Press release from Companies

Publicerat: 2009-04-07 15:14:12

MedicPen AB: Kallelse till årsstämma i MedicPen AB (publ) 7 maj 2009

Aktieägarna i MedicPen AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2009 kl 15.00 i bolagets lokaler på Storgatan 44, Halmstad.

Rätt att deltaga har aktieägare som är registrerade i företagets aktiebok den 30 april 2009. Anmälan skall vara bolaget till handa den 4 maj kl12.00. Anmälan sker per post till MedicPen AB (publ), Storgatan 44, 302 43 Halmstad, eller per telefon 035-100800 eller fax 035-100848 eller via e-post info@medicpen.com . Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig dagtecknad fullmakt tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Fullmakt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som ej översänts till bolaget i samband med anmälan skall medtagas till stämman. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-räkningen; och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall, revisorerna. 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Det noteras under punkt 8, 9 och 10 dels att revisorn valdes för 4 år på årsstämman den 15 augusti 2006 och dels att förslag rörande övriga punkter kommer att finnas tillgängliga två veckor före stämman på bolagets kontor. Under punkt 11 behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och kapital för produktframtagning och ökad marknadsbearbetning genom att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 6 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För giltigt beslut enligt styrelsens, i punkten 11 angivna förslag, krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 11 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress ovan, senast två veckor före stämman.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB