Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2010-01-28 09:46:21

Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines genomför företrädesemission

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämma den 2009-11-26 fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 9,7 mkr. Emissionen täcker merkostnader för den kliniska studien och möjliggör satsningar på det nasala influensavaccinet inför licensförhandlingar. Den kliniska studien följer den kommunicerade tidplanen och rapportering av resultat beräknas ske under andra kvartalet 2010.

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämma den 2009 11 26 fattat beslut om att genomföra en kontantemission om maximalt 423 125 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid innehav av tjugo (20) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Emissionen genomförs till kursen 23,00 kr per aktie och tillför bolaget totalt 9,7 miljoner kronor vid full teckning, före avdrag för emissionskostnader. Teckningsperioden löper från den 19 februari 2010 till och med den 5 mars 2010. Efter genomförandet av den nu beslutade nyemissionen kommer antalet aktier att uppgå till 8 885 625 vid full teckning. Efter emissionen motsvarar de nya aktierna maximalt 4,8 procent av kapitalet och rösterna i Eurocine Vaccines. Emissionen genomförs av två skäl. Det ena skälet är att täcka ökade kostnader i den kliniska prövningen på grund av svårigheter i rekryteringsprocessen. Rekryteringen genomfördes under hösten 2009, då uppmärksamheten kring den så kallade svininfluensan var intensiv. Det försvårade rekryteringen av försökspersoner som vara villiga att testa en ny typ av vaccin och ledde till merkostnader för att hålla den övergripande tidplanen. Jag är mycket glad att vi har kunnat hålla den övergripande tidplanen trots att rekryteringen till studien blev svårare än förväntat och tog något längre tid, säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines. Det andra skälet för emissionen är att möjliggöra ytterligare satsningar på det nasala influensavaccinet. Satsningarna som företaget planerar innefattar bland annat en kompletterande effektstudie som avser att dokumentera vaccinets skyddseffekt ytterligare - inklusive korsskydd - i en etablerad djurmodell. Företaget avser också att intensifiera marknadsföringen av det nasala influensavaccinet ytterligare gentemot tänkbara licenstagare. - Om vi antar att studieresultaten är positiva, leder dessa satsningar till att vårt erbjudande blir ännu mer attraktivt för potentiella licenstagare, säger Hans Arwidsson. Även om det inte finns några garantier för positiva studieresultat, vill vi påbörja satsningarna redan nu, parallellt med den kliniska studien, för att tidigt vara väl förberedda inför kommande förhandlingar med licenstagare. säger Hans Arwidsson. Vid fulltecknad emission täcks bolagets finansieringsbehov under 2010. Den kliniska studien på det nasala vaccinet följer den övergripande tidplanen och de kompletta resultaten beräknas - som tidigare meddelats - att presenteras under andra kvartalet 2010. Preliminär tidsplan företrädesemission 11 februari 2010 Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 16 februari 2010 Offentliggörande av Informationsmemorandum 16 februari 2010 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter 19 februari 2010 - 2 mars 2010 Handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier ("BTA") 19 februari 2010 - 5 mars 2010 Teckningsperiod Solna 2010-01-28 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Hans Arwidsson VD Eurocine Vaccines AB Karolinska Institutet Science Park Telefon: 070 634 0171 E-post: hans@eurocine.se www.eurocine.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Eurocine Vaccines AB

Prenumeration