Press release from Companies

Publicerat: 2008-06-24 11:51:21

MedicPen AB: Kallelse till Extra bolagsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809

Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ) kallas härmed till Extra bolagsstämma onsdagen den 23 juli 2008, kl 11.00 på bolagets kontor, Storgatan 44, 302 43 Halmstad.

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 17 juli 2008, dels senast fredagen den 18 juli kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltaregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 17 juli 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan om deltagande i stämman skall ske skriftligen till bolaget på adress MedicPen Aktiebolag (publ), Storgatan 44, 302 43 Halmstad eller via e-post till info@medicpen.se. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress samt aktieinnehav. Om aktieägare avser medta biträde till stämman skall antalet biträden (högst två) anmälas till bolaget enligt ovan. Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Ändring av bolagsordningen 8. Stämmans avslutande Kommentar till p 7 § 11 i bolagsordningen föreslås ändras till följande § 11 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december. Innevarande räkenskapsår förlängs därmed och avslutas 2008-12-31. ___________________ Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB