Press release from Companies

Publicerat: 2007-02-20 08:47:57

MedicPen AB: Årsstämma i MedicPen AB (publ.)

MedicPen AB (publ.) avhöll under måndagen den 19 februari årsstämma.

Stämman beslutade fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2005 till den 31 augusti 2006. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att vinstenmedlen - 1 8 29 137 kronor skulle balanseras i ny räknig, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2005/ 2006. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 september 2005 till den 31 augusti 2006. Stämman beslutade att utöka antalet ledamöter från fem till sex. Till styrelseledamöter omvaldes Kjell-Åke Andersson, Karl Hillgård, Eric Landquist, Jörgen Spens och Cristian Hallin dessutom invaldes Göran Månsson. Göran Månsson, född 1955. Utbildad pedagog och ekonom. VD och Koncernchef för Falvirkoncernen (omsättning 64 mkr). Tidigare VD för Maxfly samt Acrinova dessförinnan verkade han under många år som chefstjänsteman i Falköpings kommun. Ledare under många år inom Svenska Volleybollförbundet bla ordf i internationella sektorn och manager. Aktieinnehav privat och via bolag: 755 000 aktier Till ordinarie revisor är sedan 15 augusti 2006 Öhrlings PWC vald på en period om fyra år. Beslut om ändring bolagsordningen Stämman fattade, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om att ändra bolagsordningen §8 kallelse till bolagsstämma ska ske i Post och Inrikes Tidningar och Dagens Industri. Halmstad den 19 februari 2007 MedicPen AB (publ) Cristian Hallin VD MedicPen AB utvecklar produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. MedicPen AB utvecklar även produkter som hjälper Läkemedelsbolag att samla information vid kliniska prövningar. MedicPen AB (publ) är noterat på AktieTorget och har drygt 800 aktieägare.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB