Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2007-09-13 09:49:37

Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines genomför garanterad företrädesemission om 27 mkr

Styrelsen i Eurocine Vaccines har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 12 juni 2007 fattat beslut om att genomföra en företrädesemission som vid fullteckning tillför bolaget 27,1 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Eurocine har avtalade teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 80% av emissionen.

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) ("Eurocine") har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 12 juni 2007, att genomföra en nyemission av aktier om cirka 27,1 mkr med företrädesrätt för aktieägarna. Eurocines ledning avser att använda nettolikviden från erbjudandet för att finansiera genomförandet av den planerade kliniska fas I/II-studien med Bolagets nasala influensavaccin samt för inledande djurstudier på ett nasalt vaccin mot fågelinfluensa med pandemisk potential. Teckningsförbindelser och emissionsgaranti Teckningförbindelse från huvudägaren Pär Thuresson har lämnats om teckning av totalt 79.899 aktier, motsvarande cirka 1,28 mkr eller cirka 4,6 % av det totala emissionsbeloppet. Garantiåtaganden om 20,5 mkr motsvarande 75,7% av det totala emissionsbeloppet har erhållits från ett konsortium omfattande såväl befintliga aktieägare som nya investerare. Villkor i sammandrag och indikativ tidplan Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare omfattar högst 1 692 500 aktier, envar med kvotvärde 0,20 kr. Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 338.500 kr. Baserat på teckningskursen 16 kr och under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer emissionslikviden att uppgå till cirka 27,1 mkr före avdrag för emissionskostnader. Nedan återfinns villkoren i sammandrag samt en indikativ tidplan för företrädesemissionen. · Företrädesrätt för aktieägarna i förhållande till befintligt innehav på avstämningsdagen den 9 oktober 2007. · En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) aktie krävs fyra (4) teckningsrätter. · Teckningskursen är fastställd till 16 kr per ny aktie. · Prospektet offentliggörs omkring den 8 oktober 2007. · Sista dag för handel med aktier i Eurocine inklusive teckningsrätter är den 4 oktober 2007. · Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 9 oktober 2007. · Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 11 oktober 2007 - 23 oktober 2007. · Teckningstiden är 11 oktober 2007 - 26 oktober 2007. · Anmälningssedel och emissionsredovisning kommer att distribueras till aktieägarna med början omkring den 11 oktober 2007. Saxon & Partners AB biträder Eurocine Vaccines i kapitalanskaffningen. Solna 2007-09-13 Hans Arwidsson. Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Hans Arwidsson VD Eurocine Vaccines AB Karolinska Science Park Fogdevreten 2 Telefon: 070 634 0171 E-post: hans@eurocine.se Hemsida: www.eurocine.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Eurocine Vaccines AB

Prenumeration