Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2008-05-22 09:35:41

MedicPen AB: MedicPen genomför företrädesemission om 9,1 mkr

Styrelsen i MedicPen AB (publ) ("MedicPen") har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 14 februari 2008, att genomföra en nyemission av aktier om cirka 9,1 mkr med företrädesrätt för aktieägarna.

MedicPen ledning avser att använda nettolikviden från erbjudandet för att finansiera uppbyggnad av försäljnings och distributions nät samt vidare produktutveckling. Teckningsförbindelser Teckningsförbindelse från huvudägarna och styrelseledamöterna Kjell-Åke Andersson och Göran Månsson har lämnats om teckning med och utan företrädesrätt om totalt 890.000 aktier, motsvarande cirka 2,5 mkr eller cirka 28 % av det totala emissionsbeloppet. Villkor i sammandrag och tidsplan Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare omfattar högst 3.241.500 aktier, envar med kvotvärde 0,0625 kr. Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 202.593,75 kr. Baserat på teckningskursen 2,80 kr och under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer emissionslikviden att uppgå till cirka 9,1 mkr före avdrag för emissionskostnader. Nedan återfinns villkoren i sammandrag samt en indikativ tidsplan för företrädesemissionen. - Företrädesrätt för aktieägarna i förhållande till befintligt innehav på avstämningsdagen den 30 maj 2008. - En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) aktie krävs fyra (4) teckningsrätter. - Teckningskursen är fastställd till 2,80 kr per ny aktie. - Informationsmemorandum offentliggörs omkring den 30 maj 2008. - Sista dag för handel med aktier i MedicPen inklusive teckningsrätter är den 27 maj 2008. - Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 2 juni 2008 - 10 juni 2008. - Teckningstiden är 2 juni 2008 - 13 juni 2008. - Anmälningssedel, informationsmemorandum och emissionsredovisning kommer att distribueras till aktieägarna med början omkring den 3 juni 2008. MedicPen AB Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Cristian Hallin, VD Tel: 035-100 800 E-mail: cristian@medicpen.com MedicPen AB (publ) Storgatan 44, 302 43 Halmstad

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration