Press release from Companies

Publicerat: 2009-05-19 09:07:50

MedicPen AB: Beslut om företrädesemission

Igår, den 18 maj 2009, beslutades på styrelsesammanträde i MedicPen Aktiebolag (publ), under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma den 3 juni 2009, att genomföra en företrädesemission. Även allmänheten ges rätt att, utan stöd av teckningsrätter, teckna aktier i emissionen. Nedan följer en sammanfattning av beslutet.

Nyemission: Styrelsen i MedicPen beslutade den 18 maj 2009, under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma den 3 juni 2009, att genomföra en företrädesemission om högst 14 586 750 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs MedicPen 8 752 050 SEK före emissionskostnader. Emissionen genomförs för att täcka bolagets kapitalbehov fram till dess att MedicPen når ett positivt kassaflöde. Avsiktsförklaring avseende teckning av aktier: Enligt avsiktsförklaringar lämnade till styrelsen i MedicPen avseende att teckna aktier i emissionen, har en teckning om sammanlagt cirka 2,1 MSEK redan utlovats från styrelseledamöterna Karl Hillgård och Kjell-Åke Andersson samt tidigare styrelseledamot Göran Månsson. Villkor och anvisningar i korthet: - Teckningskursen är 0,60 SEK per aktie. - Teckningstiden löper från och med den 11 juni 2009 till och med den 26 juni 2009. - Emissionen skall ske med företräde för aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier. - Avstämningsdag är den 8 juni 2009. - Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 juni 2009 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 juni 2009. - Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och med den 11 juni 2009 till och med den 23 juni 2009. - Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 11 juni 2009. - Erbjudandet omfattar högst 14 586 750 aktier. - Antalet aktier innan erbjudandet uppgår till 16 207 500 aktier. Tilldelningsprincip: För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelningen mellan tecknarna därvid skall ske. Tilldelning skall därvid i första hand ske till personer som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. Återstående aktier skall i andra hand tilldelas personer som tecknat aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras tecknade antal. Fullständiga villkor och anvisningar kommer att offentliggöras i MedicPens investeringsmemorandum i samband med att teckningstiden inleds. För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100 800 E-post: cristian@medicpen.com MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB