Press release from Companies

Publicerat: 2009-05-08 09:33:15

MedicPen AB: Årsstämma i MedicPen AB

MedicPen AB (publ) avhöll under torsdagen den 7 maj årsstämma.

Stämman beslutade fasställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för det förlängda räkenskapsåret 1 september 2007 till den 31 december 2008. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att vinstmedlen - 6 410 371 kronor skulle balanseras i ny räkning, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007/2008. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 september 2007 till den 31 december 2008. Stämman beslutade att minska antalet ledamöter från fem till fyra. Till styrelsen omvaldes Kjell-Åke Andersson, karl Hillgård, Birgitta Landin och Cristian Hallin. Styrelseledamoten Göran Månsson har avböjt omval p.g.a. utlandsflytt. Till ordinarie revisor är sedan 15 augusti 2006 Öhrlings PWC vald på en period om fyra år. Stämman bemyndigade i enlighet med framlagt förslag styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. MedicPen AB är noterat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolagets produkter riktar sig mot tre olika segment: konsumentmarknaden, läkemedelsbranschen och sjukvårdsmarknaden. Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Cristian Hallin, VD Tel: 035-100 800, 0708-411 201 E-mail: cristian@medicpen.com MedicPen AB (publ) Storgatan 44, 302 43 Halmstad

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB