentliga händelser efter perioden

 •   För att säkra MedicPen ABs fortsatta verksamhetsdrift planeras en eller flera emissioner under 2017. Under 2017 planerar MedicPen att genomföra en eller flera emissioner inom ramarna för det förslag till beslut/bemyndigande som finns inför årsstämman den 27 april 2017. MedicPen fortsätter att satsa offensivt på flera olika marknader och bolaget kommer därför att genomföra en eller flera emissioner under 2017.

Tidpunkter för ekonomisk information                       

2017-04-27    Årsstämma

2017-08-16    Halvårsrapport

2017-11-22    Delårsrapport tre

2018-02-21    Bokslutskommuniké för 2017

VD har ordet

Jag vill tacka alla aktieägare för intresset och engagemanget i vårt bolag och för allt stöd vi har fått av er under min tid som VD.

Vi på MedicPen försäkrar att vi håller ett högt arbetstempo för att uppnå våra mål och för att nå genombrottet med våra Medimi® produkter.

Jag anser att vi under första kvartalet 2017 har åstadkommit flera viktiga delmål som är av stor vikt för oss och som kommer att leda oss till marknadsgenombrott.

Distributionsavtalet med ASA, Automatic Security Alert, USA samt samarbetsavtalet med Leon Feigenbaum, USA, skapar bra förutsättningar för att lyckats på denna stora och mycket viktiga marknad. Under årets kommande kvartal strävar vi efter att sluta flera samarbetsavtal och därmed ytterligare förstärka vår position på USA marknaden. Viktiga steg i denna riktning har redan tagits.

Det kanske allra viktigaste projektet under det första kvartalet som vi har jobbat mycket intensivt med, har varit NOPII upphandlingen i norra Jylland avseende en innovativ totallösning för medicinhantering. För en liten organisation som MedicPen har det varit en stor utmaning att delta i denna EU upphandling i Danmark och förbereda alla dokument och ingå alla avtal som krävs. Vi är mycket stolta över att ha attraherat så renommerade och duktiga samarbetspartner som Falck Danmark A/S och CareConsult A/S för att kunna erbjuda en innovativ helhetslösning för medicinhanteringen. Vi har stor tillförsikt att vi har de bästa förutsättningarna för att vinna denna upphandling.

Från Bornholmstsudien som avslutades i februari, har vi nu fått de första preliminära resultaten och dessa är vi mycket nöjda med. Under kvartal två kommer vi i detalj redovisa för denna följsamhets studie samt för business caset som vi för närvarande tar fram.

Som planerad har vi under första kvartalet också påbörjat multicenter studien med Medimi®Pro i Beijing. Denna studie i vilken ca 60 patienter deltar, är mycket ambitiös och våra samarbetspartner på Raffels Medical och Unitied Family Group är starkt motiverade. Vi hoppas att denna studie kommer att öppna marknadsmöjligheter på den kinesiska marknaden efter studiens avslut och vi anser att förutsättningar för att uppnå detta är mycket goda.

Självklart jobbar vi också vidare på andra marknader och vi hoppas kunna berätta om påbörjade aktiviteter på den tyska marknaden under kommande månader.

Sigrun Axelsson

VD, MedicPen AB

Medicpen AB 

Bakgrund – statistik över följsamhet  

MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort, visar nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till:

 • 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus.
 • 25 procent av alla intagningar av patienter över 65 år.
 • 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
 • Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet.  

Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm 

MedicPen Aktiebolag (publ)

MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen”) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för digitaliserad medicindispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 2200 aktieägare. MedicPen AB har sitt huvudkontor i Malmö.

Medimi®Pro och Medimi®Smart - ett system för medicinhantering 

Medimi®Pro 

Medimi®Pro finns med GSM, CDMA, Bluetooth och USB. Om GSM/CDMA väljs är det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större kunder tillhandahåller MedicPen ett kommunikationsportal, Gateway eller Remote. En Android app förenklar dosering för både patienter och sjukvårdspersonal.

Tablettmagasinen är en central del i Medimi®-systemet. Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker.

Mjukvaran i Medimi® håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi®Pro registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt.

Medimi®Pro är försedd med ett högre teknikinnehåll och mer avancerad mjukvara. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat.

Medimi®Smart

Medimi®Smart är en stationär medicindispenser som kan fyllas med 8, 12 och 16 olika mediciner. Medicinerna förvaras precis som i vanliga Medimi i magasin men i detta fall rymmer varje magasin 28 tabletter. Medimi®Smart kan, förutom de mediciner som finns i maskinen, hantera påminnelser för upp till 6 st mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor med mera.

Medimi®Smart är avsedd att integreras i större vårdsystem men fungerar även som ”standalone” enhet. Medimi®Smart kan skicka fjärrlarm både via mail, sms och http:

Integrerad i ett större vårdsystem, som t ex uppkopplad via molntjänster med den elektroniska patientjournalen, fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av mediciner, tider och antal sker lokalt. Risken för fel minimeras då medicineringsinformationen kommer direkt ifrån vårdsystemen.

Eftersom Medimi®Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att övervaka driftstatus hos dispensern. Det finns möjligheten att i god tid upptäcka om någon medicin håller på att ta slut eller om man drabbats av strömavbrott.

Marknadssegment

Läkemedelsindustrin  

Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi®Pro ett pålitligt verktyg för att underlätta följsamhet av en ordination. Genom Medimi®Pro kan antalet feldoseringar reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet ger betydande besparingar och ökade intäkter.

Kliniska prövningar  

En av styrkorna med Medimi®Pro är att den kan utrustas med olika typer av mobil kommunikation som GSM/CDMA eller Bluetooth. Medimi®Pro skickar då följsamhetsdata i realtid. All statistik över medicineringen registreras och överförs så att analys och utvärdering kan ske. Genom att Medimi®Pro säkerställer bättre följsamhet, kommer läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar att erhålla säkrare kliniska resultat.

Sjukhus och äldreboende  

Genom att använda Medimi®Smart och Medimi®Pro på äldreboende och i vården får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får den medicin som ordinerats i rätt tid och i rätt mängd. Medicinhanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi®Smart eller Medimi®Pro ifall medicinen inte matas ut inom föreskriven tid. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen.

Hemsjukvård

Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mejl från Medimi® Smart eller Medimi®Pro ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut medicindosen. Via sms eller mejl kan vårdgivaren erhålla följsamhetsdata kopplad till patientens journal.

Telemedicin, e-hälsotjänster och integrering i andra system  

Medimi®Pro och Medimi®Smart är unika eftersom man fjärrstyrt kan styra och göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi®Pro eller Medimi®Smart är ute hos patienten. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinen, och den digitala tekniken möjliggör kommunikation från och till Medimi®Pro/ Medimi®Smart. Då kan man till exempel stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen eller till och med starta en ny medicinering om behov av det skulle uppstå (förutsatt att medicinen finns förberedd i Medimi®Pro/ Medimi®Smart). Det ger en dosflexibilitet som är unik.

Olika delar inom läkemedelsindustrin har olika kravspecifikationer. Den hantering och teknik som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som behövs när en privatperson skall använda Medimi® för eget bruk. MedicPens produkter uppfyller dessa helt olika krav, också för flera andra användningsområden rörande medicinering. Medimi® modellerna är konstruerade för att lätt anpassas till olika kunders behov.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Avlämnade av delårsrapport

Malmö, den 25 april 2017

Styrelsen

MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration