Press release from Companies

Publicerat: 2009-05-20 11:36:06

MedicPen AB: Kallelse till extra bolagsstämma i MedicPen AB (PUBL)

Aktieägarna i MedicPen AB (publ), 556576-4809, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 juni 2009 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Storgatan 44, i Halmstad.

Anmälan m m Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 28 maj 2009, dels senast klockan 12.00 den 29 maj 2009 anmäla sig skriftligen till MedicPen AB, Storgatan 44, 302 43 Halmstad, eller per telefon 035-100800 eller per fax 035-100848 eller via e-mail info@medicpen.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 28 maj 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud mm Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till MedicPen AB. Förslag till dagordning: 0. Stämman öppnas. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission. 7. Stämman avslutas. Beslutsförslag i korthet: Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 6) Styrelsen förslår att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av högst 14 586 750 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 8 752 050 kronor varav aktiekapitalet tillförs 911 671,875 kronor. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 8 juni 2009. För varje tecknad aktie ska 0,60 kronor erläggas kontant. Teckning av aktier skall ske under perioden 11 juni 2009 till och med den 26 juni 2009. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall därvid i första hand ske till personer som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. Återstående aktier skall i andra hand tilldelas personer som tecknat aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras tecknade antal. Årsredovisningen för 2008 jämte revisionsberättelsen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Storgatan 44 i Halmstad från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Halmstad i maj 2009 MedicPen AB (publ) STYRELSEN

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB