Press release from Companies

Publicerat: 2009-06-11 09:30:01

MedicPen AB: Första dag för teckning av aktier i företrädesemissionen

Idag, den 11 juni 2009, är första dag för teckning av aktier i MedicPens företrädesemission. Teckningstiden löper från den 11 juni 2009 till den 26 juni 2009. Emissionen skall ske med företräde för aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier. Även allmänheten ges rätt att, utan stöd av teckningsrätter, teckna aktier i emissionen.

MedicPen genomför nu en företrädesemission för att täcka Bolagets kapitalbehov fram till dess att MedicPen bedöms nå ett positivt kassaflöde, vilket enligt Bolagets reviderade budget beräknas ske under 2011. Teckningskursen är fastställd till 0,60 SEK per aktie och erbjudandet omfattar högst 14 586 750 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs MedicPen 8 752 050 SEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att jämnt fördelas mellan fyra områden; att få ut MedicPen® Classic på konsumentmarknaden, att fullfölja satsningen med MedicPen® Clinic mot läkemedelsbolagen, att slutföra den pågående utvecklingen av MedicPens flertablettsdoserare och att finansiera bolagets löpande drift. Med anledning av emissionen offentliggörs idag memorandum, 4-sidig folder och anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Detta material finns tillgängligt på bolagets (www.medicpen.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida samt på www.sedermera-invest.se. Erbjudandet i korthet: * Teckningskursen är 0,60 SEK per aktie. * Teckningstiden löper från och med den 11 juni 2009 till och med den 26 juni 2009. * Avstämningsdag är den 8 juni 2009. * Emissionen skall ske med företräde för aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier. * Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och med den 11 juni 2009 till och med den 23 juni 2009. * Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 11 juni 2009. För fullständiga villkor och anvisningar hänvisas till MedicPens memorandum. För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100 800 E-post: cristian@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB